(12.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, myslím, že ve slovech mých předřečníků zazněly jak obecné věci, tak věci velmi detailní. Já bych se chtěl soustředit na několik principů.

Princip číslo 1 - platí, tak jak říkal pan ministr, že věci byly velmi diskutovány, teď mám na mysli vše, co souvisí s reformou veřejné správy, že probíhala široká diskuse - samozřejmě na úrovni kontaktů speciálně v tomto případě se Svazem měst a obcí. Náš výbor dvakrát projednával pracovní materiály a nemohu nic jiného, než se přidat ke slovům předřečníka Kvapila, že mě velmi mrzí, že na mimořádné nasazení členů výboru vláda nijak nereagovala. To za prvé.

Za druhé: Myslím si, že tímto konkrétním návrhem zákona, ale i návrhy dalšími prochází jakási nedůvěra. Nedůvěra v samosprávu na jedné straně, kompenzovaná na straně druhé důvěrou v úředníka. Domnívám se - o institutu dozoru v tomto zákoně zde opět hovořili mí předřečníci - že můžeme mluvit o institutu dozoru i někde jinde, ale jako obzvláště paradoxní bych si dovolil zmínit to, že okresní úřad, tedy úředník, v tuto chvíli úředník, o jehož existenci z hlediska časoprostoru příliš mnoho nevíme, rozhoduje, co to je ochrana veřejného zájmu. Zřejmě chrání veřejnost proti své samosprávě. Takže s touto nedůvěrou já nesouhlasím.

Za třetí: Speciálně v tomto zákoně se jedná o jakýsi posun. Posun za prvé v terminologii, což si myslím, že je naprosto zbytečné, naprosto zavádějící, protože zákon, který nyní měníme, platí od 1. ledna 1990 a mnozí lidé si teprve nyní zvykají na to, že již nemají předsedu národního výboru, ale že mají starostu, to naštěstí ponecháváme, ale když už lidé začínali vědět, kdo to je tajemník, tak z něj zase uděláme - asi v duchu změny - vedoucího obecního úřadu nebo ředitele magistrátu, a tím vlastně zavedeme další zmatek. (Reakce na vyzvánění mobilního telefonu v sále:) Prosil bych pana ministra Baštu, aby vypnul svůj mobil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, mohu-li vám při této příležitosti vstoupit do řeči. Paní poslankyně, páni poslanci, páni ministři, já bych vás ráda požádala o jednu záležitost týkající se používání mobilních telefonů. Byla jsem upozorněna stenografy, že vaše mobilní telefony, i když jsou zapnuty na tiché zvonění, v okamžiku, kdy se aktivují, téměř znemožňují nahrávání tohoto pořadu schůze, což značně komplikuje práci stenografů. Je sice pravda, že zde existuje určité usnesení sněmovny, ale já si na vás nechci vynucovat toto nepoužívání mobilních telefonů kvůli nějaké své radosti jako řídícího schůze, ale prosím, berte v této záležitosti ohled na práci stenografů. Byla bych vám velmi vděčna, kdybyste své mobilní telefony mohli mít vypnuty v průběhu schůze sněmovny.

Pokračujte, pane poslanče, omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, já se velmi rád k vaší vděčnosti připojím hned poté, co všichni využijí institutu, který se jmenuje "tichý" na mobilu. Těm, kteří to nevědí, rád své zkušenosti sdělím. Ale nyní zpátky k terminologii, zpátky k tomuto zákonu od mobilních telefonů.

Myslím si, že je zbytečné měnit něco, co se osvědčilo, něco, co se zaběhlo. Další připomínka, kterou mám, je svérázný výklad ústavy, který posouvá rozdělení pravomocí, rozdělení kompetencí rady města a zastupitelstva města. Je-li pravda to, z čeho vycházejí jednotliví úředníci, kteří předkládali ten návrh, tak pak se ptám, proč se za celou dobu svého působení na Ministerstvu vnitra - ať už za těch či oněch ministrů vnitra - neobrátili na Ústavní soud, aby prokázali svoji námitku. Takto mi to spíš připomíná, že opravdu nedůvěřují demokraticky zvoleným institucím.

Vlastní návrh je prezentován jako základní kámen reformy veřejné správy, ale já bych byl rád, abychom se úplně nemátli. Není tomu tak. Není to základní kámen reformy veřejné správy. Základní kámen, bude-li to opravdu reforma veřejné správy, bude přesun kompetencí a přesun finančních prostředků. Jak říkal pan kolega Kvapil, který prosil, abychom zákon propustili do druhého čtení, i já bych se za jednu věc přimluvil. Přimlouvám se za to, aby bylo prodlouženo projednávání o dvacet dnů. To, zda u někoho z nás zvítězí názor, že je lepší stávající platný zákon než zákon předkládaný, který bude vyžadovat velmi velkých změn, je věc rozhodnutí každého z nás, zda se někdo přikloní k zamítnutí, tudíž tuto práci přenechá na těch, kteří jsou za ni zodpovědní, nebo zda se bude muset stejně do té diskuse zapojit, projde-li navrhovaný zákon do druhého čtení.

Ale na jednu věc bych chtěl upozornit. Když pan kolega Kvapil říkal, že projednáváme reformu veřejné správy a jak je důležité, aby volby do krajských orgánů byly na podzim příštího roku, myslím si, že ten, kdo si předložený materiál velmi pozorně přečetl, zjistí, že nikoli hejtman, ale šéf krajského zastupitelstva bude mít měsíčně 57 600 Kč a že všichni, kteří se na to těší, by se především měli zamyslet nad tím, co pro svůj region udělají, co pro svoji oblast předloží a co si také vezmou za své z hlediska skutečné reformy veřejné správy, tedy které instituce státu - ať už na té nebo oné úrovni - nebude třeba vykonávat, a tak ušetřit na to, aby samospráva měla na svoji činnost finanční prostředky. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Zajíček - do obecné rozpravy, či se závěrečným slovem? Pane poslanče, je-li to do obecné rozpravy, musela bych přerušit schůzi před polední přestávkou, protože bude zasedat organizační výbor. Bylo-li by to závěrečné slovo, tak si myslím, že bychom to ještě stihli ukončit. (Poslanec Zajíček sděluje, že jde o závěrečné slovo.) Mohu tedy ukončit obecnou rozpravu a dát panu zpravodaji Zajíčkovi příležitost k závěrečnému slovu.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, především chci konstatovat, že v proběhlé obecné rozpravě byla vznesena celá řada připomínek, které se myslím dají shrnout do čtyř problémových okruhů.

Jednak je to okruh terminologický, problematika zažitých terminologických nástrojů, které jsou používány, kde se řečníci přimlouvali za ponechání původní terminologie. Další okruh je určitý nutný soulad s Evropskou chartou místní samosprávy, dále jasná definice kompetencí rady a zastupitelstev obcí a přesná definice výborů, orgánů rady apod.

Jestliže mám shrnout průběh debaty, říkám, že v ní vystoupilo pět kolegů poslanců a nezazněl žádný návrh na vrácení navrhovateli k přepracování. Tudíž první věc, kterou bychom měli podle mého názoru rozhodnout hlasováním, je návrh na zamítnutí této předlohy. Pokud by nebyl přijat, budeme hlasovat o dalším návrhu, který se týká prodloužení lhůty na projednávání o dvacet dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP