(9.50 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ještě se přihlásím v obecné diskusi. Dovolte mi nyní, abych konstatoval, že hospodářský výbor na své 31. schůzi dne 12. ledna 2000 ve svém usnesení č. 150 po vyslechnutí výkladu ministra dopravy a spojů pana Antonína Peltráma a po zpravodajské zprávě poslance Karla Sehoře, po obecné a podrobné rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které jsou předloženy v tisku 372/1. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, Poslanecké sněmovně byla předložena novela o pozemních komunikacích, která si nečinila nárok na mnoho změn. Šlo o změny ve věcech poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zavedení institutu vážení vozidel. Již v rozpravě k prvnímu čtení jsem avizoval, že očekávám diskusi o dalších věcech, hlavně o vyjasnění sporu mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem vnitra ve věci zpoplatnění stání vozidel na obecních komunikacích a o úpravách podmínek při umísťování reklam podél pozemních komunikací. To se také stalo a výsledkem jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru, kterými se podařilo věci uspokojivě řešit. Některé drobnosti si dovolím ještě navrhnout v podrobné rozpravě.

Protože dochází ke sporům při umísťování reklam v zastavěném území, navrhnu v podrobné rozpravě způsob, jak tato území lépe precizovat. Dále navrhnu omezit volnost při rozhodování státních úředníků při změnách povolování reklam, lhůtu pro povinnost k zakrytí černých reklam a vyjasnění poplatků za vážení vozidel. Vzhledem k tomu, že kompetence v oblasti režimu na pozemních komunikacích se obecně přesouvá z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů, navrhnu také, aby rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů nebylo podmiňováno souhlasem Ministerstva vnitra, ale jen jeho písemným vyjádřením.

Na všech těchto návrzích jsme se dohodli s předkladatelem. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby mé návrhy podpořila. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil dva velmi malé pozměňovací návrhy, a to k § 22 zmíněného a námi projednávaného textu.

Dovolím si navrhnout, aby odstavec 1 písm. a) bod 1 se doplnil takto: Místo čárky spojkou "a" - "a jednotek sborů dobrovolných hasičů". Celý text tohoto bodu 1 by zněl: "1. hasičských záchranných sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů".

Velice krátké zdůvodnění. Právní puristé by jistě našli oporu v zákoně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že navržená dikce se týká pouze profesionálních hasičů a vynechává dobrovolné hasiče, takže se domnívám, že jde o jisté zpřesnění, protože i záměr navrhovatele, jak jsem ho konzultoval, je v tomto duchu.

Druhý pozměňovací návrh také k § 22. Navrhuji doplnit odstavec 1 o nové písm. h), které by znělo: "pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána".

Tady bych si dovolil pouze velmi krátce zdůvodnit můj návrh. Česká republika je vázána mezistátními smlouvami v záležitostech mezistátní pomoci v případě katastrof či jiných velkých nehod a bylo by nelogické, aby tento zákon na to nereagoval, a jako argument bych si dovolil použít text ze smlouvy, kterou máme s Polskou republikou, kde se praví: "U vozidel používaných při poskytování pomoci se nevyžaduje povolení pro mezinárodní silniční přepravu a mezinárodní pojištění a jsou osvobozena od povinnosti úhrady poplatku za užívání dálnic a silnic. Vozidla musí být zřetelně označena, aby bylo zřejmé, že jsou určena k poskytnutí pomoci."

Tolik z textu a doufám, že to stačí jako argument. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážené shromáždění, chci přednést v rámci podrobné rozpravy pozměňovací návrh, který jsem ohlásil již v prvém čtení. Je to pozměňovací návrh, který se týká § 31. Doporučuji do něj zařadit nový odstavec 1 v tomto znění: "V silničních ochranných pásmech dálnic a silnic první třídy, označených podle zvláštního předpisu - tady bude poznámka pod čarou 14 A) - jako silnice pro mezinárodní provoz, je zakázáno zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných obdobných zařízení."

V tomto paragrafu dosavadní text se označí jako odstavec 2 a bude upraven takto: "Pokud to není zakázáno podle odstavce 1, lze …." a pokračuje dosavadní text.

Do návrhu zákona doporučuji dále zařadit článek II bod 3 nový text: "Platnost rozhodnutí (povolení výjimek apod.), na jejichž základě byla v silničních ochranných pásmech stanovených v § 31 odst. 1 zřízena a provozována zařízení uvedená v tomto ustanovení, končí tři roky ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Poznámka pod čarou 14 A) má tento text: "Dopravní značka D40, zelená tabulka s bílým písmenem E a bílou arabskou číslicí, bod 19, II přílohy k vyhlášce Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů."

Tolik navržené změny a nyní jejich zdůvodnění. Reklamní poutače mimo zastavěné území měst a obcí výrazně rozptylují pozornost řidičů a tím negativně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Ve volné přírodě dále působí neesteticky a narušují ráz krajiny. Proto bylo již v r. 1975 přijato v Ženevě v rámci Evropské dohody o hlavních silnicích s mezinárodním provozem doporučení, aby podél těchto silnic nebyly povolovány reklamní poutače. Toto doporučuje drtivá většina států EU včetně našich sousedů. Poznamenávám, že Česká republika jako nástupnický stát bývalé ČSSR je signatářem této dohody. Proto bývalé Ministerstvo dopravy takové řešení v návrhu zákona přijalo, ale Poslanecká sněmovna v roce 1996 nepatrnou většinou pozměňovací návrh poslanců neakceptovala. Poznamenávám, že navrhované řešení ponechává dostatečnou vakační lhůtu směřovanou k datu možného vstupu České republiky do EU. Poté by reklamní poutače podle dálnic a silnic první třídy musely být považovány za nepovolená zařízení.

Další postup v této věci upravuje § 88 odst. 1 a 4 stavebního zákona ve znění platném od 1. 7. 1998. V žádném případě návrh nepředstavuje vyvlastnění, protože zařízení zůstává ve vlastnictví té které reklamní agentury. Ta bude pouze povinna v uvedené lhůtě zařízení odstranit, případně přemístit na místa, kde je jeho umístění povoleno. Proto nepřipadá v úvahu žádné řízení o náhradách.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Janeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP