(10.00 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, navrhl bych nové znění § 22 odst. 1 písm. e), které by nově znělo: "používané v dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly podle zvláštního předpisu (odkaz 11a, kterým je vyhláška č. 180/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení atd.) přiznány výhody druhého stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo třetího stupně, pokud držitelem motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Za stejných podmínek platí osvobození i pro motorová vozidla užívaná k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, pokud rodiče nebo jim na roveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla podle zvláštního předpisu." Opět odkaz 11a na výše zmíněnou vyhlášku.

Domnívám se, že odůvodnění je vcelku jasné. Jedná se o tom, aby zdravotně postižení měli stejné úlevy, jako měli před novelou oné vyhlášky. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další se přihlásil pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji nové znění § 22 odst. 1 písm. a): "2. ozbrojených sil České republiky (s odkazem na 11a) v případě kolony motorových vozidel a jízdních souprav postačí takové označení u prvního a posledního motorového vozidla v koloně."

Krátké zdůvodnění. V původním návrhu se počítá, že by osvobozeny od poplatků na rychlostních silnicích a dálnicích a jejich úsecích byly všechny ozbrojené síly všech států. Já se domnívám, že by to mělo platit pro naše ozbrojené síly a pro ozbrojené síly těch států, se kterými máme dvoustrannou nebo mnohostrannou dohodu od osvobození od těchto poplatků.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se hlásí pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, vzhledem k tomu, jak probíhala diskuse v hospodářském výboru, je zřejmé, že se pravděpodobně reklam a reklamních zařízeních na pozemních komunikacích jen tak snadno nezbavíme. Z tohoto důvodu mi dovolte, abych podal následující pozměňovací návrh, který se snaží vyřešit především to, aby konstrukce těchto reklamních zařízení neohrožovala zdraví a životy účastníků silničního provozu.

Podávám tedy pozměňovací návrh k usnesení hospodářského výboru, část I bod 13, § 25, nově vkládaný odst. 7 doplnit na konci o větu: "Pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, musí být na náklad provozovatele reklamního zařízení vybavena svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další se hlásí pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl v podrobné rozpravě mnou již avizované pozměňovací návrhy. První část se týká znění hospodářského výboru, čili nyní budu přednášet pozměňovací návrhy ke znění hospodářského výboru.

  1. Chtěl bych uvést snad jen legislativně technickou úpravu v bodě 8, která se týká § 23. Jde o to, aby text, který začíná "nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost" byl jasně oddělen od předchozího textu, aby bylo jasné, že text, který je uvozen, jak již jsem řekl, se vztahuje ke všem třem odrážkám, a), b) i c).
  2. V § 25 odst. 4 vynechat slova "vyžaduje-li to bezpečnost silničního provozu nebo". § 4 tedy bude znít: "Silniční správní úřad může rozhodnout o změně vydaného povolení na základě odůvodněné žádosti držitele povolení ke zvláštnímu užívání."
  3. V bodě 16 § 25 odst. 10 před slovo "zakrýt" vložit "do patnácti pracovních dnů".
  4. U téhož § vložit na konci větu "Odstranění reklamy a její likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem." a odkaz č. 5.
  5. V bodě 16 § 11 před slovem "zakrýt" vložit "do patnácti pracovních dnů".
  6. V § 30 vložit nový odstavec: "3. Prováděcí předpis vymezí pro účely tohoto zákona, co je souvisle zastavěným územím obce při určování silničního ochranného pásma."
  7. V bodě 17 § 31 odst. 5 zrušit text "vyžaduje-li to bezpečnost silničního provozu nebo".
  8. § 31 odst. 6 před slovem "zakrýt" vložit "do patnácti pracovních dnů".
  9. U téhož odstavce č. 6 vložit poslední větu: "Odstranění reklamy a její likvidace bude provedeno bez ohledu na skutečnost, zda reklamní zařízení bylo povoleno stavebním úřadem." s odkazem 5.
  10. § 31 odst. 7, před slovo "zakrýt" vložit "do patnácti pracovních dnů".

To byly pozměňovací návrhy ke znění hospodářského výboru. Nyní ještě pozměňovací návrhy k původnímu návrhu vládnímu.

V § 38b odst. 4 na konci před tečkou vložit tento text: "V tomto případě není možné účtovat řidiči žádné náklady vážení."

Za další, v § 38b odst. 5 vložit na konci ještě před tečkou text: "a řidič vozidla je povinen uhradit náklady vážení."

Další pozměňovací návrh k vládnímu textu: Při povolování věci příslušným správním úřadem všude tam, kde je vyžadován předchozí souhlas Ministerstva vnitra nebo příslušného orgánu Policie České republiky, nahradit tento předchozí souhlas písemným vyjádřením těchto orgánů. Promítnout v celé novele zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP