(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Radim Chytka.

V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu písemnou přihlášku pana kolegy Ladislava Šustra, nicméně zpravodaj v rozpravě má přednostní právo. Chci se tedy zeptat pana kolegy Chytky, chce-li tohoto přednostního práva využít. Není tomu tak. Nejprve tedy vystoupí pan kolega Ladislav Šustr, poté pan kolega Radim Chytka. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jsem potěšen, že se řeší tato problematika. Nicméně důvody, které mě vedou k tomu, abych navrhl vrácení návrhu k dopracování, a když to neprojde, tak na zamítnutí, jsou tyto:

Domnívám se, že spojení s rozpočtovými pravidly se zákonem o obcích se termínově nepotkávají a myslím si, že by pak byly velké následné rekonstrukce. Mám již dneska 14 pozměňovacích návrhů připravených od komunálních politiků, a to zdaleka ještě není doba, která bývá vždycky nejsilnější pro tyto podněty.

Proto bych velmi horoval pro to, abychom vrátili zákon k dopracování, pokud to neprojde, jej zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Ladislav Šustr, nyní bude hovořit pan kolega Radim Chytka, po něm se hlásí pan kolega Radko Martínek. Prosím.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, nevyužil jsem přednostního práva, a to z toho důvodu, abych nejdříve vyslechl návrh kolegy Šustra, s tím, že kolega Šustr podal dva návrhy, nejen můj návrh na zamítnutí, ale i na přepracování, já oba tyto návrhy budu podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan kolega Radim Chytka. Nyní bude hovořit pan kolega Radko Martínek. Další přihlášku nemám.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Zákon, který máme před sebou, je zákon důležitý, je to zákon, který souvisí s celkovou reformou veřejné správy, zákon, který do určité míry mění současnou praxi, tak jak bylo předneseno především předkladatelem, méně pak zpravodajem.

Myslím si, že tento zákon je důležitý ve dvou věcech: Za prvé, že částky, které se vybíraly jako obecní poplatky, jsou nově charakterizovány jako obecní daně. Na druhé straně je zde velmi důležitá další věc, a sice ta, že jsou zaváděny některé nové daně. A zde bych chtěl připomenout především novou daň, daň infrastrukturní, která je z hlediska obcí velmi důležitá, protože obec jako jediný subjekt z těch, které investují do infrastruktury, doposud tuto daň nemohla vybírat, přestože v energetice, v plynárenství tyto daně, resp. tyto dávky jsou vybírány dávno.

Myslím si, že z hlediska zdravého vývoje obcí je tento nový zákon velmi důležitý především proto, že dává možnost obcím, aby určovaly velikost těchto dávek.

Osobně si myslím v souladu s předkladatelem, že v tomto zákoně existuje pouze jedna daň, která je problematická, a to je daň z reklamy. A souhlasil bych s tím, co tady předkladatel říkal, že bychom se ve druhém čtení měli zamyslet nad tím, zda tato daň je vůbec potřebná, a pokud je potřebná, tak potom se zabývat otázkou její výše.

Osobně si myslím, že k tomu, aby tento zákon měl skutečně pozitivní dopad na obce z hlediska fungování zastupitelstev a rozhodování o budoucnosti občanů, je velmi důležité, aby obce mohly úplně rozhodovat o tom, jaké daně jsou. A přimlouval bych se a plánuji v druhém čtení, pokud tento zákon do druhého čtení projde, navrhnout i takovou myšlenku, aby obec mohla určovat velikost této daně od nuly do určitého množství, to znamená, aby si podle místních záležitostí mohla rozhodnout o tom, co je pro konkrétní obec důležité a jakým způsobem má s těmito instrumenty zacházet.

Jsem přesvědčen o tom, že pro další rozvoj demokracie a další rozvoj sebevědomí obcí je bezesporu nesmírně důležité, aby občané věděli, že v obecních zastupitelstvech se mj. rozhoduje i o jejich platbách, aby občané věděli, že zastupitelstva mohou rozhodovat a mohou podpořit věci a na druhé straně formou zvýšených daní utlumit určité věci. To je také velmi důležitý důsledek těchto nových zákonů.

Pan zpravodaj zde předložil dvě hypotézy. Hypotéza první, že vláda chce přispět obcím, se podle mého názoru zakládá na pravdě. Zakládá se na pravdě už proto, že to byla tato vláda, která po dlouhých létech váhání zvýšila příspěvky na veřejnou správu. A je tady i řada dalších konkrétních dokladů, jakým způsobem vláda podpořila obce z hlediska jejich příjmů.

Pokud se týká varianty druhé, tam skutečně nevím, z čeho vycházel pan zpravodaj, protože jeho kolegové mají k dispozici, pokud on nemá, pracovní verze zákonů o veřejné správě a není tam nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem navodit myšlenky, které se pan kolega snažil navodit zde a dostat je do vašich myslí.

Myslím si, že pro reformu veřejné správy a s ní spojenou daňovou reformu musí platit jedna zásadní zásada: velikost daňového koláče se zvětšovat nesmí. Avšak jednotlivé díly tohoto daňového koláče se měnit musí. A toto je také jedna z hlavních myšlenek tohoto zákona. A z tohoto důvodu bych si dovolil vás požádat, abyste propustili tento zákon do druhého čtení, kde lze celou řadu věcí, které je třeba ještě prodiskutovat, změnit.

Na závěr bych si dovolil říci ještě jednu drobnou věc, která je velmi důležitá. Pan kolega tady hovořil o zvýšení daňové zátěže z dvou miliard na šest miliard. Myslím, že je nesprávné se domnívat, že obce budou za každou cenu zvyšovat daně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, hovořil kolega Radko Martínek. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Ano, prosím, pane kolego, přistupte k řečništi.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové .

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, hovoří pan zpravodaj. Měl jsem na mysli jiného kolegu, ale byl jste rychlejší, máte jako zpravodaj přednostní právo. Nyní tedy bude hovořit pan kolega Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji, pane místopředsedo. Protože v podstatě se hlásím s faktickou připomínkou, nechci reagovat jenom na závěrečná slova.

Za prvé, co se týče daňové výtěžnosti ze dvou miliard na šest miliard, vycházel jsem z důvodové zprávy. A za druhé upozorňuji na to, že v tomto zákonu o obecních daních jsou stanoveny minimální sazby, které obce musejí vybírat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, hovořil zpravodaj pan kolega Radim Chytka. Nyní bude hovořit řádně do rozpravy přihlášený pan kolega Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, přestože vládní návrh zákona o obecních daních na první pohled není záležitostí politickou, ale ryze praktickou, nebude v této sněmovně na něj asi jednotný názor. Koneckonců z předcházející diskuse to vyplynulo. Možná že se stane politickým tenkrát, když bude někdo chtít dokázat, že vláda opět připravila něco, s čím nelze souhlasit, aby se tak opticky zvýšil počet zamítnutých zákonů.

Je třeba říci, že jednotný názor není ani u členů samospráv, i když dle mého průzkumu, který jsem provedl ve svém regionu, převažuje souhlas s tímto návrhem zákona.

Největší obavy vznikly z toho, že tímto se zvýší zodpovědnost místních samospráv při stanovování výše daní, což se asi negativně projeví na vztahu k jednotlivým občanům obcí a měst.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP