(9.20 hodin)

(pokračuje Ekert)

Dovoluji si proto doporučit Poslanecké sněmovně, aby nepodpořila pozměňovací návrh výboru pro evropskou integraci, který se týká omezení platnosti navrženého zákona, a podpořila účinnost navrženou v usnesení hospodářského výboru, která je ve sněmovním tisku 323/2. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu a táži se kdo se do obecné rozpravy hlásí. Jako jediný se formálně přihlásil pan poslanec Ekert. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy?

Rozpravu tedy končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Táži se, kdo se hlásí do této podrobné rozpravy. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

Dalším bodem je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 349/ - druhé čtení

 

Prosím znovu pana ministra Grégra.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dne 22. října minulého roku projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu první čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, a schválila naprostou většinou hlasů jeho propuštění do druhého čtení.

Jak bylo uvedeno již při prvním čtení, cílem tohoto návrhu zákona je další přiblížení k legislativě Evropských společenství tak, aby mohl být zajištěn volný pohyb zboží se státy Evropské unie již v období přípravy našeho vstupu do Evropské unie na základě připravovaného Protokolu k Evropské dohodě o evropském posuzování shody, a to u těch komodit, které budou v tomto protokolu dohodnuty.

Novela předmětného zákona by měla umožnit přijímání směrnic Rady Evropských společenství s nařízeními vlády plně kompatibilně a v návaznosti na sjednání uvedeného protokolu odstranit dosud existující technické překážky obchodu se státy Evropské unie v daných oblastech.

Předložený návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru a ve výboru pro evropskou integraci. Těmito výbory byly přijaty pozměňovací návrhy, které nejsou z věcného hlediska v rozporu se záměrem vládního návrhu novely. Mohu konstatovat, že i v tomto případě aktivním přístupem zmíněných výborů bylo dosaženo účelného zpřesnění předmětného návrhu zákona. Proto si dovoluji doporučit, aby návrh zákona byl ve znění pozměňovacích návrhů, jak byly přijaty v obou výborech za mé přítomnosti a krátce i za přítomnosti mého zástupce, Poslaneckou sněmovnou schválen.

Děkuji vám i v tomto případě za vstřícnost k tomuto technickému zákonu a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářského výboru a výboru pro evropskou integraci. Usnesení výboru jsou tisky 349/1 a 349/2. Prosím pana poslance Václava Exnera, aby se ujal slova jako zpravodaj hospodářského výboru.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane ministře, členové vlády, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh zákona na své schůzi 13. ledna a přijal k němu usnesení č. 156, ve kterém konstatuje, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které jsou obsahem tisku 349/2.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím zpravodaje výboru pro evropskou integraci pana poslance Petra.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane předsedo, vážená vládo, pane ministře, výbor pro evropskou integraci projednal na své 22. schůzi novelu zákona 22/1997, zhruba s touto konstatací: Zdůrazňuje se, že zákon o technických požadavcích na výrobky je plně proevropský a jeho dikce v sobě již zahrnuje výsledky, kterých bylo dosaženo při jednáních mezi ČR a Evropskými společenstvími v rámci Protokolu o Evropské dohodě o posuzování shody a přejímání výrobků PEKA.

Cílem zákona je vytvoření podmínek pro efektivní přijímání směrnic Rady ES formou nařízení vlády, které musí být zveřejněny ve Sbírce zákonů. Tímto aktem bude ve vybraných sektorech výrobků zajištěna plná slučitelnost s legislativou Evropských společenství. Znamená to tedy, že v dohodnutých sektorech výrobků bude na naše výrobky pohlíženo naprosto stejně jako na výrobky ze státu ES.

Pro naše výrobce, dovozce a distributory znamená přijetí zákona výrazné snížení překážek ve vzájemném obchodním styku, neboť zabezpečí umísťování našich výrobků na trzích ES bez dalších ověřovacích procedur, zjednoduší dovoz a vývoz výrobků označených značkou shody a zavede v České republice mechanismy obvyklé pro obchod členských států ES z hlediska volného pohybu zboží u výrobků ve vymezených sektorech.

Je nezbytné podotknout, že v rámci aměrnic Rady ES bylo vytypováno 19 sektorů výrobků a v České republice je notifikováno stávajícími nařízeními vlády již 11 z těchto sektorů. Je nezbytné podotknout, že ČR jako první ze všech kandidátských zemí má uzavřenu s Evropským společenstvím shodu o posuzování výrobků.

Pokud se týká připomínek výboru pro evropskou integraci, je třeba říci, že to byly připomínky, které se týkaly dopřesnění definic, poněvadž novela zákona zavádí celou řadu nových pojmů, se kterými se nepracovalo v předcházejícím zákoně, a dále je zde řečeno a dopřesněno, jakým způsobem mají být posuzovány a vydávány značky evropské shody. Návrh na dopřesnění doporučil výbor evropské integraci ke schválení.

Tolik k obecné rozpravě k zákonu o technických požadavcích a shodě výrobků.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Petrovi a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se písemně přihlásil pan poslanec Petr. Rozumím tomu tedy tak, že chce ještě vystoupit.

 

Poslanec Břetislav Petr: V obecné rozpravě bych chtěl upozornit na to, že změny stávající novely zákona 22/1997 jsou obsaženy ve sněmovním tisku 349/1, čili v tisku, kde jsou shrnuta doporučení na změny, které byly odsouhlaseny výborem pro evropskou integraci.

Výbor pro evropskou integraci doporučuje zákon k přijetí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, odůvodním krátce návrh, který potom vznesu v podrobné rozpravě. Jedná se o to, že jsem měl k tomuto zákonu připraveno několik pozměňovacích návrhů k části 3, ale vzhledem k tomu, že se na hospodářském výboru projednávala i poslanecká iniciativa, která se v části 3 týkala zákona 174, na hospodářském výboru jsem je stáhl. Nicméně tam došlo k tomu, že tato poslanecká iniciativa byla odložena, a z časových důvodů jsme se shodli na tom, že jeden jediný z pozměňovacích návrhů, který se dotýká zákona č. 22, přednesu právě dnes k tomuto tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP