(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chtěl bych všechny interpelující upozornit na to, aby se maximálně snažili dodržet časový limit dvou minut, který je vyhrazen pro jejich interpelaci.

Slovo má ministr školství Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, pan poslanec Brousek má v mnoha směrech pravdu až na to, že…

K prvnímu případu. Mám zde sled událostí, jak proběhly od 30. března 1995. Sled vychází trochu jinak. Musím pana poslance upozornit, že se klíčové věci odehrály dávno před mým nástupem. Také musím konstatovat, že v odpovědích, které ministerstvo v těchto věcech zasílalo, je klíčová věc jinde. Budu to muset popsat podrobně, aby to bylo srozumitelné.

Jak se měnila situace soukromých škol, které musely přecházet na určité právnické osoby atd., postihlo to i toto zmiňované sdružení. Toto se odehrálo dávno před mým nástupem. Co si o tom osobně myslím, o obratech v historii soukromých škol, nechám stranou.

Časový sled průběhu věcí vypadá asi takto: 30. března 1995 vzniklo sdružení, o kterém zde byla řeč, a byla sepsána zřizovací listina. 18. července 1995 ministerstvo zařadilo školu do sítě. V tu chvíli je zřizovatelem sdružení. 1. září 1996 nabylo toto zařazení účinnosti a byl zahájen školní rok. 18. října 1996 vystupuje paní dr. Vráblová ze sdružení a ztrácí mandát jednat jménem sdružení atd. 21. března 1997 předkládá notářsky ověřenou zakládací listinu nadace atd. ve Studénce ze dne 20. 1. 1997. 9. května 1997 podává žádost na ministerstvu o změnu právní formy na nadaci. 31. července 1997 je uskutečněna dohoda o rozpuštění sdružení s tím, že nabytý majetek je v podílovém spoluvlastnictví bývalých členů. 15. září 1997 je rozhodnutí ministerstva o změně právní subjektivity. 14. dubna 1998 odeslán dopis z ministerstva, že zřizovatelem školy je nadace dr. Vráblové atd. Je to odesláno na Policii ČR v Kopřivnici, která šetřila podezření ze zpronevěry, kterého se měla dopustit paní dr. Vráblová. 28. prosince 1998 Policie ČR v Kopřivnici věc odkládá s tím, že nejde o trestný čin zpronevěry. 28. ledna 1999 manželé Víchovi a paní Brožová, bývalí členové sdružení atd., posílají na ministerstvo stížnost, kterou přijal vrchní ředitel správní sekce ing. Karabec.

Tam je sporný bod, kdy se v odpovědi ministerstva vyskytuje formulace, že v době, kdy docházelo k přechodu na jinou osobu, ministerstvo nemělo žádné úřední důvody. Dopis, o kterém pan poslanec mluví, není nikde v tomto seznamu, je mi líto. Vzhledem k tomu, že se to odehrálo dávno před mým nástupem, jsem odkázán na to, co se mi podařilo dohledat.

Z právního hlediska musím konstatovat, že na rozhodnutí ministerstva, kterým byla zařazena příslušná nadace jako zřizovatel, na rozhodnutí ze dne 18. 7. 1996 s číslem jednacím 12619/96-61-08, nikdo ze zmíněných osob nereagoval právně relevantním způsobem, tedy nepodal námitky, rozklad atd. Tyto dodatečné stížnosti už nemají žádnou právní hodnotu z dnešního hlediska, už jsou neopravitelné. Omlouvám se za případné zmatky, které na ministerstvu existovaly v období od roku 1995. S hlubokou lítostí musím konstatovat, že se za ně necítím zodpovědný. Cítím se zodpovědný za to, co se odehrává nyní. V této situaci musím konstatovat, že právně s tím ministerstvo v tuto chvíli dělat nic nemůže, je to věc soudního sporu mezi původními zakladateli příslušného sdružení. Na této odpovědi nemáme co měnit, jakkoli je mi to líto.

Ke druhé kauze musím také konstatovat, že pan poslanec má pravdu, ale problém je trochu jiný. Nejde o to, že nový subjekt pan dr. Halík - to je také kauza, která se odehrála těsně před mým nástupem a vleče se v průběhu mého období - by jen nedodržel termín a čekalo se na vyjádření školského úřadu, kde by mu mohl náměstek prominout atd. Problém je úplné jinde. Je v tom, že zřizovatel středního odborného učiliště obchodního podnikání Interkurs, s. r. o., se sídlem Železný Brod, Příčná 350, ing. Ivo Kochman požádal o vyřazení ze sítě z důvodu nenaplněné kapacity, dokončení studia žáků na škole a z důvodu rekonstrukce budovy. Toto se odehrálo, načež obchodní podíl na této škole odkoupil pan dr. Halík dne 17. 7. 1998. Podotýkám, že odkoupil obchodní podíl na škole, která byla na základě svého vlastního požádání ze sítě vyřazena.

Jinými slovy: Nový nabyvatel musel žádat o nové zařazení zcela od začátku. V této žádosti ze dne 10. 11. 1998 se žádalo o účinnost od 1. 2. 1999, případně od 1. 9. 1999. Tato žádost obsahovala doklady, které byly pořizované a datované v období, kdy nebyly výše uvedené změny deklarovány v obchodním rejstříku, čili byly právně z tohoto hlediska neplatné jako součást žádosti. Doklady, které obsahovala, byly označeny jako doklady vystavené právně neexistující společností. Z tohoto hlediska nemohlo ministerstvo dotyčnou školu do sítě zařadit.

Pan dr. Halík v zákonné lhůtě podal rozklad, uznal nedostatky, doplnil některé chybějící doklady, neplatné nahradil platnými atd. a požádal o některé odklady. Rozkladová komise ministerstva doporučila nevyhovět rozhodnutím ze dne 9. 4. 1999, přičemž hlavní důvody jsou jednak již zmíněné vyjádření školského úřadu, které z hlediska zákonného předpisu je nutnou podmínkou, ale daleko závažnějšími důvody, jak jsou vyjmenovány v příslušném materiálu, byly nedostatky v dokladech o způsobu hospodaření, které by dokázaly materiální a finanční předpoklady pro schopnost školy vůbec fungovat.

Pan dr. Halík opět v zákonné lhůtě 8. 1. 1999 podal rozklad. Rozkladová komise to opět 31. 3. 1999 zamítla pod č. j. SU 359921 a potvrdila tím původní zamítavé stanovisko. To se opírá nejen o stanoviska školského úřadu, ale zde musím velmi nesouhlasit s panem poslancem, tvrdí-li, že viděl doporučující sdělení úřadu práce. Mluvím o úřadu práce v místě, je to věcně směrodatnější. Zde držím vyjádření úřadu práce v místě. Mám zde i vyjádření školského úřadu. Úřad práce se vyjadřuje takto:

Situace na trhu práce v profesní skupině kuchař-číšník je v současné době velmi nepříznivá pro uchazeče v těchto profesích. Evidujeme asi 100 vyučených v daném oboru a k dispozici je pro ně pouze 10 míst na území okresu - 2 pro číšníky a 8 pro kuchaře. Situace v celé třídě 5KZAM-provozní pracovníci ve službách a obchodu, na které Interkurs obecně směřuje, je rovněž nepříznivá a o poznání horší než ve třídách 7-řemeslníci a kvalifikovaní výrobci a 8-obsluha strojů a zařízení. V těchto dvou třídách připadá asi 3,5 uchazeče na jedno volné místo, zatímco ve třídě 5 je to 10 uchazečů. Protože předpokládáme setrvávání tohoto trendu v několika příštích letech, nedoporučujeme předloženou strukturu atd. ke schválení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP