(19.20 hodin)

(pokračuje Kocourek)

Rozpočtový výbor

1. souhlasil s návrhem rozpočtu Fondu národního majetku uvedeným v tisku 330 ve výši výdajů 161 milionů 776 tisíc Kč, z toho investičních 8 milionů 300 tisíc Kč,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh rozpočtu Fondu národního majetku ve výši výdajů 161 milionů 776 tisíc Kč, z toho investičních 8 milionů 300 tisíc Kč, schválila.

Tolik zpravodajská zpráva z jednání rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kocourkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan kolega Gongol. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Další přihlášku do všeobecné rozpravy nevidím.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jistě není normální, když schvalujeme v listopadu 1999 rozpočet Fondu národního majetku na rok 1999. V tom mi asi dáte zapravdu. I když jsou zde částečné důvody k tomu, že je předkládán tak pozdě, víme dobře, že byl nekompletní, prezidium Fondu národního majetku nebylo zvoleno, přesto se domnívám, že návrh je velice problémový. Několik poznámek k tomuto tvrzení.

Fond národního majetku konstatuje, že nedodržel loňský rozpočet schválený Poslaneckou sněmovnou, protože - to je v uvozovkách - nemohl přijmout odpovědnost za takovéto dopady do své činnosti. Sněmovnou schválený rozpočet byl tedy překročen. To bylo - jak se konstatuje - výsledkem cíleného úsilí vedení Fondu národního majetku.

Totéž se velmi pravděpodobně týká rozpočtového provizoria pro letošní rok, protože podle něj mělo dojít k čerpání nejvýše do poměrné částky výše loni schváleného rozpočtu. Tak se nestalo. Souhlasím s vládou, že chybí zcela příjmová část. Navýšení nákladů na realizaci privatizačních projektů pro strategické společnosti - dokonce vyšší koeficient než ostatní privatizace - představuje spíše další ztrátu, vzhledem k obrovským objemům by koeficient měl být spíše nižší. Z odůvodnění je vidět, komu šly tyto prostředky. Nevidím důvod, proč "ušetřené" prostředky na privatizaci by měly být automaticky převáděny do příštích let.

Celkový růst rozpočtových nákladů je podle srovnání s počtem případů předchozích let neodůvodněný. To vyplývá i z porovnání se skutečností roku 1998. Růst spotřeby energie z roku na rok o 63 % - v tom asi se mnou budete souhlasit - je rekord. Růst služeb nemateriální povahy, které jsou většinou zahrnuty už v předkládaném vzorci, o téměř 22 % ukazuje, že Fond národního majetku dává levně vydělat i spoustě partnerů přiživujících se na privatizaci. Dále se počítá s vyšší inflací, než bude v reálu.

Dozorčí rada FNM podle mého názoru nevykazuje patřičnou náročnost. Dle mého názoru je rozpočet vzhledem k doprivatizovávání příliš vysoký a výprodej národního majetku je příliš drahý. Doporučuji návrh rozpočtu zamítnout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Gongolovi. Toto je návrh, který může být hlasován i po všeobecné rozpravě, jestli se mnou pan zpravodaj souhlasí, jako že souhlasí. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy? Ano. Prosím, pane kolego, přistupte k řečništi. Já mezitím budu gongovat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, já se musím za prvé trošičku ohradit proti předřečníkovi, protože nevím, jak přišel na to, že dozorčí rada nevykonává svou činnost nebo že je dokonce měkká nebo něco v tom smyslu, jak konstatoval. Dozorčí rada byla, jak jistě víme, dovolena teprve nyní. Je to stanovisko tří členů, kteří byli zvoleni v létě tohoto roku. Díky určité nestabilitě, která vznikla v předešlém volebním období, kdy dle mého názoru unáhleně sněmovna odvolala jak prezidium, tak v podstatě dozorčí radu, došlo k situaci, kdy rozpočet fondu zůstával v jakémsi vakuu.

Jediné, s čím se dá souhlasit, je, že není standardní předkládat rozpočet na rok 1999 v období, kdy se blíží konec tohoto roku. To je skutečně pravda, ale faktem je, že jiná varianta nebyla. Dokonce ani tato není úplně standardní, protože se jedná pouze o doporučující vyjádření členů dozorčí rady, nikoli o verdikt, tzn. nikoli o schválení dozorčí radou. To všichni asi dobře víme.

A teď několik málo faktů, které by stály za to říci. My jsme jako dozorčí rada trvali na tom, aby byl předložen návrh rozpočtu roku 1998, protože ten byl zpracován relevantně, a jestliže k němu budu souvztažně dávat návrh roku 1999, tak zjistíte, že ten nárůst není dramatický a není dramatický ani v oblasti energie, protože ta dokonce klesá. Problém byl, že neuváženým krokem sněmovny v loňském roce došlo k plošnému snížení tohoto rozpočtu - aniž by bylo řečeno v jaké kapitole - myslím o 20 %, nejsem si tím však úplně jist. Takovýto přístup je nekorektní a takováto instituce pak velmi špatně pracuje.

Pokud jde o výtku, že zde není stanoven příjem, mám pocit - neznám přesně to ustanovení - že financování Fondu národního majetku je následující: Existuje celkový objem prostředků, kterým fond disponuje, a z něj de facto - on nemá jiný příjem - si kryje své výdaje. Takže my vlastně porovnáváme stránku výdajovou, protože stránka příjmová je vždy stanovena. Formálně by tam mohlo být napsáno, že se musí snížit celková kapitola Fondu národního majetku o částku, kterou projektujeme na výdaje směrem k provoznímu a investičnímu rozpočtu.

Já bych za sebe - a předpokládám, že i za kolegy z dozorčí rady - doporučil, aby tento návrh rozpočtu pro rok 1999 byl schválen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Oldřich Vojíř. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Vidím dvě přihlášky. Viděl jsem nejprve pana kolegu Brožíka, pak vystoupí ve všeobecné rozpravě pan Karel Vymětal.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, i já bych chtěl říci několik poznámek ke schvalování rozpočtu pro rok 1999. Ano, souhlasím s tím, že je nestandardní schvalovat tento rozpočet v závěru roku, v měsíci listopadu, ale bohužel tato sněmovna neměla nikdy chuť nebo - jak bych to řekl ještě jinak - vůli schválit tento rozpočet v době, kdy neexistovalo ani prezidium, ani dozorčí rada. Ze zákona víte, že návrh rozpočtu musí připravit prezidium, projednat ho dozorčí rada a po schválení vládou jej doporučit Poslanecké sněmovně.

Tak jak tady hovořil přede mnou kolega Vojíř, nechtěl bych zde tlumočit některé nálady, které tady probíhaly v loňském roce, kdy se stalo jakousi vášní a sportovním utkáním přátel z KSČM, že se škrtalo 20 % nebo 20 milionů zejména ve mzdových a ostatních osobních nákladech, což bylo velice pozitivní, ale mělo to za následek i jiné věci. Ten rozpočet pro rok 1999 byl na stole již na začátku tohoto roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP