(14.30 hodin)

(pokračuje Petr)

Při vstupu České republiky do EU je nutno akceptovat i tu skutečnost, že nařízení budou platit, pokud by mohla ovlivnit hospodářskou soutěž, resp. vytvořit prostředí pro zneužívání dominantního postavení ihned, bez jakékoli transformace.

Je nezbytné konstatovat, že novela zákona 61, která je dána sněmovním tiskem č. 207, je v některých případech přísnější než nařízení Evropské unie, zejména pokud se týká záležitosti osob, které jsou tímto zákonem vázány, a dále je přísnější např. v oblastech, kdy dochází ke spojování podniků prostřednictvím obchodování akcií. V některých případech je novela zase benevolentnější např. v účasti třetích osob při projednávání stížnosti, nebo také při řešení spojení podniku. Výbor pro evropskou integraci reagoval na tyto jemné nuance a ve sněmovním tisku 207/2 reagoval a dal doplňky návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci, prosím ještě zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Palase.

Pane poslanče, mohl byste se věnovat jednání schůze? Prosím pana poslance Palase jako zpravodaje zemědělského výboru, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, zpravodajem zemědělského výboru jsem byl já, jestli mi dáte slovo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, rád vám dám slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji vám za to. Chtěl bych, paní a pánové, pane předsedo, vážená vládo, informovat Poslaneckou sněmovnu, že zemědělský výbor projednal na vlastní žádost novelu zákona 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, tisk 207, a vzhledem k tomu, že zde existuje odůvodněná obava z poškození zájmu zemědělců, požádali jsme usnesením zemědělského výboru o vyřazení z programu již minulé schůze Poslanecké sněmovny, což organizační výbor přijal tuto žádost, pozitivně se k ní postavil, požádali jsme opakovaně i o vyřazení z programu této schůze, nicméně poslaneckým návrhem byl tento bod zařazen. My jsme dále již nežádali o vyřazení, ale v podrobné rozpravě navrhnu jako zpravodaj zemědělského výboru i jako jednotlivý poslanec Kováčik návrhy, o které prosím o podporu.

V současné době skutečně připravujeme v zemědělském výboru jednak poslanecký návrh zákona, který by měl nebezpečí, která z této novely vyplývají, odstranit, a vzhledem k tomu, že neprošel zákon o zemědělské intervenční agentuře, tak je nutno, abychom k tomu přistoupili tímto způsobem, abychom měli doopravdy čisté svědomí, že zákon bude působit jen a jen pozitivně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Tím skončila vystoupení zpravodajů a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jsme ve druhém čtení projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 64/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 207, a jak zde již bylo řečeno panem zpravodajem zemědělského výboru poslancem Kováčikem, došlo zde k prodloužení lhůt na projednávání ve druhém čtení tím, že zemědělský výbor požádal o vyřazení z programu schůze.

Z tohoto důvodu v tomto mezidobí vznikla další potřeba vypracovat nový návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, na základě něhož by byl do našeho právního řádu zapracován institut narušení hospodářské soutěže formou zneužití ekonomické závislosti dodavatelů.

Tento návrh novely byl připraven Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, byl projednán na úrovni vlády, v meziresortním připomínkovém řízení, následně byly vypořádány i rozpory vzniklé v připomínkovém řízení mezi zpracovatelem návrhů a některými ministerstvy.

Po schválení vlády obdržel hospodářský výbor návrh od místopředsedy pana Rychetského, tak jak zde již o tom hovořil jako předkladatel, o doprojednání této novely v rámci druhého čtení v hospodářském výboru. Vzhledem k tomu, že hospodářský výbor měl ukončenu rozpravu a měl přijaté usnesení k původnímu návrhu sněmovního tisku č. 207, došlo ke všeobecnému konsensu s tím, že tuto novelu, která je zde v programu pod bodem č. 34, sněmovní tisk č. 446, předneseme ve druhém čtení v podrobné rozpravě jako pozměňovací návrh.

Já bych z tohoto důvodu právě v obecné rozpravě potom předložil procedurální návrh, a to takový, že bod č. 34, který máme odsouhlasen jako druhý bod dnešního jednání, tzn. 7. 12., navrhuji zařadit jako poslední bod třetích čtení, protože v případě, že bude schválen mnou v podrobné rozpravě předložený pozměňovací návrh k tisku 207, který budeme projednávat ve třetím čtení pod bodem č. 84, vláda nebo potažmo pan předseda Rychetský tuto vládní novelu v prvním čtení pod tiskem č. 446 stáhne z programu projednávání.

Já dávám v rámci obecné rozpravy procedurální návrh přeřadit bod 34 za stávající bod 85, tzn. na konec třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou. Za stávající bod 85? Ano.

Prosím, kdo další se hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. To byla obecná rozprava, teď bude podrobná.

Táži se, kdo kromě pana poslance Kováčika se hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, předkládám následující procedurální návrhy k projednávání tohoto bodu a jeden pozměňovací návrh.

Vzájemně jsou tyto návrhy podmíněny, takže za prvé navrhuji, abychom před ukončením podrobné rozpravy přerušili projednávání tohoto bodu, a to až do příští schůze. Nebude-li tento návrh přijat, navrhuji, abychom tento tisk vrátili do výborů k novému projednání. Nebude-li ani tento můj návrh přijat, pak navrhuji pozměňovací návrh týkající se data účinnosti, a to aby datum účinnosti tohoto zákona bylo od 1. 10. 2000. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP