(pokračuje Kováčik)

Těžbu, která má překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, lze provést jen se souhlasem orgánů státní správy lesů. O souhlas požádá vlastník lesa, bude-li provádět nebo nechá provést těžbu sám, nebo ten, kdo koupil stojící lesní porost k provedení těžby. K žádosti o souhlas musí být přiloženo vyjádření odborného lesního hospodáře. Orgán státní správy lesů musí o souhlasu rozhodnout do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Před uplynutím této lhůty nesmí být těžba započata nebo provedena. Na vydání tohoto souhlasu se nevztahuje správní řád."

Nebude-li tento můj pozměňovací návrh přijat, potom k přijatému usnesení zemědělského výboru, ke znění téhož odstavce téhož §, čili § 33 odst. 3 vznáším následující návrh, aby v § 33 odst. 3 ve větě, která začíná slovy "Má-li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa…" atd., byla za slovy "kdo koupil stojící lesní porost" vypuštěna slova "kdo provádí těžbu". Paní a pánové, děkuji vám za pozornost, to je vše, co jsem chtěl přednést.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Jestli nikdo, podrobnou rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova pana ministra ani pana zpravodaje. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dostáváme se k bodu číslo 16, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 97/1996 Sb., o ochraně chmele
/sněmovní tisk 364/ - druhé čtení

 

Opět prosím pana ministra Fencla.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno. Dovolte mi konstatovat, že stávající zákon je koncipován na ochranu pouze českého chmele, z čehož vyplývá, že zákon se vztahuje pouze na chmel u nás vypěstovaný, to je chmel domácího původu. V posledních letech se výrazně změnila situace na trhu s chmelem. Dlouhodobý trend převisu nabídky nad poptávkou a hromadění několikaletých zásob vede logicky ke snižování ceny chmele a velké konkurenci ze strany obchodníků. Pivovary často dávají přednost zpracování cizích vysokoobsažných chmelů před chmelem domácí produkce. Neexistence kontroly původu dováženého chmele však vede k nejistotě zpracovatelů, snížení konkurenceschopnosti našeho chmele, ale také k tomu, že není jistota kvality piva, které i vy jako milovníci piva jistě rádi konzumujete. Tento problém je potřeba řešit a řeší ho tato novela.

Dalším účelem této novelizace je přispět k postupnému vytvoření srovnatelné úrovně ochrany domácích výrobků a obchodníků s chmelem tak, jak je tomu v členských zemích Evropské unie, a postupně zavádět stejnou míru ochrany pro výrobce uvádějící své výrobky na vnitřní trh společenství, dovozce chmele, případně chmelových výrobků dovážených na náš trh.

Proto je třeba již v předvstupním období vytvořit řekl bych právní podmínky volného pohybu zboží ve shodě s tím, jak tuto oblast upravují právní předpisy Evropského společenství. Z uvedených důvodů by bylo nutno přistoupit k rozšíření předmětu zákona tak, aby zákon upravoval obecně chmelovou problematiku, to je vztahoval se na veškerý chmel a chmelové produkty, nejen doma vypěstované, ale i dovezené.

Snad bych ještě konstatoval, že zohledněním řady nařízení Evropské unie došlo v převážné míře ke shodě s právem Evropského společenství s výjimkou problematiky registrace smluv, kterou není možno řešit s ohledem na současnou platnou legislativu České republiky. Doporučuji propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Tento návrh jsme přikázali k projednání zemědělskému výboru, sněmovní tisk 364/1 je usnesení výboru. Prosím pana poslance Peška, aby se jako zpravodaj výboru ujal slova.

 

Poslanec Pavel Pešek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zemědělský výbor projednal přikázaný tisk na své 24. schůzi 13. ledna roku 2000 a přijal k němu následující usnesení, které vám bylo předloženo pod sněmovním tisk 364/1.

Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, sněmovní tisk 364, schválit ve znění přijatého pozměňujícího návrhu, který je v § 7 odst. 2 písm. b.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy, kterou tímto zahajuji. Ne-li, táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ani v tomto případě ne. Končím projednávání bodu 16. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu poslanci.

Dostáváme se k bodu 18, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 372/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády odůvodní návrh zákona ministr Antonín Peltrám. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedo, dámy a pánové, předkládáme novelu zákona o pozemních komunikacích, který má, přesto, že poslední novela před třemi lety přinesla určitý pokrok z hlediska úpravy platných právních předpisů podle Evropského společenství i některých jiných požadavků, takové tři zásadní úpravy.

Za prvé jsme povinni v souladu se směrnicí Rady ES uplatnit krátkodobé poplatky a na druhé straně harmonizovat výši poplatků za využití vybrané sítě pozemních komunikací.

Prosíme dále o zařazení části týkající se ochrany pozemních komunikací před jejich znehodnocováním nadměrným nebo špatně uloženým nákladem tím, že se zavede kontrolní vážení.

A konečně poměrně velká diskuse byla kolem umisťování reklam podél pozemních komunikací. Tady byla celá paleta odlišných názorů - od úplného povolení po úplné zakázání reklam. Dohodli jsme se na určité koncepci, ke které se, přepokládám, bude ještě dále diskutovat, protože neuspokojíme všechny, aby byl zpřísněn režim povolování reklam tak, aby neohrožoval bezpečnost silničního provozu. Na druhé straně ovšem nechceme zákaz, který by vedl k tomu, aby se reklama postavila těsně na sousedním pozemku a vytvářela stejné riziko pro bezpečnost, jako kdyby byla na pozemku chráněném v ochranném pásmu pozemní komunikace.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny návrh projednal a vyslovil řadu připomínek, se kterými předkladatel souhlasí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Přikázali jsme vládní návrh v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru. Jeho usnesení je sněmovní tisk 372/1. Prosím pana poslance Sehoře, aby se ujal slova jako zpravodaj výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP