(14.30 hodin)

(pokračuje Drda)

S tímto zákonem souvisí samozřejmě značné množství dalších norem. Jak už říkal předkladatel, bude velmi důležité, který majetek nakonec budou kraje mít, jaké budou k němu mít vztahy a kompetence, zda to bude vše na ně přeneseno se všemi závazky, což by bylo v některých místech smrtící, a zda bude rozumně vyřešena i transformace okresních úřadů a souvislost se zákonem o hlavním městě Praze. Já si myslím, že to jsou takové základní věci a že my se budeme zabývat i úlohou a vztahem pověřených úřadů obcí s tímto novým zákonem a hranicemi nově vytyčených krajů a možností jejich změny.

Takže já předpokládám, že náš výbor bude výborem gesčním - to chci také navrhnout - a že tento zákon lze do druhého čtení propustit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Drdovi a otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Hlásí se někdo do rozpravy? Ne. Uzavírám obecnou rozpravu - pardon, nicméně pan ministr Mertlík byl schovaný za tímto displejem, já se mu omlouvám - a i kdybych rozpravu uzavřel, tak on ji svým vystoupením otevře. Takže, pane ministře, můžete hovořit. Hovoří místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych tu podtrhnout jen jednu věc, a to je souvislost tohoto projednávaného návrhu zákona se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a také se zákonem o převodu vlastnictví státu do vlastnictví krajů. Tyto zákony především - ale týká se to i dalších, jako je zákon o obcích - byly připraveny vládou v jednom komplexu a jakékoliv výrazné změny v nich nebo neschválení některého z nich narušují celkovou konstrukci. To je věc, kterou se domnívám, že je potřeba podtrhnout před zahájením dílčího a podrobného jednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi. Nyní jsem ještě zaregistroval pana poslance Zajíčka, takže prosím k obecné rozpravě.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi jen několik připomínek v obecné rozpravě k předložené materii návrhu krajského zřízení. Pan zpravodaj tady myslím vystihl to, že obě dvě tyto normy jsou si velmi podobné v řadě otázek, a proto to, co jsme před obědem projednali v oblasti zákona obecního, mnohdy platí velmi výrazně na předlohu, kterou máme nyní před sebou.

Je tam celá řada problémů, které jsme už tady zmínili, a já bych se chtěl přimluvit - velmi podobné je také, jako v případě předlohy zákona o obecním zřízení - přimluvit za to, aby byl vypracován v této věci komplexní pozměňovací návrh, který je v určité fázi rozpracovanosti a je do jisté míry připraven. Pokud je navrhováno, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nebo to bude jakýkoliv garanční výbor, předložit ho do tohoto výboru k projednání, protože se obávám, že právě z důvodů úzké spojitosti obou dvou těchto norem - a dokonce těch ostatních reformních zákonů dohromady - je třeba, aby se postupovalo v tomto případě, pokud to bude možné, cestou přípravy toho komplexního pozměňovacího návrhu a ne jednotlivých dílčích pozměňovacích návrhů, pokud to samozřejmě bude možné, protože takovou poslaneckou aktivitu nelze nikomu odepřít.

Abych byl opravdu důsledný ve své představě, že jsou si tyto dvě normy velmi podobné, dovolte mi prosím, abych jako v případě obecního zřízení navrhl prodloužení lhůty na projednání ve výboru o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Zajíčkovi. Registrujeme návrh na prodloužení lhůt. Nyní vystoupí v rozpravě paní kolegyně Vlčková, poté pan kolega Beneš. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní. Návrh zákona o krajích, sněmovní tisk č. 423, naplňuje Ústavu České republiky a snaží se dát do života další stupeň samosprávy, který má nahradit zatím byrokraticko-centralistické řízení pomocí okresních úřadů, ale především ministerských dekoncentrátů. Kraje by se tak měly stát samosprávným mezičlánkem mezi obcemi, parlamentem a vládou.

Okresní úřady, které se navrhuje minimálně po dobu tří let zachovat z důvodů pokrytí území, přijdou o část svých pravomocí, které - když už - tak sluší zvolené samosprávě, kterou na území okresů zatím nahrazovalo často pochybné a pravomocemi impotentní okresní shromáždění.

V návrhu zákona je jmenována řada pravomocí, taxativně vyjmenovaných, ze kterých ale nejdůležitější je rozhodování o státních dotacích obcím, schvalování územně plánovací dokumentace, vydávání obecně závazných vyhlášek a další. Návrh zákona rovněž přesunuje značné pravomoci ministerstev a dalších centrálních orgánů na kraje, tedy do oblastí samosprávy. Při poměrně velkých pravomocích krajů, tak jak jim jsou navrhovány, zůstává nedotčena samospráva obcí. Jistým posunem k demokratizaci je i navrhovaná zákonná iniciativa krajů a jejich definování jako neopomenutelné místo připomínkování návrhů zákonů.

Návrh zákona poměrně obsáhle řeší pravomoci a odpovědnost jednotlivých orgánů kraje včetně procesu jejich ustavení a jednání. Předmětem velké diskuse jistě bude stať o tom, jakým volebním systémem budou krajská zastupitelstva volena. Dalším diskusním bodem se zřejmě stane problematika způsobů financování krajů a jistě i rozsah rozpočtových prostředků, což je předmětem jiného návrhu zákona. Půjde jistě i o velký objem financí a majetku, které vyplývají z povinnosti zřizovatele organizací, které přejdou ze státu na kraj.

Jistou třecí plochou může být i oblast rozpočtových prostředků, které má usměrňovat zastupitelstvo kraje ze státního rozpočtu. Pro úplnost nutno dodat, že návrh zákona navrhuje řešit kraj Prahu pro odlišnou strukturu - územně členěné město, obec - od ostatních krajů samostatným zákonem. Obecně se jeví návrh zákona jako kompatibilní s ostatními zákony navrhovanými v rámci veřejné správy. Jeho technologie je podobná návrhu zákona o obcích. Bude třeba vysledovat případné doplňky, které se u návrhu zákona o obcích stanou, a tyto pak implantovat i do návrhu zákona o krajích.

Zde musí jít zcela jasně o terminologické i obsahové provázání. Nesouhlasné signály se již dnes ozývají ve vztahu k navrhované funkcí vládního delegáta, přezkoumávání hospodaření kraje auditem v průběhu roku a další. Návrh zákona je ze všech návrhů zákonů týkajících se reformy veřejné správy nejméně připravený, a proto doporučuji vrátit zákon předkladateli k dopracování. V případě, že tento návrh neprojde, doporučuji prodloužit dobu k projednávání ve výborech o 20 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Vlčkové. Nyní bude hovořit pan kolega Miroslav Beneš. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP