(11.00 hodin)

(pokračuje Pavel Němec)

Jakým způsobem by vymáhala právnická osoba své dluhy vůči jednotlivým vlastníkům? Jsem přesvědčen, že je to zákon špatný, proto výrazně podporuji návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, vládo, paní a pánové, nechtěl jsem vystoupit, ale kolega Němec zde řekl několik věcí. Kdybych to bral z pohledu pouhé advokátní praxe, tak bych výrazně tleskal, protože sporů, které se potom povedou mezi jednotlivými vlastníky bytových jednotek, které nebudou zastřešeny žádnou právnickou osobou, bude víc a advokátům přibude více práce.

Myslím, že je to otázka trochu jiná než plamenný projev pana kolegy Němce. Musíme se zde zamyslet nad tím, jak předcházet určitým sporům, v jaké míře zakládáme tento spor do právní normy. Určitý spor jsme do této normy založili v minulosti v roce 1994, když byl přijat zákon 72, který také nebyl dokonalý. Z pohledu praxe, kterou jsme prodělali na úrovni obcí, kterou máme z vlastního bydlení nebo z převodu jednotek, jsem přesvědčen, že návrh si zaslouží, aby byl projednán ve druhém čtení, že je třeba ho přijmout a že je jenom otázka, do jaké míry budou nebo nebudou jednotlivé pozměňovací návrhy přijaty.

Myslím, že je předčasné na základě obecné rozpravy ve druhém čtení říci "a konec, tím se nezabývejme, je to špatně". Myslím, že opak je pravdou. Důležité je prodiskutovat ve druhém čtení jednotlivé možnosti, které budou ve výborech nebo na plénu, a říci, do jaké míry jsme našli konsensus pro to, aby tento zákon usnadnil život v domech, které jsou ve spoluvlastnictví nebo ve vlastnictví právnických osob.

Mohl bych argumentovat tím, že je nesprávné, abychom ze zákona nařizovali vznik právnické osoby, ale podotýkám, že ji Ústava ČR předpokládá. Jsou zde věci a činnosti, které např. může vykonávat jen státem pověřená právnická osoba, nebo dokonce státem zřízená právnická osoba. Řekl bych ale, že zde pro snadné nebo lepší dokončení privatizace bytového fondu je vhodnější jít na změnu podmínek, za kterých budou kupovat ti, kteří teprve před nákupem domů jsou nebo ho ještě nemají za sebou. Nakonec zase z vlastní praxe vím, že ti, kteří kupovali jako společenství, ti, kteří využili § 9 - 11, tak dnes zakládají určitou formu právnické osoby, společnosti s r. o. , které předtím nebyly možné, dokud šlo o 20 nájemníků. Muselo to být družstvo a teď, kdy se zvýšil počet, vznikají i tyto formy sdružení pro údržbu a správu bytu. Proto bych se nebál podpořit tento návrh a výrazně doporučuji, abychom se jím dále zabývali.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Technickou poznámku má pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Využívám faktické poznámky v souladu s jednacím řádem k tomu, abych mohl reagovat na pana poslance Filipa. Dovolil bych se prostřednictvím pana předsedy zeptat pana poslance Filipa, o kolik méně bude těch sporů, jestliže vlastníci bytových jednotek nebudou platit za úhrady médií, o kolik méně bude tedy těchto sporů, jestliže tyto spory povede právnická osoba. Jestliže vlastník bytové jednotky nezaplatí, tak je mu jedno, jestli nezaplatí rozvodným závodům, nebo prostřednictvím právnické osoby, prostřednictvím které se úhrady budou účtovat. Chci se tedy zeptat, o kolik méně těchto sporů bude, jestliže tam bude prostředník. To je otázka číslo 1.

Druhá věc: nepoužívejme analogii tam, kde není na místě. Jsem si vědom toho, že ústavní zřízení umožňuje, aby určité činnosti byly svěřeny pouze právnické osobě, ale důrazně se ohrazuji proti tomu, aby správu vlastního majetku mohla provádět výhradně právnická osoba.

(Vedení schůze se ujal místopředseda PSP Ivan Langer.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vše, co řekl poslanec Němec, jako bych řekl já kolegovi Filipovi. Kdo se další hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Obecnou rozpravu tedy končím. Ještě se hlásí paní zpravodajka.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Pane předsedající, nevím, jestli chcete ještě dát slovo předkladateli nebo zpravodaji před ukončením obecné rozpravy, ale protože se změnil předsedající, chci připomenout, že padl návrh na zamítnutí zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To já vím, paní zpravodajko, ale o tom můžeme hlasovat, až ukončíme obecnou rozpravu. Potom budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Ukončil jsem v tuto chvíli obecnou rozpravu. Má možnost ještě vystoupit navrhovatel a poté zpravodajka. Potom bychom nechali hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Omezím své slovo pouze na několik poznámek. Znovu se diskutovaly otázky, které byly často předmětem jednání. Myslím, že se zásadním vystoupením, pokud se týká právnické osoby, vystoupil pan místopředseda vlády, s jehož názory se plně ztotožňuji. Stejně tak se ztotožňuji s návrhy, pokud se týkají zástavního práva. Myslím, že potřeba zákona je mimořádně aktuální, a proto vás, paní poslankyně a páni poslanci, žádám, abyste tento zákon schválili a pustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má závěrečné slovo paní zpravodajka.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, myslím, že rozprava, která zde proběhla, svědčí o tom, že se jedná o velmi významný zákon. Ve své úvodní řeči k tomuto zákonu jsem přidala přívlastek transformační zákon. Myslím, že je svým způsobem transformačním zákonem, i při všech nedostatcích, které má, a i když sklidil velkou kritiku, a myslím že právem, ale pozitivem tohoto zákona je, že jednoznačně nastartoval a napomohl privatizaci bytového fondu a to mu upřít v žádném případě nelze.

V rozpravě padly od dvou poslanců návrhy na zamítnutí zákona. Přiznám se, že do tohoto zákona bylo nainvestováno velmi mnoho času a energie. (Předsedající Langer: Prosím o klid v jednací síni).V tuto chvíli musím říci, že pozměňovací návrh, který byl přijat výborem a který se týká nepromlčitelnosti, vlastně vymáhatelnosti nepromlčitelnosti práva převodu bytových jednotek z vlastnictví družstva do osobního vlastnictví, považuji za velmi významnou a dobrou věc a byla bych ráda, kdyby spatřila světlo světa.

Celkem celá diskuse kolem právnické osoby společenství vlastníků byla velmi závažná a přijetí této osoby považuji za velmi závažnou chybu tohoto zákona, a proto se musím připojit k návrhu poslance Beneše a Němce na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dále se hlásí pan předseda Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, žádám o desetiminutovou přestávku na jednání klubů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 11.10 hodin a vyhlašuji přestávku do 11.20 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP