(15.10 hodin)

(pokračuje Motejl)

Jsem si vědom toho, že kolem této osnovy se nashromáždilo něco málo mýtů, řada nedorozumění a nepochopení. Jsem ochoten a schopen nejen na tomto půdorysu poměrně omezené možnosti diskuse, ale zejména pak ve druhém čtení se pokusit rozptýlit řadu vašich obav, řadu mýtů zpochybnit těmi údaji, které jsou do jisté míry exaktní a které byly shromážděny jako podklad pro tuto novelu.

Žádám vás proto, abyste návrh novely zákona, kterým se mění trestní řád a řada dalších zákonných předpisů v tomto tisku obsažených, propustili do druhého čtení. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo zpravodajka paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dovolte mi, abych pouze stručně zrekapitulovala obsáhlou rozpravu, která k novele trestního řádu zazněla. Vystoupilo v ní 16 diskutujících, z tohoto někteří z nich opakovaně. Možná je příznačné, že jak od těch, kteří se vyslovovali pro zákon, tak od těch, kteří vznášeli určité námitky, zaznívaly obavy - teď snad pouze s výjimkou pana poslance Hojdara a zástupce předkladatelů - z možných dopadů, které s sebou tato novela přinese.

Zaznívaly zde otázky, zda rychlost nebude na úkor spravedlnosti, zda bude odpovídajícím způsobem garantována zásada presumpce neviny, jak zareaguje veřejnost na předpokládaný nárůst zprošťujících rozsudků, zda dokonce nemůže dojít k ochromení činnosti justice a jakým způsobem justice tuto novelu přijme.

Já bych k těmto otázkám přiřadila ještě jednu, a to je ta, zda jsme schopni ty představy, které jsme zde ventilovali, promítnout do zákona v průběhu jeho projednávání ve výborech. Odpověď si asi budeme muset dát každý sám formou svého hlasování o návrhu, který také v rozpravě zazněl. Byl to návrh poslance Zuny, podpořený vystoupením pana místopředsedy Langra. Šlo o návrh na vrácení předlohy předkladateli k přepracování a v případě přijetí tohoto návrhu na přijetí doprovodného usnesení, kterým by sněmovna zavázala předkladatele předložit do konce letošního roku novou novelu, která by zohlednila tuto diskusi.

Já bych si dovolila pouze jednu osobní poznámku. Pan ministr spravedlnosti se ohradil proti mé údajné domněnce, že čeští soudci mají potíže podle novely, tak jak je předkládána, vyslechnout osoby v trestním řízení. Já bych se jako bývalá trestněprávní soudkyně chtěla ohradit proti podezření, že pokládám české soudce za neschopné. Pouze pochybuji o schopnostech tohoto státu zajistit soudcům ty podmínky, které po nich tato novela bude vyžadovat.

Abych uzavřela shrnutí této rozpravy - zazněl pouze jeden návrh, a to návrh na vrácení novely předkladateli k přepracování. Dále pan poslanec Němec navrhl v případě souhlasu předkladatele prodloužení lhůty pro projednávání ve výborech na 80 dní a pan poslanec Cyril Svoboda navrhuje, aby kromě ústavně právního výboru byl trestní řád projednán i ve výboru petičním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo ještě požádal ministr spravedlnosti nikoliv jako zástupce předkladatele, ale jako člen vlády, který má možnost vystoupit, neboť s faktickou poznámkou nemůžete reagovat na vystoupení zpravodajky. Poté se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Faktická poznámka spočívá v omluvě za to, že jsem se nevyjádřil k návrhu pana poslance Němce, zda souhlasím s prodloužením lhůty na projednání ve výborech. Prohlašuji, že s tímto návrhem souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČ poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená vládo, paní a pánové, dovolím si vystoupit ne proto, že bych chtěl přidělávat jinému výboru práci. My to ve výboru petičním budeme projednávat, ale myslím, že otázku vyšetřovatelů by měl projednávat i výbor pro obranu i bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím paní zpravodajku, aby přistoupila k řečništi a předkládala jednotlivé návrhy tak, jak o nich má Poslanecká sněmovna rozhodnout svým hlasováním.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Nejprve bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Zuny na vrácení předlohy předkladateli k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já ještě chvíli počkám, neboť v tuto chvíli gonguji, aby žádný z kolegů neměl pocit, že na něj bylo zapomenuto.

Rozhodneme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Odhlašuji vás a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 58 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 183 se pro návrh vyslovilo 80, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Za těchto okolností je nehlasovatelný návrh na přijetí doprovodného usnesení. Navrhuji, abychom hlasovali o přikázání tisku k projednání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání v ústavně právním výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 181, proti 3. Návrh byl přijat.

 

V průběhu rozpravy zazněl návrh na přikázání výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 60 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 se pro návrh vyslovilo 82 poslanců, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, který zazněl, byl na přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 61 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 58 poslanců, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Měli bychom rozhodnout o návrhu na prodloužení lhůty k projednávání na 80 dní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP