(11.00 hodin)

(pokračuje Václavek)

8. Jihomoravský kraj s okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

9. Středomoravský kraj s okresy Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Vsetín a Zlín. Sídlem je Olomouc.

A nakonec Moravskoslezský kraj s okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Sídlem kraje je Ostrava.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavkovi, Nyní se hlásí pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych ještě doplnil ten svůj pozměňovací návrh, protože tam nebylo jasné vymezení volebních krajů. Takže ještě jednou: hranice země České a Moravské - Moravskoslezské jsou podle stávajících volebních krajů ke dni 1. prosince 1999, vymezených stávajícím platným volebním zákonem pro volby do Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Hlásí se snad ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a ptám se pana předkladatele a pana navrhovatele, zda si přejí přednést závěrečná slova. Pana zpravodaje se ptám, zda si přeje zhodnotit rozpravu. Takže budeme pouze hlasovat o návrhu na zamítnutí po podrobné rozpravě. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí tohoto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 47, které zahajuji a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 74 a 84 bylo proti. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedající. Opět se vracíme řekl bych k suché realitě, kterou je daňové právo - v tomto případě jde o druhé čtení návrhu zákona o daních spotřebních.

Stejně jako v případě novely zákona o dani z přidané hodnoty, která byla prvním bodem projednávání dnešního pořadu Poslanecké sněmovny, i v tomto případě jde o technickou novelu, která nezakládá žádnou změnu v sazbách nebo zatřídění zboží. Z tohoto prostého pravidla je ve vládním návrhu jedna výjimka, a to je zrušení daňového zvýhodnění tzv. bionafty. Jde o věc, která dosud platila v tom smyslu, že tam byla nulová sazba. Nyní se zavádí sazba standardní. Lze očekávat z tohoto přínos pro příjmovou stránku rozpočtu ve výši 1,3 miliardy korun. Zároveň však jsme si vědomi toho, že podobný krok by nebyl vhodný, pokud by poškodil zemědělce, což bezesporu není úmyslem vlády. Tato ztráta nebo spíše zvýšené výdaje budou naopak kompenzovány dotací pro pěstitele řepky, se kterou počítáme řádově ve výši 1,8 miliardy korun. Tato změna je účelná proto, že se tím zpřehlední princip daňové správy a umožní lepší práci s touto materií, čili nejde o krok, který by měnil nějak v zásadě existující daňovou výhodu, pouze mění způsob, jakým se tato výhoda poskytuje.

Dalším významným prvkem této novely je zavádění kontrolních pásek neboli kolků na líh a lihoviny a dále celá řada různých drobných legislativně technických změn, které sbližují praxi české daně spotřební s příslušnými direktivami Evropské unie.

Na základě těchto skutečností vám doporučuji, aby tato novela byla vzata v potaz jako vhodná novela a propuštěna do čtení třetího.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a návrh iniciativně projednal také hospodářský výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 367/1 a 367/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Rozpočtový výbor přijal usnesení ke sněmovnímu tisku číslo 367, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, tisk 367, vyslovila souhlas s připomínkami, které máte uvedeny ve sněmovním tisku číslo 367/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím předsedu hospodářského výboru pana poslance Františka Brožíka, aby nás informoval o jednání hospodářského výboru.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Hospodářský výbor na své 28. schůzi dne 18. listopadu projednal návrh novely zákona číslo 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pod tiskem číslo 367.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova zástupce ministerstva financí pana ing. Pitnera a zpravodajské zprávy poslance Františka Brožíka, po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 367 s připomínkami, které jsou v usnesení číslo 139 hospodářského výboru.

Dále mi, paní předsedající, dovolte, abych se omluvil poslanci Kořistkovi, protože při přepisu schválených pozměňovacích návrhů v hospodářském výboru nedopatřením vypadl jeho schválený bod, kde v zákoně o lihu v § 9 odst. 1 podal pozměňovací návrh o účasti pracovníků finančních úřadů při denaturaci lihu, který byl schválen 13 hlasy a omylem se nám nedostal do písemného usnesení, které bylo rozdáno všem poslancům. S panem kolegou Kořistkou jsme se dohodli, že ho podá znovu v podrobné rozpravě jako pozměňovací návrh.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Karel Sehoř. Připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, od 1. 7. 1999 je v platnosti novela zákona č. 587/1992 Sb., kde splatnost daně podle § 14 odst 4 a 5 pro malé výrobce je 55. den při jednorázové úhradě. Existuje tedy zvýhodnění malých výrobců vůči těm, kteří pod snahou rozšiřování své produkce a z toho plynoucí vyšší daňové povinnosti jsou zatíženi denními pevnými zálohami s konečnou splatností spotřební daně o celých 30 dnů kratší. Splatnost daně přiznaná malým výrobcům je v souladu s lhůtami platnými v Evropské unii, od kterých jsou odvozeny i požadavky zahraničních obchodních řetězců na splatnost dodavatelských faktur, 50 až 90 dnů. V současné době jsou menší výrobci v konkurenčním boji zvýhodněni, což také využívají při jednání s obchodními řetězci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP