(15.30 hodin

(pokračuje Parkanová)

Připomínám jenom, že dokonce i ze strany vlády zde k zavedení samosprávných orgánů státního zastupitelství zazněla rozporná, nebo dokonce záporná stanoviska. Já se tomu vůbec nedivím. Jaký smysl má totiž existence instituce, která postrádá jakékoliv reálné pravomoci a jejímž jediným úkolem skutečně zřejmě je pouze zaneprázdnit ministra spravedlnosti, a proto se domnívám, že v přepracovaném návrhu zákona, o jehož existenci vůbec nepochybuji, by tato instituce být zavedena vůbec neměla.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyně. Táži se, kdo další z poslankyň a poslanců jeví zájem účastnit se obecné rozpravy. Žádného takového zájemce ani zájemkyni neregistruji, a proto obecnou rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi, má-li zájem. Ano. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, upřímně řečeno s těžkým srdcem přistupuji k tomuto závěrečnému návrhu, předcházejícímu okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna bude hlasovat o návrhu, který odezněl v obecné rozpravě o vrácení věci předkladateli k přepracování nebo dopracování. To těžké srdce mám proto, že přes rigorózní návrhy takto formulované jsou vlastně důvody, proč tyto návrhy jsou přednášeny, tak obecné, v některých detailech dokonce bych si dovolil tvrdit téměř malicherné, a rozhodně ne instruktivní pro toho, kdo má tuto novelu nebo nový zákon přepracovat.

Přitom z obecné rozpravy jako by stále ještě znělo, že je správné, že zákon o státním zastupitelství je podrobován revizi, a že tedy je třeba v tomto směru jednat. Já jsem stále přesvědčen o tom, že návrh zákona o státním zastupitelství je především potřebný, je konzistentní a že výtky, které jsou mu kladeny v té velice obecné poloze, je obtížné vyvracet nebo zpochybnit právě pro jejich obecnost. Výtky na adresu stability nebo definice podmínek, za kterých je možno odvolat nejvyššího státního zástupce, skutečně nejsou ani legislativně řekl bych autoritativní, ale hlavně nejsou neřešitelné. Pokud by někdo měl jakýmkoliv způsobem odlišný názor, když asi bude vždycky nesporné, že náš právní řád by měl mít u jednotlivých funkcí definovány podmínky jak jmenování, tak případného odvolání.

Otázka nejvyšší rady je skutečně otázka poradního orgánu, která systém státního zastupitelství a jeho autority žádným způsobem nezpochybňuje. Jsem proto přesvědčen o tom, že to, co zde odeznělo, to znamená jen v té obecné rovině není vlastně dán prostor a možnost na konkrétní zhodnocení a rozbor, mě opravňuje k tomu, abych apeloval na vás, abyste zákon o státním zastupitelství propustili do druhého čtení, s tím, že jsem samozřejmě ochoten a jsem si vědom, dokonce jako předkladatel povinen výsledky jednání ve druhém čtení respektovat a zejména potom některá nedorozumění vyplývající z nepochopení nebo špatných formulací odstranit a napravit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku, aby využila své možnosti vystoupit se závěrečným slovem a případně navrhla návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: V přerušené rozpravě vystoupila už toliko jedna poslankyně, která se připojila k návrhu na vrácení předlohy k přepracování. Celkově padly dva návrhy - návrh na vrácení čili přepracování a návrh na zamítnutí. Jako první je třeba hlasovat o návrhu na vrácení předlohy k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové. Je na nás, abychom v následujícím hlasování rozhodli o usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna rozhodla o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Na žádost některých z vás z pléna vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Hned, jak se počet přihlášených ustálí, nechám o tomto návrhu hlasovat.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 63. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 76, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním rozhodneme o návrhu, který zazněl, a to je návrh na zamítnutí předlohy.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 64 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. (Připomínky z pléna, že zařízení nefunguje).

Já se omlouvám. Byl bych velmi rád, vážené kolegyně a kolegové, kdyby se tato sněmovna neproměnila na sportovní stadion, ve kterém lidé pokřikují na hráče, kteří v tuto chvíli zde nejsou přítomni. Já jsem vynuloval hlasování.

 

Zahajuji ještě jednou toto hlasování s pořadovým číslem 64. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 163, pro návrh 73, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 65. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998, zákon č. 15/1998 Sb.,
o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 476/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP