(Jednání pokračuje v 17.00 hodin.)

 

132.
Ústní interpelace

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dalším bodem pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 21. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace předsedovi vlády České republiky a členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic. Vzhledem k tomu, že na pana předsedu vlády České republiky byla vznesena jediná interpelace, kterou interpelující poslanec, tedy já, dnešního dne stáhl, blok interpelací na předsedu vlády České republiky se nekonal.

Nyní zahajuji interpelace na členy vlády České republiky. Vyzývám v tuto chvíli poslance Miroslava Beneše, aby přednesl interpelaci na ministra dopravy a spojů pana Antonína Peltráma a zahájil tak blok odpovědí členů vlády České republiky na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedající. Páni ministři, kolegové a kolegyně. Chtěl bych ve své interpelaci položit panu ministrovi otázku, která vyplývá z jeho odpovědi na písemnou interpelaci. Nejprve bych mu chtěl poděkovat za to, že situace s dovozem ojetých aut do České republiky byla vyřešena tak, že rozhodné datum bylo datum překročení hranice, a nikoliv předchozí, to znamená, že bylo navázáno na tradici, která v této věci panovala.

Nicméně v odpovědi pana ministra mě zaujaly dvě věci. Jedna věc - to není na pana ministra - takové pochybení nad hodnotou dovezených vozidel, protože to je věcí orgánů celních, tedy Ministerstva financí, a druhá, poslední věta. Ta poslední věta zní - dovoluji si ji ocitovat: "Vláda svými usneseními uložila některým ministrům přijmout opatření k omezení dovozu ojetých vozidel. Ministerstvo dopravy a spojů svůj úkol splnilo."

Moje otázka je jednoduchá a zní: Opravdu, pane ministře, chcete takto tvrdě omezovat dovoz ojetých vozidel? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, toto opatření bylo reakcí na zamítnutí poslaneckého návrhu, který vzešel z této sněmovny a chtěl zamezit dovozu vozidel drakonickými celními sazbami. To samozřejmě není realizovatelné, neboť bychom byli nařčeni ze všech možných diskriminačních opatření v rámci EU.

Jinak jsme udělali jedinou věc - zrušili jsme o tři měsíce výjimku, která by už od prvního ledna nemohla na základě mezinárodních závazků platit. Čili o tři měsíce jsme zrušili výjimku danou ministerstvem dopravy a potom na základě jednání s dovozci vozidel jsme společně s Ministerstvem vnitra prodloužili lhůtu pro uvádění těchto vozidel do provozu tak, aby vozidla, která už byla dovezena, nepodléhala nějakým kvazisankčním opatřením. Nechceme nic jiného, a také jsme s ničím jiným nepočítali, s tím, že nová vozidla už musí mít ekologické parametry.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Beneš využije možnosti podat doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Jen velmi krátce. Pane ministře, možná, že si pamatujete, jak to u nás bylo za komunistů. Když se tady ocitlo zahraniční vozidlo, tak byla de facto jediná možnost, jak jej udržovat při životě - dovážet stále další a další vraky a přemontovávat tu motor, tu karoserii. Nemáte obavy, že těmito opatřeními docílíme opačného stavu, nikoliv modernizace našeho automobilového parku, ale konzervace, neboť jen málo lidí u nás si může koupit automobil nový?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Od prvního ledna letošního roku jsme vázáni evropskými dohodami jak vůči EHK OSN, tak vůči Evropské unii. Nemáme tedy jinou možnost než vyřadit vozidla dejme tomu EURO 0, když už dneska jdou vozidla EURO 3, vozidla, která neodpovídají ekologickým parametrům. Takže z toho obavy nemáme. Jinak samozřejmě budeme chtít měření exhalací u vozidel. To, co se po nás prostě chce, za co jsme kritizováni. Tím, že se odstranily bodové závady u průmyslových znečišťovatelů životního prostředí, stává se silniční doprava postupně větším a větším znečišťovatelem a jsme za to kritizováni.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto byla odpověď na doplňující dotaz.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomáš Kvapil, interpelovaným ministrem ministr Jaromír Císař, a to ve věci pilotních projektů. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan kolega Svatomír Recman.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane ministře, v roce 1997 bylo rozhodnuto, aby v rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské unie a na možné čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie byly zpracovány tři pilotní programy, jejichž smyslem je získat zkušenost s přípravou potřebných programových dokumentů, získat zkušenost s náročnou administrativou Evropské unie, která vyžaduje splnění velmi přísných podmínek, než prostředky ze svých fondů poskytne. Pro tento účel byly vybrány tři oblasti. První je tzv. strukturálně postižená, tedy severozápadní Čechy. Dále je to oblast venkovského typu a třetí je oblast s tzv. růstovým potenciálem. Vzhledem ke katastrofálním povodním v roce 1997 byly vybrány tzv. mikroregiony, tedy Jeseníky a Haná. Ve všech těchto oblastech byly zpracovány příslušné programové dokumenty a pilotní programy vstupují do své realizační fáze.

Výběr konkrétních projektů, které mají prověřit připravenost sekretariátů pilotních programů, musí být ukončen do 30. června letošního roku a také v tomto termínu musí být uzavřeny potřebné smlouvy k realizaci. Připomínám, že původní termín pro otevření termínu a výběr projektu byl přelom prvního a druhého pololetí loňského roku. Otevření programu je veřejností v mikroregionech netrpělivě očekáváno. Programy však nemohly být vyhlášeny a nemohlo být zahájeno přijímání žádostí, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj stále není schopno předložit Evropské komisi odpovídající dokument za jednotlivé oblasti. Posouváním termínu se proto velmi snižuje důvěra veřejnosti.

Ptám se vás, pane ministře, proč se tak dosud nestalo. Jaké důsledky vyvodíte ve svém resortu z tak nezodpovědného chování? A jak hodláte zjednat nápravu?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dříve než udělím slovo panu ministrovi, chtěl bych poprosit dva kolegy, zda by mohli přenést svoji diskusi mimo jednací sál. Jste pouze dva, a přesto rušíte projednávání tohoto bodu, kterým jsou ústní interpelace na členy vlády.

Slovo má ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, pane poslanče, paní poslankyně, páni poslanci, v mikroregionu Haná zahrnujícím okresy Olomouc, Prostějov a Přerov jsou realizovány pilotní programy jako příprava na budoucí využívání strukturálních fondů. Jedná se o program CZ 9705-01-01 atd. "Sekretariát pro ověření strukturálních fondů" a připravuje se program "Investiční podpora pro mikroregion Haná" v celkovém objemu 1,695 tisíc euro.

29. 11. 1999 proběhlo na Ministerstvu financí jednání se zástupci jak mého ministerstva, tak Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu k přípravě programu PHARE 2000. Na tomto jednání zástupci Evropské komise informovali českou stranu o záměru Evropské komise podpořit v rámci programu PHARE 2000 podprogram "Investiční podpora pro oblast hospodářské a sociální soudržnosti" dva regiony, a to územní celek NUTS 2 - Severozápad a Ostravsko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP