(15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, to záleží na jedné věci. Podle jednacího řádu bychom měli nejprve hlasovat o vrácení návrhu výboru k novému projednání a teprve potom o zamítnutí. Mohli bychom hlasovat v opačném pořadí pouze za předpokladu, že by pan poslanec Cyril Svoboda svůj návrh formuloval jako návrh podmíněný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, musím konstatovat, že podle mé paměti nebylo řečeno výslovně, že se jedná o návrh podmíněný. Ale vidím široká gesta a slyším slova navrhovatele zákona, že skutečně je to možno chápat jako návrh podmíněný, a myslím, že nebude zapotřebí, abychom z této věci činili nějaký problém a hlasovali tedy v tom pořadí, ve kterém jsem navrhl hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Byl-li to návrh podmíněný, nemám námitek. Pro jistotu vás v tuto chvíli všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Nejprve hlasováním pořadové číslo 47 rozhodneme o návrhu na zamítnutí návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 47 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 176 pro vyslovilo 54 a 120 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 48 rozhodneme o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 55 a 121 bylo proti.

 

Zahajuji v tuto chvíli podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni následující poslanci: pan poslanec Výborný, pan poslanec Filip, pan poslanec Nečas a pan poslanec Matulka. Nejprve tedy udílím slovo panu poslanci Výbornému, připraví se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na začátku předesílám, že přednesu dva procedurální návrhy, o nichž se podle jednacího řádu bude pravděpodobně muset hlasovat bezprostředně.

První procedurální návrh nám podle mého mínění může ulehčit práci a o tomto procedurálním návrhu je zcela nepochybně nutno hlasovat ihned… (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Paní kolegyně, páni kolegové, myslím, že není skutečně možné projednávat v tomto hluku dále návrh zákona, a prosím všechny kolegy, aby ukončili své diskuse.

 

Poslanec Miloslav Výborný: První procedurální návrh pomůže všem těm, kteří si budou přát přednášet pozměňovací návrhy, k jejich lepší formulaci.

Navrhuji - předeslal jsem to už před chvílí - abychom projednávali tisk, který máme před sebou, ve znění usnesení ústavně právního výboru, tedy ve znění tisku 359/2. To je první procedurální návrh.

Druhý procedurální návrh není důležitý pro tuto chvíli, je důležitý pro konec třetího čtení, ale myslím, že je dobré ho přednést také teď, myslím, že ve sněmovně je mnoho poslanců.

Navrhuji, aby závěrečné hlasování o celém zákonu bylo hlasování po jménech. A odůvodňuji to stručně: O ústavě jako takové se hlasovalo také po jménech. A toto je první větší novela ústavy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve tedy rozhodneme v hlasování pořadové číylo 49 o prvním návrhu pana poslance Výborného.

Musím nechat rozhodnout o těchto návrzích bez rozpravy. Nevím, co na mě gestikuluje pan poslanec Matulka. Pane poslanče, nejsem si jista, zda vám teď mohu udělit slovo, protože byly předneseny procedurální návrhy, o kterých bych měla dát hlasovat bez rozpravy.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, mám za to, že alespoň v úvodní části pan zpravodaj navrhl postup. A já mám k jeho návrhu postupu námitku. Jestli bych ji mohl vznést, byl bych rád.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předneste ji, pane poslanče.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Bude velmi krátká. Pan zpravodaj navrhl, abychom za základ jednání vzali znění usnesení ústavně právního výboru. Obvyklé je, že bereme za základ jednání usnesení výboru, pokud nabízí toto usnesení znění zákona. Ale v tomto případě je to prostě soubor nějakých pozměňovacích návrhů. A zdá se mi to dost komplikovanější způsob než vznášet pozměňovací návrhy k původnímu tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nemohu ale k tomuto procedurálnímu návrhu připustit diskusi, rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Chci jen říci, že toto není diskuse. Jen sděluji, že jako zpravodaj samozřejmě doufám, že se vyznám v postupu č. 1 i v postupu č. 2. A z tohoto pohledu je opravdu lhostejné, na jakém postupu se shodneme, ale musíme se na něm shodnout před přednášením návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobrá. V hlasování pořadové číslo 49 budeme tedy rozhodovat o tom, zda za základ pro projednávání tohoto návrhu zákona vezmeme usnesení ústavně právního výboru, sněmovní tisk 359/2. (Pokřiky poslanců z lavic.)

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, slyším pokřik z lavic na mne, může, nemůže. To rozhodněme hlasováním.

Znovu opakuji: pakliže se sněmovna rozhodne, že toto usnesení nevezme za základ, tak ho nevezme a budeme předkládat pozměňovací návrhy k původnímu tisku...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nemohu akceptovat pokřik poslanců z lavic. V tuto chvíli musíme hlasovat o procedurálním návrhu, který jste přednesl.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 49 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 180 pro vyslovilo 44 a 92 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Výborného, kterého prosím, aby jej před hlasováním ještě zopakoval.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Navrhl jsem, aby závěrečné hlasování o celém návrhu novely ústavy bylo hlasování po jménech.

 

Poslanec František Brožík (z lavice): To do druhého čtení nepatří.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní místopředsedkyně, odmítám to, aby pan poslanec Brožík na mě opravdu povykoval z lavice. Dejte mu možnost, ať vystoupí s faktickou poznámkou.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já se vám nedivím. (Oživení v sále.)

O návrhu, jakým způsobem budeme hlasovat, můžeme rozhodnout jak nyní, tak před třetím čtením. Není vyloučena ani jedna, ani druhá možnost.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro vyslovilo 59 a 84 bylo proti.

Pane zpravodaji, budete pokračovat ve svém vystoupení?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Ano, a nebudu už přednášet žádné procedurální návrhy ani návrhy, jak postupovat.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, aby z tisku 359 byl vypuštěn bod 4, a to ať už bude přijat ve znění, které navrhl ústavně právní výbor, nebo ve znění původním, tj. ten nový článek 35 ústavy, který pojednává o tom, jakým způsobem rozpouští prezident republiky Poslaneckou sněmovnu v návaznosti na podle mého mínění nepříliš šťastně formulovaný článek 68, resp. článek 75 a) ústavy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP