(9.30 hodin)

(pokračuje Švrček)

Jedná se o § 1 odst. 2, kde přednesu krátký návrh, který nyní zdůvodním.

Jde o to, že jedinou organizací státního odborného dozoru je Institut technické inspekce Praha, který je dnes v monopolním postavení. To je v pořádku, protože jde o organizaci, která je zřízena jako příspěvková organizace dle zvláštního zákona, je tedy k tomu zmocněna. Je tedy zmocněna ke specifickému účelu, který je stanoven v kompetenčním zákoně.

Tato příspěvková organizace není obchodní společností podle obchodního zákoníku ani nevlastní živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona, a pokud ovšem vykonává i jiné činnosti, než jsou uvedeny v kompetenčním zákoně, tyto činnosti jsou službami v příbuzné oblasti, například činnost autorizované osoby podle zákona č. 22, tedy tohoto zákona, který se projednává, pak se nutně dostává do dominantního postavení vůči jiným organizacím poskytujícím takové služby podle zákona obchodního. Navíc s ohledem na její zvláštní postavení není prostor pro vymáhání eventuálně způsobených škod, pro dohodu o ceně takové služby tam rovněž není prostor. Tato organizace tedy ve svých důsledcích sama kontroluje výsledky své práce.

Dalším argumentem pro tento pozměňovací návrh je to, že možnost bariéry při přijetí dohody, jak již bylo zmíněno panem zpravodajem v souvislosti s tím, co s tímto zákonem přímo souvisí.

Takže úprava tohoto paragrafu je žádoucí. S ohledem na schválený termín bude znít velice krátce, vloží se za slovo "zřízené" slova "k tomuto účelu", zopakuji to v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne-li, končím obecnou rozpravu. Nepředpokládám, že by chtěli vystoupit zpravodaj nebo navrhovatel, a zahajuji tedy rozpravu podrobnou. Hlásí se znovu pan poslanec Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Takže v podrobné rozpravě v části třetí zákona 174/1968 Sb., v § 1 odst. 2 mám návrh za slovo "zřízené" vložit slova "výhradně k tomuto účelu". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dále pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, který se bude týkat § 4a odst. 1. K tomuto paragrafu jsou v současné době navrženy tři pozměňovací návrhy. Jeden pod bodem 5 v usnesení hospodářského výboru a dva pod body 1 a 2 v usnesení výboru pro evropskou integraci. Já navrhnu celé znění tohoto odstavce, které bude zahrnovat i oba návrhy těchto výborů, a tím si potom usnadníme hlasování a domnívám se, že je také potřeba doplnit legislativní zkratku "Úřad", která dosud není v zákoně plně uvedena.

Navrhuji tedy, aby § 4a odst. 1 zněl:

"Odst. 1: Norma se stává harmonizovanou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Jestliže je to nezbytné pro splnění technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") určit pro posuzování shody další normy nebo technické dokumenty mezinárodních organizací, obsahující technické požadavky, jejichž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu (dále jen "určené normy")."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím a nepředpokládám závěrečná slova. Čili končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dostáváme se k bodu 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
/sněmovní tisk 338/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády odůvodní návrh zákona ministr zemědělství Jan Fencl. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se podruhé zabýval vládním návrhem zákona tzv. malé novely lesního zákona. Na základě závěrů předchozího jednání obdrželo Ministerstvo zemědělství další písemné pozměňovací návrhy od pana poslance Mandíka, k nimž se jako předkladatel, resp. zpracovatel tohoto návrhu vyjádřilo.

Považuji za nutné ještě jednou zdůraznit úzce vymezený účel předložené malé novely lesního zákona, ale především považuji za nutné zdůraznit naléhavou potřebu jejího urychleného projednání a přijetí, aby se co nejdříve zabránilo provádění devastačních těžeb dřeva v lesích, především v lesích drobných vlastníků. Jakékoliv další účelné úpravy lesního zákona by měly být předmětem připravované komplexní novelizace lesního zákona, když věcný záměr této velké novely měl být podle plánu legislativních prací vlády předložen ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

To je vše, co bych v tuto chvíli považoval za důležité vám sdělit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi.

Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 338/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor Poslanecké sněmovny se na své 24. schůzi dne 12. ledna 2000 zabýval vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., a změnou a doplněním některých zákonů, tzv. lesní zákon. Po delší rozpravě, po zpravodajské zprávě atd. se zemědělský výbor usnesl, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tuto novelu zákona schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy najdete ve sněmovním tisku 338/1.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nevím, jestli se do ní někdo hlásí. Ne-li, pak končím obecnou rozpravu a otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil dva pozměňovací návrhy, které se vzájemně podmiňují - ten druhý závisí na prvním.

Ten první je návrh, který směřuje k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 289/1995 Sb., o lesích… atd., sněmovní tisk 338. Navrhuji poněkud jiné znění § 33 odst. 3, a to takovéto:

"Odst. 3. Těžbu v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP