Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. ledna 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Sděluji, že o omluvení neúčasti na jednání z důvodu nemoci požádali poslanec Ambrozek, Laštůvka, Frank, Snítilý - pohřeb v rodině, Starec - zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, Matějů - zasedání výboru Rady Evropy v Londýně a poslankyně Štěpová.

Dnes budeme projednávat body 8, 9, 10, 15, 16, 18, 28. Prosím, aby na toto pořadí byli připraveni členové vlády i zpravodajové.

Prvním bodem dnešního dne je bod

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

 

V 19. schůzi sněmovny jsme při třetím čtení tohoto návrhu zákona souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení. Táži se ministra obchodu a průmyslu Miroslava Grégra, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předstupuji před vás v zastoupení místopředsedy vlády Pavla Rychetského, který mě požádal, abych s jeho bodem - s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže - vystoupil.

Jak jistě víte, Poslanecká sněmovna již jednou sněmovní tisk č. 207 ve druhém čtení projednala, avšak ve třetím čtení dne 9. prosince 1999 rozhodla o jeho vrácení do obecné rozpravy ve druhém čtení. Stalo se tak z toho důvodu, že vláda předložila další novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, sněmovní tisk č. 446. Tou by měl být do zákona o ochraně hospodářské soutěže zaveden institut zneužití ekonomické závislosti dodavatelů. Protože bylo s ohledem na hospodárnost zákonodárného procesu navrženo, aby Poslanecká sněmovna přijala druhý návrh novely formou doplnění prvního návrhu novely, vyžádal si hospodářský výbor čas na podrobné projednání příslušného pozměňovacího návrhu. Hospodářský výbor tak učinil a ve svém usnesení č. 153, tisk č. 207/4, doporučuje projednat a schválit tisk ve znění zapracovaných pozměňovacích návrhů. Ze strany předkladatele je vysloven souhlas. S návrhem hospodářského výboru, jak je vám rozdán, se předkladatel ztotožňuje.

Připomínám, že přijetí obou návrhů novel je důležité z hlediska postupné harmonizace našeho soutěžního práva s principy a pravidly soutěžního práva Evropského společenství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Návrhem zákona se znovu zabýval hospodářský výbor a jeho usnesení bylo rozdáno ve sněmovně jako tisk 207/4.

Prosím o omezení individuálních komunikací.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pan ministr Grégr mi ušetřil práci. Dovolte, abych po něm stručně zopakoval, že hospodářský výbor po opakované obecné i podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, tisk 207, s pozměňovacími návrhy schválenými hospodářským výborem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda chtějí vystoupit zpravodajové výboru pro evropskou integraci poslanec Petr a zemědělského výboru poslanec Kováčik. Nikoliv.

Otevírám obecnou část rozpravy. Písemně se nepřihlásil nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Táži se, zda chce někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážený předsedo vlády, členové vlády, mám jeden pozměňovací návrh, který je třeba podle mého mínění přijmout, aby nevznikl vnitřní rozpor v zákonu.

Tím, že hospodářský výbor vtělil svým usnesením, které máme ve sněmovním tisku 207/4, do novely zákona to, co bylo obsahem další novely zákona, je nezbytné, aby byl také jiným způsobem novelizován bod 45 novely. Bod 45 byl dotčen už předcházejícím usnesením hospodářského výboru, ale to jen potud, že se razantně zvýšila pokuta za porušení zákona. Nebyl však dotčen v tom směru, ve kterém musí být dotčen, že pokutu je třeba také umožnit ukládat za porušení toho, co se nově v zákoně objevuje, totiž za porušení povinností, které vyplývají ze zneužívání ekonomické závislosti, čili z nového § 9 a), zejména z jeho odstavce 4.

Proto navrhuji, aby v bodu 45, jak je obsažen pod sedmým bodem usnesení hospodářského výboru, bylo toto znění:

§ 14 odst. 4 zní: Úřad je oprávněn za porušení některé z povinností uvedených v § 3 odst. 1, v § 4 odst. 1, v § 8 a) odst. 3 a 4, v § 9 odst. 4 a v § 9 a) odst. 4 uložit soutěžitelům pokutu… atd. - ve smyslu usnesení hospodářského výboru.

Nejde o vážnou věcnou úpravu, ale o uvedení zákona do vnitřního souladu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP