Začátek schůze Poslanecké sněmovny
18. ledna 2000 ve 14.05 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: (Zvoní.) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil 21. schůzi Poslanecké sněmovny a abych vás všechny na ní přivítal.

Schůzi jsem svolal a návrh pořadu jsem stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 6. ledna t. r., pozvánka vám byla odeslána následujícího dne, 7. ledna.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami s tím, že o vydání náhradní karty požádali následující poslanci: pan poslanec Pícl má náhradní kartu č. 29, paní poslankyně Volfová, telefonující paní poslankyně Volfová - asi si telefonicky chce ujasnit číslo své náhradní karty, ale já už vím - má náhradní kartu č. 30. (Veselost v sále.)

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Melichara a poslance Pavla Svobodu. Má někdo nějaký jiný návrh? - Ne-li, zahájím hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby se ověřovateli stali poslanci Melichar a Pavel Svoboda, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 177 poslanců 164 hlasovalo pro, 2 hlasovali proti.

 

Pan poslance Kühnl má náhradní kartu č. 27.

Konstatuji, že ověřovateli 21. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Jaroslava Melichara a Pavla Svobodu. Prosím tyto určené ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Současně vám sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání této schůze poslanci Frank pro nemoc, Snítilý pro nemoc a Vlach pro nemoc. Ústy předsedy poslaneckého klubu se dovídám, že je omlouván pro nemoc také pan poslanec Ambrozek. Kromě toho pro dnešní den je omluvena paní poslankyně Parkanová. Dostal jsem kromě toho omluvu pana poslance Starce na čtvrtek, ale to je záležitost až čtvrtka ráno.

Nyní vás chci informovat o návrzích, které vzešly z dnešní porady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy sněmovny a se zástupci poslaneckých klubů k průběhu schůze na tento a příští týden. Máme tři návrhy, tři doporučení.

Návrh č. 1: ve středu 19. ledna po 19. hodině projednávat odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

Návrh č. 2: v úterý příštího týdne - druhého jednacího týdne, tj. 25. ledna - po 19. hodině projednávat smlouvy.

A konečně návrh č. 3: oba pátky jednat do 17.00 hodin.

O těchto třech procedurálních návrzích dám nyní hlasovat dohromady, pokud není námitek. - Pan poslanec Brožík navrhuje hlasovat odděleně o těchto návrzích. Doporučuji tedy, abychom hlasovali tímto způsobem.

Návrh č. 1: ve středu po 19. hodině projednávat odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 2. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 188 poslanců se 147 vyslovilo pro, 12 hlasovalo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP