(12.00 hodin)

(pokračuje Rujbrová)

V praxi je dostatečně známo, že účast znalce např. při ohledání na místě dopravní nehody může mít pro objektivní zjištění skutkového stavu nenahraditelnou hodnotu, nemluvě o tom, že s časovým odstupem podobný úkon nelze provést.

Snaha zefektivnit trestní proces formou zkráceného řízení u typově společensky méně závažných trestných činů úplným zrušením revizního principu v odvolacím řízení je pak již v přímém rozporu s požadavkem spravedlivého procesu.

Další otázka: Bude posíleno postavení státního zástupce? Formálně nepochybně ano. Novela mu přiznává větší pravomoci, např. v rozhodování o vazbě, ale s obavami se dívám na schopnost stávajících okresních státních zastupitelství tato očekávání naplnit bez výrazného personálního, materiálního a finančního posílení, a to zvláště v době, kdy přijaté změny, např. v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody, a předpokládané posílení pravomoci státních zástupců v civilním procesu na ně kladou a budou klást vyšší nároky.

Návrh předpokládá, že budou rozhodovat i o věcech značně složitých a závažných, které byly dosud svěřeny vyšším orgánům se specializovanými pracovišti, pro jejichž vznik nejsou na většině okresů podmínky. Zatížení okresních státních zastupitelství spolu s vypuštěním článku vyšetřování a nevytvořením specializovaných pracovišť může pak u složité trestné činnosti vést až k faktické beztrestnosti pachatele.

Návrh má dále umožnit více respektovat stanoviska stran řízení. Předpokládá se, že zejména v řízení před soudem budou mít účastníci širší možnost předkládat důkazní materiál, ale také v případě obviněných rozšířením možnosti narovnání ovlivnit ve svůj prospěch výsledek řízení. Logickým důsledkem bude podle mého názoru zvýhodněné postavení těch obviněných, kteří si budou moci dovolit zaplatit obhájce a vlastní vyšetřovatele, kteří by nezávisle na orgánech činných v trestním řízení opatřovali důkazní materiál, stejně jako možnost vyplatit se formou narovnání z případného trestního postihu. Nutně se tak otevírá otázka rovnosti občanů před zákonem a rozsahu práva na obhajobu, které má být zejména v přípravném, ale také v nových formách zjednodušeného trestního řízení omezeno.

Otázka: Bude nový trestní proces levnější? Nemyslím si, že by kvantitativní ukazatele zaměřené na zjištění změn věcné příslušnosti soudů spolu s předpokládaným snížením výdajů na tzv. nutnou obhajobu v přípravném řízení opodstatňovaly závěr, že tomu tak skutečně bude. Jak soudy, tak i státní zastupitelství upozorňují na nutnost výrazného personálního, finančního a materiálního posílení. Vynechání institutu vyšetřování pouze přenáší náklady s tím spojené do jiných článků justiční soustavy a podle mého přesvědčení je příliš velkým optimismem očekávat, že výrazné úspory přinese z jiných důvodů diskutabilní zkrácené řízení a omezení, které vyplývá z nové úpravy řízení o opravných prostředcích.

Závěrem bych chtěla říci, že většina evropských zemí vychází z kontinentálního systému trestního řízení, které má svůj původ ještě v římském právu. Naše trestní řízení se opírá o některé tradiční zásady, mezi které patří zásada objektivní pravdy, stíhání jen ze zákonných důvodů, oficiality, legality, zásada obžalovací, vyhledávací, volného hodnocení důkazů, presumpce neviny a další. Vládní návrh nesourodě implementuje některé z prvků systému angloamerického do českého právního řádu s pokusem zachovat jeho základní zásady, ale činí tak bez návaznosti na jiné principy angloamerického systému bez ohledu na jejich vzájemné propojení. Vzniká tak experiment, který v dobré snaze převzít ze světových úprav to, co se v zemích původu osvědčuje, může vést k nevratnému zásahu netoliko do tradic, ale i do praktického fungování české justice.

V této chvíli panuje shoda o potřebě rekodifikace trestního práva. Do doby, kdy bude definitivně připravena, se domnívám, že by měl být volen spíše systém aktualizace stávajících předpisů než razantní aplikace zatím nevyzkoušených modelů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Budeme pokračovat v této chvíli v obecné rozpravě. Jako první se přihlásil pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, sdílím stejné obavy, o jakých tady hovořila zpravodajka kolegyně Rujbrová.

Je nesporné, že přípravné řízení, tak jak je na základě současné úpravy realizováno, obecně trpí zdlouhavostí a nefunkčností. Řada úkonů je prováděna zcela zbytečně, některé navíc opakovaně. Na tomto stavu se ovšem vedle zákonné úpravy podílí aplikační praxe všech orgánů činných v trestním řízení včetně soudců, a to včetně soudců odvolacích.

Předkládaná novela trestního řádu není ryba ani rak. Svým rozsahem a obsahem přesahuje novelu, ale není rekodifikací. Podle mého názoru je zapotřebí provést reformu trestního práva jako celku, to znamená, aby hmotné právo trestní bylo provázáno s právem procesním. Nelze to dělat tak, jako to děláme doposud, že vlastně trestní právo flikujeme, protože do trestního práva hmotného mnohdy neuváženě, chaoticky, nesystémově vkládáme nové a nové skutkové podstaty.

Před takovouto novelou trestního řádu, domnívám se, je zapotřebí provést důkladnou analýzu, jaké dopady přinesou navrhované změny, a podívat se do těch zemí, kde v podstatě navrhované instituty již fungují.

Navrhovaná novela podle mého názoru nemůže přinést urychlení trestního řízení už zejména z toho důvodu, že není personálně ani materiálně vůbec zajištěna. V důvodové zprávě je sice uvedeno, jaký nárůst trestních soudců je předpokládán, ale odborníci tvrdí - a není důvod jim nevěřit - že řádově počet těchto trestních soudců musí být několikanásobně vyšší. Pokud se týče materiálních věcí, uvědomme si, jak to ve skutečnosti vypadá. Předsedové jednotlivých senátů nemají k dispozici jednací síně. Jestliže mám dokazování vést převážně u soudu, tak předseda senátu musí mít k dispozici jednací síň, aby měl kde vyslýchat svědky a řízení vést. Jestliže statisticky má předseda senátu 1,5 dne v týdnu k dispozici jednací síň, tak tady je zapotřebí, aby měl nejméně tři dny v týdnu k dispozici jednací síň. Takže nejedná se jen o zvýšení počtu trestních soudců, jak už bylo hovořeno, státních zástupců, ale i vyšších soudních úředníků, prostě i kdyby tato novela byla nakrásně předložena, aby byla provázána, jako že není, tak prostě není možno uvést v život a zrychlit trestní řízení, protože na to opravdu nejsme finančně připraveni.

Navrhované novele mohu vytknout celou řadu nedostatků, jako např. komplikovaný způsob, kterým je určována příslušnost soudu, a vadí mi velké posílení moci policejních ředitelů. Uvědomme si jednu věc, vážení, že policejní ředitel je přímo podřízen ministru vnitra. Mám obavu z toho, že na politickou zakázku mohou být zahajována trestní řízení, zastavována trestní řízení apod. A to prosím neobviňuji současného ministra, ale každá vláda má tendence něco podobného udělat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP