(18.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Požádal bych pana zpravodaje Talíře, aby nám navrhl postup.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dovolil bych si doporučit postup podle jednotlivých paragrafů a v těchto paragrafech podle ucelených částí tak, abychom zabezpečili, že tam, kde se pozměňovací návrhy překrývají, něco nezapomněli nebo nevynechali některé hlasování, případně nehlasovali dvakrát. Doporučuji tedy postup podle jednotlivých paragrafů předloženého komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tuto proceduru budeme muset odsouhlasit. Na žádost pléna jsem vás odhlásil, žádám novou registraci.

 

Proceduru, kterou navrhl pan zpravodaj, abychom postupovali podle paragrafů, schválíme či neschválíme v hlasování pořadové číslo 205.

To jsem zahájil a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 bylo pro 182, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu obsaženém v tisku 245/4 písm. A, kterým je komplexní pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje je souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 206 a ptám se kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 189 bylo 188 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají § 2. Jde o pozměňovací návrh, který je uveden pod písmenem E1 na straně 18. Doporučuji, aby se hlasovalo o celém pozměňovacím návrhu E1, včetně písmen a), b), c) najednou, protože je svázán. V případě, že bude tento pozměňovací návrh přijat, stanou se nehlasovatelnými pozměňovací návrhy pod písmenem B1, B2, H a B5. (Dotaz z pléna.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o vyjasnění.

 

Poslanec Jaromír Talíř: B1 je podle mého názoru nehlasovatelné, protože tento pozměňovací návrh E1 upravuje znění § 2 včetně poznámek pod čarou. V případě, že bude přijato toto znění, není možné hlasovat o pozměňovacím návrhu týkajícím se jiné předlohy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Pleva souhlasí, takže stanovisko pana zpravodaje platí. Jaké je stanovisko pana ministra. Doporučuje. Zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování číslo 207 jsem zahájil a ptám se kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 189 bylo pro 183, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu týkajícím se § 5 - jde o pozměňovací návrh pana poslance Jičínského, který je uveden na straně 17 pod písmenem C1. Zde doporučuji, abychom hlasovali najednou o písmenech a), b), c), protože tvoří jeden celek. Zároveň nebude-li přijat tento pozměňovací návrh, nedá se hlasovat o pozměňovacím návrhu C2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan navrhovatel souhlasí, pan zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 208 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se vyslovilo pro 26, proti 154, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tomto případě není možné hlasovat o pozměňovacím návrhu C2. Dále máme předložen pozměňovací návrh k § 5 kolegy Kučery staršího, který je uveden na straně 17 pod písmenem D1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra - dát volnost - zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209 a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 190 bylo pro 88, proti 97, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paragrafu 6 se týká pozměňovací návrh kolegy Payna uvedený na straně 16 pod písmenem B3. Zpravodaj tento pozměňovací návrh doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210 a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 190 bylo pro 107, proti 82, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Další pozměňovací návrh se týká § 8, jde o pozměňovací návrh kolegy Payna, označený B4 na straně 16. Zpravodaj nechává na rozhodnutí sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra? Doporučuje.

 

V hlasování číslo 211 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 190 bylo 168 pro a 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dále budeme hlasovat o § 10 - jde o pozměňovací návrh uvedený označením F1 na straně 19. Jde o pozměňovací návrh kolegy Rozehnala ve znění, jak jsme ho přijali jako legislativně technickou úpravu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování číslo 212 bylo zahájeno a já se ptám, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 190 bylo pro 184, proti 1, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Téhož problému se týká pozměňovací návrh G1 pana kolegy Mareše ve znění legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaj doporučuje.

 

Hlasování číslo 213 bylo zahájeno a já se ptám, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se ze 190 přítomných vyslovilo pro 185 a nikdo nebyl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP