(12.10 hodin)

(pokračuje Zuna)

A představte si jako poslankyně a poslanci, že právě před volbami, když bude potřeba někoho zostudit, bude proti němu zahájeno trestní řízení, které se potáhne nejméně půl roku. Volby budou dávno u konce, a co takovému kandidátu bude platné, že odejde od soudu s osvobozujícím rozsudkem?

Dále se mi zdá absolutně nepřijatelné, že trestní řízení může být zahájeno formou záznamu. Uvědomte si, kolegyně a kolegové, že na popud úředníka bude proti vám formou záznamu o zahájení trestního řízení toto řízení zahájeno, ale vy o tom vůbec nebudete vědět. Za vašimi zády bude probíhat vyšetřování, bude prolomeno bankovní tajemství apod. To je věc, která mi připadá v demokratickém státě jako absolutně nepřijatelná.

Zaměřím se na další věc, kterou považuji za varující. Statistika ukazuje, že v současné době soudy vyslovují v průměru kolem 3 % osvobozujících rozsudků. Předkladatelé této novely se prakticky nějak smiřují s tím, že pokud tato novela spatří světlo světa, tak že soudy budou vyslovovat cca 30 % osvobozujících rozsudků, a to proto, že v době od spáchání trestného činu do doby, než soud vyřkne rozsudek, uběhne samozřejmě delší doba, dojde ke ztrátě, znehodnocení, špatnému opatření důkazů, dojde k ovlivňování, zastrašování svědků, svědkové budou zapomínat.

Přátelé, já se nemohu smířit s vědomím, že s osvobozujícími rozsudky budou od soudu odcházet lumpové a gauneři, a na druhé straně mě neméně a možná i více děsí skutečnost, že lidé naprosto nevinní, proti kterým bude zahájeno trestní řízení, jak se později ukáže bezdůvodně, budou ve vazbě, budou mediálně ostouzeni, budou psychicky ničeni oni i jejich rodina, zničí je to lidsky i politicky. Tato představa je pro mne neúnosná u vědomí, že takový člověk po půl roce nebo po roce odejde sice od soudu s osvobozujícím rozsudkem, ale ono mu to nebude mnoho platné, protože naše společnost není na tento systém připravena. S takovým člověkem se to potáhne jako Kainovo znamení. Mentalita našich lidí je taková, a stále se říká "není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu". Toho člověka to prostě poznamená. To je další věc, která je podle mého názoru velice nebezpečná.

Přes všechno, co jsem řekl, uznávám, že na druhé straně novela obsahuje řadu podnětných nápadů, které by při přepracování návrhu a vypuštění některých riskantních nebo velmi problematických postupů mohly jednoznačně vést ke zjednodušení, zrychlení, a tím i zlevnění a zefektivnění dosavadního trestního procesu. Zamezení riskantních nebo problematických postupů ovšem nelze v tomto stadiu legislativního procesu dosáhnout tím, že by ustanovení, která tyto postupy upravují, byla z návrhu prostě vypuštěna, ale jen novým koncepčním přepracováním celého návrhu.

Novela je předkládána proto, aby se urychlilo trestní řízení. To je velice chvályhodné, ale podle mého názoru nesmíme dopustit, aby rychlosti bylo dosaženo na úkor spravedlnosti. Z toho důvodu navrhuji novelu vrátit k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jako jedna z poměrně mála poslankyň a poslanců jsem se zúčastnila semináře, který minulé úterý pořádal místopředseda Poslanecké sněmovny k tomuto tématu. Rovněž jsem se jako jedna z poměrně mála poslankyň a poslanců zúčastnila veřejného slyšení, které pořádaly ústavně právní výbory obou komor Parlamentu v září minulého roku rovněž na toto téma.

Při srovnání obou těchto velmi cenných seminářů jsem dospěla k názoru, že došlo k určitému posunu v postojích jednotlivých odborníků vystupujících na toto téma, a to k posunu kladnému ve prospěch tohoto návrhu. Možná to bylo způsobeno i tím, že v době, kdy proběhlo veřejné slyšení v Senátu, ještě nebyl zcela znám konečný návrh novely trestního řádu. Já si dovolím velmi stručně, a tudíž zjednodušeně seznámit vás s postoji jednotlivých vystupujících na semináři minulé úterý.

Prof. Otto Novotný, vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, svým vyjádřením, že s většinou myšlenek navrhovaných v novele souhlasí, se podle mého názoru zařadil mezi ty, kteří návrh podporují.

Doc. Jiří Jelínek, rovněž z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se svým kritickým vystoupením zařadil spíše mezi ty, kteří s návrhem nesouhlasí. Domnívá se, že takovouto zásadní změnu je nutné provést rekodifikací.

Plukovník dr. Jan Chmelík, náměstek ředitele Úřadu vyšetřování, projevil kromě jiného vážné obavy ze snížení důkazní hodnoty důkazů a svými kritickými názory se zařadil na stranu těch, kteří s návrhem nesouhlasí.

Plukovník dr. Jiří Kolář, policejní ředitel, se svým vystoupením vyslovil jednoznačně pro návrh.

Paní Mgr. Marie Benešová, nejvyšší státní zástupkyně, se přes určité kritické výhrady vyslovila spíše pro návrh.

Naproti tomu dr. Löffelman, krajský státní zástupce v Praze, se zařadil mezi ty, kteří zaujímají kritický postoj.

Dr. Pavel Kučera, místopředseda Nejvyššího soudu, Mgr. Petr Novák, soudce Obvodního soudu pro Prahu 3 a dr. Vladimír Stibořík, místopředseda Vrchního soudu v Praze, kteří novelu hodnotili z hlediska dopadů na činnost soudu, k novele zaujali negativní stanovisko.

Dr. Václav Mandák za Českou advokátní komoru ve svém vystoupení zaujal k novele víceméně pozitivní stanovisko.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sama skutečnost, že k tomuto tématu odborníci se vyslovují velice různorodě a přímo protikladně, svědčí o tom, že jde o velmi závažnou materii. Předložený návrh zákona je součástí reformy soudnictví, tak jak její koncepci schválila vláda v polovině minulého roku. O tom, že reforma soudnictví je nutná, si myslím nikdo z nás nepochybuje, a to nejen proto, že Česká republika je kritizována ze strany Evropské unie, ale především proto, že naši občané se domnívají, že jim stát nedostatečným způsobem pomáhá při zajišťování jejich práv.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že předložený návrh je velmi cenným pokusem tento stav řešit, a zároveň se domnívám, že by bylo špatným rozhodnutím, kdybychom se rozhodli nepropustit tento návrh zákona do dalších fází legislativního procesu a neprojednat jej důkladně ve výborech a samozřejmě i zde ve sněmovně.

Ústavně právní výbor je připraven k této podrobné diskusi a podrobnému projednání, podobně jako tomu bylo při projednávání občanského soudního řádu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Kupčové. Jako třetí se přihlásil pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane ministře, členové vlády, kolegové a kolegyně, já bych rád navázal na své vystoupení, které jsem měl v rámci původního prvního čtení ještě před přerušením projednávání tohoto návrhu zákona. Dovolím si říci - věřím, že i paní poslankyně Kupčová bude se mnou souhlasit - že ono přerušení nebylo zbytečné, že bylo užitečné, že seminář, který zde byl již dvakrát zmiňován, přinejmenším obnažil pozitiva a negativa, která jsou v návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP