(17.20 hodin)

(pokračuje Císař)

Ministerstvo pro místní rozvoj přitom k NUTS 2 - Ostravsko předpokládá připojit i mikroregion Jeseníky, stejná implementační agentura, a mikroregion Haná. Zástupci Evropské komise reagovali s tím, že mikroregion Haná nepovažují za vhodné podpořit z důvodů koncentrace podpor pouze do jednoho až dvou regionů v každé kandidátské zemi. Podle vyjádření Evropské komise je možné poskytnout podporu z programu PHARE 2000 pouze na regionální úrovni odpovídající NUTS 2.

Problematika vymezení regionů pro podporu v rámci PHARE 2000 byla projednána na jednání národního programového výboru dne 30. 11. 1999. Se zařazením regionu NUTS 2 - Střední Morava je možné počítat v následujícím období, tedy pro přípravu programu PHARE 2001 a další roky. Tato otázka bude znovu otevřena při nejbližší programové komisi Evropské unie, která se má sejít v předpokládaném termínu koncem ledna.

Další drobné jednání představoval přístup Evropské komise k zaměření podpor na velmi omezenou část velkých projektů dvou až tří - ne region - přitom podrobně zpracovaných. To prakticky znemožní uplatnění postupu strukturálních fondů k realizaci programu "ROPů a SOPů" (?). Na základě jednání národního programového výboru byl připraven a následně odeslán dopis ministra na delegaci Evropské komise, Evropské komisi Brusel, Centru pro zahraniční pomoc a MZV. V dopise je vyjádřena podpora pro mikroregion Haná, pro jeho zařazení do cílových programů podpory PHARE 2000 v oblasti investiční podpory.

V kopii byl tento dopis zaslán i na Ministerstvo financí - náměstek ministra Jan Mládek, MZV - náměstek ministra Pavel Telička a Evropské komisi - pan Aldersholf. Pro zajištění kontinuity pilotních programů mikroregionu Haná a případně rozšíření na úroveň NUTS 2 v roce 2000 bude zvažováno využití prostředků státního rozpočtu a např. v rámci dopracování 5. kapitoly národního programu pro přijetí acquis zvýšit původně požadované částky pro tento mikroregion 25 milionů Kč nebo využít další prostředky, které jsou určeny na spolufinancování.

Ministerstvo se bude nadále snažit najít možnosti, jak zabezpečit finanční prostředky na zajištění pokračování realizace stávající a přípravu nových pilotních programů i pro mikroregion Haná, resp. regionu NUTS 2 - Střední Morava.

Tedy uzavírám: problém není v tom, že bychom neměli programy, problém je v tom, nebudeme mít peníze z Evropské komise. Mimochodem výsledkem mé intervence na MZV a následně v Bruselu bylo to, že byly schváleny programy, které byly předloženy ministerstvem, a výsledkem bylo, že tedy bylo umožněno získat přibližně 20 mil. euro do republiky, protože byly velmi vážně ohroženy. Na základě mé intervence a ministra zahraničních věcí se tyto prostředky dostaly tam, kam patří, tedy k nám.

Všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kvapil ještě položí doplňující otázku.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já musím říci, pane ministře, že umíte číst myšlenky, protože jste odpověděl na otázku, kterou bych jistě položil jako otázku doplňující. Nicméně musím konstatovat, že jste odpověděl na to, na co jsem se ptal. Ten pilotní program a nejen v mikroregionu Haná, ale stejně tak i Jeseníky a Severozápad, vstupuje v tuto chvíli do své realizační fáze. Nicméně nemůže být tato realizační fáze nastolena, protože Ministerstvo pro místní rozvoj nepředložilo příslušný programový dokument, nebo ho nemá schválen ze strany Evropské komise. A na to já jsem se tázal, kdy bude v tomto zjednána náprava, jaké kroky učiníte, aby se něco takového neopakovalo, protože to samozřejmě snižuje důvěryhodnost veřejnosti směrem k Evropské unii, ale také nás diskredituje před těmi pracovníky Evropské komise, kteří tyto záležitosti mají na starosti. Takže bych znovu chtěl požádat o odpověď na tuto otázku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pan ministr odpoví na doplňující dotaz.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane poslanče, ministerstvo je připraveno předložit tento program Evropské komisi. Já jsem to snad, proboha, zde říkal, že jsme připraveni připojit program mikroregionu Haná k programu NUTS 2, který je ochotna Evropská komise financovat a který je ochotna podporovat. Takže já myslím, že jde do jisté míry o nedorozumění. My jsme připraveni podporovat mikroregion Haná, jak jsem zdůraznil, a počítáme i s tím, aby se případně ze státního rozpočtu financovala realizace programu mikroregionu Haná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Toto byla odpověď na doplňující dotaz pana kolegy Kvapila.

Dalším interpelujícím je poslanec Svatomír Recman, interpelovaným ministrem je ministr financí Pavel Mertlík, a to ve věci současného stavu ve spořitelním družstevnictví.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno. Já bych chtěl po dohodě s ministrem financí doc. Mertlíkem stáhnout svou interpelaci, a to z důvodu, že při projednávání programu schůze sněmovny byl dodatečně zařazen bod ve znění "Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrního družstevnictví a o možné pomoci vlády tomuto sektoru". Domnívám se, že v rámci tohoto bodu je možné vyměnit si názory a zkušenosti a že tam bude větší prostor pro diskusi než při této ústní interpelaci, kdy jako interpelující mám pouze dvě minuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Za tohoto stavu věci dalším interpelujícím je poslanec Václav Brousek, interpelovaným ministrem ministr školství Eduard Zeman, a to ve věci sítě škol.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane předsedající, vážený pane ministře, 30. 3. 1995 založila skupina osmi pedagogů ve Studénce smlouvu o sdružení a následně soukromou střední ekonomickou podnikatelskou školu. Ze svého středu jmenovali ředitelku školy s právem jednat za sdružení. Škola byla zařazena do sítě škol 1. 9. 1996. Dne 18. 10. 1996 podala ředitelka školy výpověď ze sdružení a zažádala o založení nadace. 27. 2. 1997 odeslalo zbývajících sedm zakladatelů sdružení na ministerstvo dopis, ve kterém upozorňují ministerstvo školství, že bývalá ředitelka není členem sdružení, a nemá tedy právo jednat za ně ani za školu. Dne 1. 4. 1997 byla zřízena nadace. Bývalá ředitelka zažádala o změnu právní formy školy na nadaci, kterou založila. Ministerstvo školství jí vyhovělo. Celá škola tedy přešla do jejích rukou.

Bývalí spoluvlastníci se soudí o majetek, to je ovšem věc jiná. Zarážející je postup úředníků ministerstva školství, kteří umožnili změnu a převod celé školy na nadaci, i když spoluvlastníci upozorňovali na změnu právního stavu s tím, že čekají na rozhodnutí soudu a podle toho se zachovají.

Druhý případ je soukromé střední učiliště obchodního podnikání založené společností Interkurs, s. r. o., v Tanvaldu. Dne 7. 7. 1998 zakoupila tato společnost budovu v Tanvaldu a odeslala žádost o změnu sídla ze Železného Brodu do Tanvaldu. Ta byla potvrzena ministerstvem 14. 9. 1998. Žádost o zařazení do sítě škol dodal majitel školy 30. 11., ale chybělo v ní vyjádření Školského úřadu Jablonec, které bylo doloženo až 8. 1.1999. Nebyl tedy splněn termín. Proč ale nebyl Školský úřad Jablonec schopen dát vyjádření včas, je-li orgánem, který řídí ministerstvo. Nechápu. Navíc, když se čekalo pouze na toto vyjádření, mohl náměstek ministra dle § 13 a) odst. 6 zákona 564/90 v platném znění určit pozdější termín dokompletování žádosti. Zvlášť, když se jednalo o školu, jejíž absolventi jsou na trhu práce žádáni.

Viděl jsem vyjádření Úřadu práce v Semilech, kam škola spádově patří, a úřední desku Úřadu práce v Tanvaldu, vím tedy, že absolventi této školy jsou v regionu potřební, a to i přes záporné vyjádření Školského úřadu v Jablonci, na které se čekalo takovou dobu.

Co je pro mne ještě závažnější, je to, že škola, která vlastně od r. 1998 neexistovala, dostala od Ministerstva školství pozvánku na prezentační soutěž škol dne 10. 6. 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP