(16.40 hodin)

(pokračuje Čevela)

Za druhé. Druhým problémem se jeví dodatkové osvědčení pro farmaka, které je součástí komunitárního práva, nařízení Evropského společenství č. 1768/92. Vládou navržená úprava tedy bez toho začne platit vstupem České republiky do Evropské unie. V České republice toho času platí asi 1 300 patentů na farmaceutické výrobky a z toho ze tří čtvrtin jsou majiteli zahraniční subjekty.

Mimo to, že citovaný závazek byl přijat usnesením vlády 3/98, můžeme konstatovat, že přijde i v příštích třech letech na pořad dne pouze o 9 patentů.

Závěrem tedy mohu sdělit, že přijetí vládního návrhu novely příznivě ovlivní nejen vstup České republiky do Evropské unie, ale též dostupnost nových, moderních léků a nebude mít vliv na zvyšování nákladů na zdravotní péči. A i když jsem v úvodu vystoupení vzpomenul Jamese Joyce a jeho mistrovské dílo s mnohovrstevnou strukturou, musím též připomenout, že román Odysseus byl řadu let ještě podezříván ze šíření obscenity, a to jen proto, že odvážně překračoval dosud stanovené hranice. Jsem přesvědčen, že předkladatel tisku 357 nebude podezříván ze šíření obscenity a náš ctihodný sbor vládní návrh zákona doporučí do třetího čtení, tedy pro překročení dosud stanovené hranice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Čevelovi. Nyní má slovo pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně.

Budu reagovat na slova, která zde zazněla z úst mých předřečníků. Jednak si myslím, že je velmi nešťastné, když v této sněmovně proti sobě takovýmto způsobem jsou stavěna usnesení dvou výborů a když předkladatel a zpravodaj za jedno usnesení nás tady nabádá, abychom pro to druhé nehlasovali. Myslím si, že to je veliká škoda a že bylo podle mého názoru velmi žádoucí, aby proběhla nějaká debata, diskuse, ve které by se sjednotila alespoň při formálním přednesu stanoviska. Myslím, že takovýto postup, který byl zvolen, je velmi nešťastný.

Druhá věc, na kterou bych rád reagoval. Zaznělo zde, že usnesení hospodářského výboru ve svých jednotlivých bodech je antievropské. Zajímalo by mě, v čem konkrétně je antievropské. Já v tom totiž nic antievropského nevidím. Jsou tam tři základní návrhy pozměňovacích návrhů. První návrh je ten, že podle mého názoru zvyšuje svým způsobem právní jistotu držitelů stávajících patentů. To je jedna věc. Druhý návrh je ten, že opět se týká právní jistoty a navíc platnosti patentů udělených zde již v minulém období. A třetí návrh je ten, že reaguje na to, že podle mého názoru nemůže být stanovena účinnost příslušných pasáží tohoto zákona podle data, které neznáme a nevíme, kdy tato právní událost nastane a zdali vůbec. Můžeme asi předpokládat, že ano, ale prostě nevíme, kdy nastane.

A mohl bych jmenovat řadu příkladů z projednávání této sněmovny, např. z minulé schůze, kdy bylo řečeno, že takový postup je chybný, že takový postup prostě nemůže být zvolen a že buďto tam tyto pasáže vůbec být nemají, anebo tam má být jasně stanoveno datum.

Nebráním se ani jedné z těchto možností. Hospodářský výbor se přiklonil k té první, můžeme uvažovat o kompromisu a můžeme si stanovit tu druhou. Navíc reaguje hospodářský výbor ve svém usnesení na to, že tady mluvíme o přistoupení k Evropské patentové úmluvě, ke které ovšem chceme přistupovat až 1. července 2002, a navíc, která dozná během letošního roku podle mého názoru velmi podstatné změny. A dnes se bavíme o znění, které platí dneska, ale budeme přistupovat k něčemu, co bude platit později. Například už na podzim letošního roku to může vypadat jinak.

Myslím si, že by mělo být pro nás pro všechny bez rozdílu politických stran základní, dávat si pozor na to, co nám kdo říká, proč nám to říká. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Dále se do obecné rozpravy hlásí pan ministr Grégr, připraví se pan poslanec Brožík.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Již ve svém úvodním vystoupení jsem vlastně avizoval, že budu pravděpodobně reagovat na vystoupení zpravodaje. Jsem rád, že pan poslanec Krejčí podpořil jako zpravodaj stanovisko, které zaujímám já i pan kolega Čevela.

Chtěl bych tady přednést dvě poznámky a jednoznačně prohlásit, že se nemohu ztotožnit s prvním pozměňovacím návrhem k části první bod 17, tj. k § 18 zákona č. 527/1990 Sb. Podstatou návrhu je - a ono to tady tak trošku zastřeně zaznělo - v zákoně výslovně stanovit, aby experimenty a testy potřebné k registraci výrobku nebyly považovány za porušování patentu. Zákon by měl tedy vlastně dovolit porušování patentu v případě, kdy ani jedna členská země Evropské unie to ve svých zákonech výslovně nedovoluje, a jak už tady také zaznělo, ponechává toto rozhodnutí na úvaze soudu. Nemohu se ztotožnit s tímto pozměňovacím návrhem, protože je podle našeho názoru v rozporu s komunitárním právem, a proto si dovoluji navrhnout Poslanecké sněmovně, až se bude o tomto hlasovat, aby tento návrh odmítla.

Rovněž druhý návrh se mi zdá nešťastný. Je to návrh k části první, hlava IV., k § 35 i) odst. 1. Podstatou návrhu není nic jiného než zúžit obecnou možnost prodloužení patentu jen na některá léčiva. Obávám se, že takové řešení je v rozporu s evropským právem i naším závazkem z Evropské dohody, že budeme mít stejnou úroveň ochrany průmyslového vlastnictví. Domnívám se, že tady nemůžeme řekl bych podléhat určitým citům nebo emocím nebo čemukoliv. Je fakt, že jsme se k určitému postupu zavázali, a tento krok může být vykládán jako odklad převzetí komunitární úpravy, což by nepochybně zúžilo naši negociační pozici. Proto ani s tímto návrhem se jako předkladatel nemohu ztotožnit. A bohužel určité signály již zazněly také z Ministerstva zahraničních věcí, které tuto situaci posuzovalo a vyhodnocovalo. Čili poprosil bych, protože tady bude poměrně určitá doba, abychom se tímto mohli zabývat, aby tyto návrhy nebyly Poslaneckou sněmovnou odsouhlaseny.

Jinak pokud tady zaznělo, že by mohlo dojít k určitému konsensu, myslím si, že právě pro to byly vytvořeny dobré předpoklady na semináři, který se na toto téma konal a který bohužel nebyl dostatečně obsazen nebo nebyla na něm prezentace lidí, kteří k tomuto zákonu a k jeho legislativnímu procesu měli co říci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. A nyní udílím slovo panu poslanci Brožíkovi.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se v úvodu nejprve veřejně omluvil paní předsedající a panu poslanci Výbornému za minulé pokřikování.

Ale nyní již k projednávanému bodu pod č. 13, tj. k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 527/1990 Sb., na ochranu průmyslového vlastnictví, tisk 357, jak je uveden v programu schůze.

Ztotožním se s panem poslancem Teplíkem jako zpravodajem v tom, že průběh projednávání této novely zákona dospěl k jakémusi nešťastnému konci, byť jsme teprve v druhém čtení, protože tento návrh zákona má skutečně klíčový význam pro to, aby se ochrana průmyslového vlastnictví v České republice dostala na úroveň ochrany v Evropské unii a v jejích členských státech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP