Stenografický zápis 19. schůze, 3. prosince 1999


(Jednání opět zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


43. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Křeček


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


53. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Vojtěch Filip


48. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Pešek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Tom Zajíček


49. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Svoboda
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl


52. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Michal Doktor
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Žižka


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra


86. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Jan Vidím


87. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Jan Vidím


88. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jan Vidím


89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno 14.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Teplík


57. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Pešán


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jaromír Kohlíček


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 12. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 404/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Jaromír Kohlíček


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Máče


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Pavel Hrnčíř


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983 /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Karas


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Václav Nájemník


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP