(Schůze opět zahájena v 17.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, zahajuji přerušené projednávání bodu č. 156, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 263. Jsme u hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení. Prosím, aby místo u řečnického pultu zaujal zpravodaj k tomuto bodu pan poslanec Andrej Grega a ministr průmyslu a obchodu.

Kolegyně a kolegové, jsou problémy s plněním našich zákonných povinností, tj. to, aby z naší schůze byl uskutečněn stenografický záznam. Hladina hluku, vůči které jsem někdy relativně odolný, v tuto chvíli znemožňuje stenografkám, aby plnily své povinnosti. Prosím velice důrazně kolegyně a kolegy, kteří především před stolkem stenografů v tuto chvíli hlasitě diskutují, aby opustili jednací síň. Kolegyně a kolegové, důrazně žádám všechny z vás, kteří v tuto chvíli nevnímáte předsedajícího schůze, abyste přerušili diskuse a umožnili sněmovně pracovat. Děkuji.

Takže konstatuji, že jsme v tuto chvíli u hlasování o pozměňovacích návrzích k bodu 156. Pokud se nepletu, skončili jsme hlasování u písmene E. Je jen zapotřebí vyjasnit, jestli všechny pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem E byly hlasovány. Prosím o stanovisko zpravodaje k této mé otázce.

 

Poslanec Andrej Grega: Pane předsedající, všechny body pod písmenem E byly hlasovány. Nyní bych navrhl hlasovat o bodech pod písmenem F.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže rozpor byl v průběhu přestávky odstraněn. Zřejmě se k proceduře vyjádří pan poslanec Brousek, který byl navrhovatelem pozměňovacích návrhů pod písmenem F. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane předsedající, dámy a pánové, E2 vlastně je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu A6. V podstatě se jedná o vypuštění bodu, to znamená, že měl být původně hlasován jako první, když je to vypuštění, ale v situaci, kdy už byl odhlasován pozměňovací návrh hospodářského výboru, na tom netrvám. Pochopitelně je to celkem jedno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, takže problém nemáme, nicméně přesto k proceduře pan kolega František Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, na to jsem upozorňoval, když zde hovořil kolega Vymětal, že jsme dost pozorně nesledovali návrh pana zpravodaje k proceduře hlasování. Proto mi dovolte, abych přednesl, že schválením usnesení hospodářského výboru pod body A1 - 42 mimo body 11, 23 a 39 jsou ostatní poslanecké návrhy pana Brouska pod body E2, E5, E9, E10 a E31 nehlasovatelné. To už máme za sebou. Poté pana poslance Vidíma F4, pod bodem A43 strana 5 nehlasovatelný, pana poslance Doležala H1, H2, H3, H8, H11 nehlasovatelné, paní poslankyně Hanačíkové N2 nehlasovatelné a pana poslance Bílého P1, P2, P6 a P8. Aby nedošlo zase k omylu, že jsme o něčem nehlasovali, protože tyto návrhy jsou již nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. S vaší interpretací nevidím v tuto chvíli rozpor, takže se jí budeme řídit při následujícím hlasování.

V tuto chvíli prosím pana zpravodaje, aby předkládal další návrhy pod písmenem F, pokud se nepletu.

 

Poslanec Andrej Grega: Děkuji, pane předsedající. Nyní bychom měli hlasovat o bodu 1 písmeno F. Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko ministra je také negativní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 714 rozhodneme o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro 70, proti 82. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Andrej Grega: Dalším bodem je bod 2 písmeno F. Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko pana ministra také negativní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 715. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 72, proti 83, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Andrej Grega: Další bod je bod 3 písmeno F. Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko pana ministra také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 716. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro 72, proti 82. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Andrej Grega: Dalším bodem je bod 4 písmeno F. Tento bod je nehlasovatelný, jelikož o něm bylo hlasováno již pod bodem A43 usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, to jsme již akceptovali, takže prosím další návrhy.

 

Poslanec Andrej Grega: Dalším bodem je bod 5 písmeno F. Stanovisko zpravodaje je negativní, stanovisko ministra také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 717 rozhodneme o osudu tohoto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 76, proti 80. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Andrej Grega: Dalším návrhem je bod 1 písmeno G. Stanovisko zpravodaje je souhlasné, stanovisko předkladatele je také souhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 718. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Andrej Grega: Další pozměňovací návrhy - pod písmenem H bod 1. Stanovisko zpravodaje je, že tento bod je nehlasovatelný, jelikož bylo schváleno usnesení hospodářského výboru. Tento bod souvisí s bodem A12.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP