(15.00 hodin)

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, v rychlosti jsme se dohodli jak se zpravodajem, tak s předkladatelem u inkriminovaného písm. i), kde pan zpravodaj nedoporučuje 15denní lhůtu, takže bych dal ještě alternativní návrh a za písm. i), kde končí věta "odběratelem delší než 15 dnů od jeho dodání", je čárka, "pokud smluvně nebude dohodnuto jinak". Slovosled bychom ještě mohli asi upravit. S tím vyjádřil souhlas jak zpravodaj, tak předkladatel.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Slyším pana poslance Brožíka. Dám hlasovat, i když vedeme spor o tom, jestli návrh na přerušení má být před nebo po ukončení podrobné rozpravy. Nicméně dám o tomto návrhu teď hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro přerušení projednávání bodu 44, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 193 poslanců 37 bylo pro, 135 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Jestli chcete, formálně jsem ukončil podrobnou rozpravu, i když myslím, že to je sporné.

 

Nyní máme návrh pana poslance Kováčika na vrácení návrhu zákona k novému projednání. Všichni mě slyšeli.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Kováčika, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 194 pro 29 poslanců, proti 148. Návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu místopředsedovi vlády i panu poslanci Kalouskovi.

 

Přecházíme k bodu 34 původního návrhu, kterým je "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, sněmovní tisk 446, prvé čtení".

Z pověření vlády uvede tento návrh místopředseda vlády Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ale pan poslanec Brožík vás chce zase předběhnout.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, dával jsem v obecné rozpravě procedurální návrh přeřadit toto prvé čtení až za bod 85 jako poslední bod po třetích čteních.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Chcete teď učinit hlasování. Táži se pana místopředsedy na názor.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Za předkladatele souhlasím, neboť pokud předchozí tisk projde třetím čtením, tento tisk vezmeme zpět a teď bychom se jím zabývali zbytečně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Dám tedy o tom hlasovat. Pokusím se přeřadit bod 34 původního bodu programu za bod 85 schváleného programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 194 poslanců 157 poslanců bylo pro, 21 proti. Tím byl tento bod přeřazen.

 

Přecházíme k bodu původního programu č. 71, kterým je

 

71.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejném ochránci práv
/sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády Rychetského, aby se posadil ke stolku zpravodajů, a zpravodaje ústavně právního výboru poslance Miroslava Krajíčka, aby též zaujal místo u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 200/3. Otevírám rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil. Rozpravu tedy končím. Přeje si zpravodaj či navrhovatel slovo? Prosím pana navrhovatele.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, jménem předkladatele tohoto návrhu zákona konstatuji, že všechny pozměňovací návrhy, tj. pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, jak byly předneseny ve druhém čtení, za předkladatele podporuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Děkuji. Předpokládám, že zpravodaj je také podporuje. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že byly předloženy dva pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru a oba mají charakter technicko-legislativní úpravy, navrhuji abychom hlasovali o obou těchto pozměňovacích návrzích najednou a poté hlasovali o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nezlobte se, byl jsem trošku vyrušován. Budeme hlasovat najednou o pozměňovacích návrzích č. 1 a 2.

 

Vážení kolegové, dám hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích 1 a 2 dohromady. Stanovisko navrhovatele souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 194 poslanců 181 pro, 1 proti. Tyto pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 200, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 194 poslanců 110 bylo pro, 63 proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

 

Přecházíme k bodu č. 46, kterým je

 

46.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 280 a stanovisko vlády jako sněmovní tisk 280/1. Prosím, aby za navrhovatele uvedl návrh poslanec Vlastimil Tlustý. Nicméně prosím ostatní kolegy, aby rozhovory vedli mimo jednací sál.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP