(10.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, moudře jsem dal přednost místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému, nejen proto, že na to má právo z jednacího řádu, ale také proto, že řekl většinu věcí za mne. Mohu upnout vaši pozornost k bodu 4 usnesení ústavně právního výboru, to je k onomu kontroverznímu § 5, ke kterému jsme namítali to, že jeho původní znění by umožnilo, aby byl v rozporu s ustanovením § 22 téhož zákona, totiž že by předkupní právo nájemců bytů mohlo být sistováno tím, že by si někdo zakoupil ideální část nemovitosti a tuto potom vypořádal jako vlastnictví jednotky.

Ústavně právní výbor zde přijal pozměňovací návrh, který říká, že tímto způsobem nelze nabýt do vlastnictví byt, který je užíván právem nájmu. Tím nejsou dotčena práva vlastníků nebo spoluvlastníků nemovitosti, kteří v domě bydlí. Pokud tito lidé v domě bydlí, nic jim nebrání, aby si vypořádali spoluvlastnictví domu převodem na jednotky, protože spoluvlastníci a vlastníci domu neužívají byt právem nájmů, ale právem vlastnictví. Nikdo nemůže mít v nájmu svůj vlastní majetek.

Slyšel jsem námitku, že pokud je dům ve spoluvlastnictví, spoluvlastníci tam bydlí, pozměňovací návrh nebrání tomu, aby si vypořádali spoluvlastnictví převodem na jednotky a užívali byty jako jednotky. Takových případů je spousta. Tento pozměňovací návrh však brání spekulaci, kdyby někdo, kdo nebydlí v domě, si koupil jeho ideální část, přeměnil ji na jednotky a tím by právo nájemců bytů bylo porušeno.

Domnívám se, že je to velmi schůdné řešení a přimlouvám se za jeho přijetí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se hlásí pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se stručně vyjádřil a připojil se zejména k výhradám proti povinnému členství vlastníků jednotek v právnické osobě společenství vlastníků dle navrhovaného znění § 9. Dle mého názoru je vhodnější stávající právní úprava, která ponechává na vůli vlastníků jednotek, zda výkonem správy pověří profesionálního správce, nebo zda si pro tento účel založí právnickou osobu.

Navíc se domnívám, že ve společenství vlastníků právnická osoba, jak je definována, může přinést řadu výkladových problémů. Příkladem dle odst. 1 § 9 je společenství vlastníků jednotek právnickou osobou, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Znamená to, že se jedná o zvláštní typ právnické osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Vzhledem k právní jistotě subjektů, které budou vstupovat do právních vztahů se společenstvím vlastníků jednotek, se ptám, jak bude určen rámec této způsobilosti. Bude v každé situaci zřejmý okruh věcí, které souvisí se správou, údržbou, opravami a provozem společných částí domu a které s tím již nesouvisí?

Jak jsem uvedl v obecné rozpravě při projednávání návrhu tohoto zákona v prvním čtení, podle mého názoru zavedení právní subjektivity společenství vlastníků jednotek a stanovení povinného členství v ní neodstraní problémy správy budov tam, kde samotní vlastníci nejednají odpovědně. Tolik k předloze.

Neodpustím si stručný komentář k pozměňovacím návrhům výboru pro veřejnou správu, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku č. 268/2, které by bohužel již tolik diskutovanou předlohu ještě výrazně zhoršily - pokud by byly přijaty.

Bod 1 pozměňovacího návrhu nedoporučuji k přijetí. O tom, zda sekce se samostatným vchodem a číslem popisným bude označena za budovu, nemůže rozhodnout vlastník. O tom, zda je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatnou funkci, může podle mého názoru rozhodnout jen stavební úřad.

Již dříve diskutovaný bod 4 - je zřejmé z předchozích vystoupení - je v rozporu s ústavou. Proto není třeba se k němu dále vyjadřovat. Jen bych konstatoval, že společenství nemůže zasáhnout do vlastnického práva jiných subjektů tím, že jejich majetek zatíží zástavním právem.

Dále je to bod 8 pozměňovacího návrhu. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se především podnikatelů. Domnívám se, že společenství vlastníků má být zcela zvláštním typem právnické osoby, jejíž činností je péče o majetek ve spoluvlastnictví jejích členů, nikoli podnikání. Vychází to z nepřesné formulace této nové, tolik diskutované osoby.

Dále je to bod č. 13 § 879 c) odst. 4. Tento odstavec nedává vůbec smysl. Pokud je v odst. 1 navrhován přechod vlastnictví ze zákona, nemůže být zároveň podmínkou, aby subjekt, který vlastnického práva ze zákona nabyl, ještě žádal stát o změnu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, tento zákon se projednává značnou dobu a také mnohokrát v obecné rozpravě zaznělo z řady úst, že se snaží narovnávat stav, který byl kdysi přijat sněmovnou, a ukázalo se to jako řešení velmi nedokonalé. Nelze hovořit pouze o tom, že zákon 72 je transformačním zákonem, neboť to ve svém názvu nemá.

Vládní návrh předpokládá - jak to řekl pan ministr i pan místopředseda vlády - některé kroky. Naopak si dovozuji z předchozích vystoupení to, že právnickou osobu je velice zřejmé, potřebné a nutné v této úpravě schválit.

Předpokládám, že potěším paní zpravodajku výboru veřejné správy, regionálního rozvoje a životního prostředí, protože nyní oznamuji, že po dohodě jak s členy vlády, tak s odbornou veřejností budu dávat pozměňovací návrh na zmiňované zástavní právo tak, aby to odpovídalo ústavnímu pořádku, což bylo konzultováno s místopředsedou vlády panem Rychetským.

Bylo zde uvedeno mnoho důvodů, proč je vhodné tuto právnickou osobu držet. Nebudu je opakovat, zazněly tady. Vzpomenu ještě jeden.

Domnívám se, že by bylo vhodné také zvážit takovou drobnost, že existuje řada konkrétních podpor i ze státního rozpočtu - kapitola Ministerstva místního rozvoje a jednotlivých dotačních titulů, které předpokládají možnost směrem k právnickým osobám vstupu do konkrétních titulů. Myslím zvláště nové tituly jako zateplování, opravy panelové výstavby atd. Domnívám se, že by bylo velmi nešťastné, kdyby vznikl problém, jak by se taková podpora na opravu společných částí domu prakticky realizovala a čí by bylo takové věcné břemeno, kdyby nebyla právnická osoba, kdyby byl jen správce nebo tam, kde je zmiňovaných 200 podpisů sta domácností, nebo velké domy.

Bylo tu zmiňováno, že se neočekává, že by nastala situace, kdy by bankovní sektor takovéto právnické osobě obsazených domů neposkytl půjčku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP