(18.50 hodin)

(pokračuje Krása)

Při restitucích bylo na vrácené objekty uloženo desetileté věcné břemeno, a to tak, že v objektech budou po tuto dobu poskytovány sociální služby. Deset let bylo k dispozici k tomu, aby politické reprezentace změnily způsob poskytování sociální péče, tzn. změnu od poskytování sociálních služeb formou institucionální na poskytování sociálních služeb prostřednictvím individuální volby jednotlivců na způsobu poskytování potřebné sociální péče. Bohužel, během uplynulých devíti let nedošlo k žádoucí systémové změně a dosud nebyl schválen zákon o sociální pomoci, který měl tuto systémovou změnu přivodit.

Koncepce velkých ústavů sociální péče byla ve světě překonána již před 20 až 30 lety. I ten nejlépe vedený a nejlépe vybavený ústav je nutně poněkud odlišný již pouhým faktem své velikosti. Každá monokultura je patologická. Bude-li na jednom místě 500 inženýrů a téměř nikdo jiný, začnou si jít na nervy. V ústavu sociální péče v Hrabyni je asi 450 vozíčkářů a nemůže tam tedy být nikdy klid, protože to není normální prostředí. Totéž se týká třeba i vysoké koncentrace důchodců v domovech důchodců.

Předložený návrh zákona dále posiluje institucionalizaci sociálních služeb, a to tím, že uvolňuje téměř 4 miliardy korun na výstavbu nových sociálních ústavů a domovů důchodců. Tyto "lidojemy" jsou typickým nazíráním naší společnosti na potřeby lidí, kteří potřebují pomoc při různých životních situacích. Pořád preferujeme péči mimo přirozené rodinné prostředí, a to považuji za hrubé selhání naší společnosti.

Dámy a pánové, ve druhém čtení budu navrhovat pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona, a pokud nebudou Poslaneckou sněmovnou přijaty, nebudu moci pro takový návrh zákona hlasovat.

Dále předkládám návrh, aby uvedený návrh zákona projednal také výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Krásovi. V tuto chvíli bude hovořit pan kolega Šustr a mám pocit, že bude také poslední v dnešní rozpravě. Ale uvidíme. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že není pochyb o potřebnosti tohoto kroku a je to klasická ukázka toho, na co se mají používat peníze z Fondu národního majetku. Velmi to podporuji.

Nicméně se domnívám, že čas velmi kvapí, osm let jsme trochu promarnili, a proto z tohoto důvodu navrhuji zkrácení lhůty pro projednávání o 20 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Mé očekávání se nenaplnilo. Ještě se může ujmout slova pan kolega František Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, není to tak dlouho, když jsme v roce 1998 přijali novelu zákona č. 500/1990 pod č. 164/1998, kdy jsme do této novely zahrnuli nový bod, mám pocit, že to byl nový bod "n", kde se hovořilo právě o dalších prostředcích, které se uvolňovaly z účtu malé privatizace na základě žádostí jednotlivých resortů, a to v převodu 4,8 miliardy na zvláštní účet státních finančních aktiv, ke krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám, ke krytí nezbytných výdajů souvisejících s náhradou za majetek státu sloužící k účelům výzkumu, vývoje, vydaný oprávněným osobám v tomto členění: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2,75 miliardy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,293 miliardy, Ministerstvo kultury 0,324 miliardy a Ministerstvo zdravotnictví 0,113 miliardy.

Já samozřejmě jsem pro to, abychom tento zákon, který předložila vláda, postoupili do druhého čtení, ale nejsem schopen dnes zde od tohoto stolu říci, zda tento zákon pokrývá veškeré potřeby, které se týkají těchto restitucí, protože v přiložených přílohách jsme dostali pouze návrh od Ministerstva práce a sociálních věcí, a to na ústavy sociálních služeb a jim podobných zařízení.

Navíc pan ministr a místopředseda vlády zde hovořil o 78 objektech, kdežto v těchto tabulkách jich máme pouze 64. Já jsem požádal ne soukromě, ale prostřednictvím klubů i ostatní ministry, a to ministra zdravotnictví, ministra kultury a ministra školství, mládeže a tělovýchovy, zda oni mají všechny ostatní restituční nároky z tohoto zákona vyplývající již vyřešeny. Bylo mi řečeno, že ne, a proto budu doporučovat ve druhém čtení, aby všechny požadavky byly skutečně zkonkretizovány a byly postoupeny do druhého čtení.

Ještě jedna poznámka. Chtěl bych, aby toto členění bylo pouze pro rok 2000 a ne pro rok 2001. Jak tu řekl pan kolega Kocourek, nejsou dnes jasné otázky, kolik zdrojů je na tomto účtu na základě Fondu národního majetku, a bylo by proto nutné doložit tento návrh zákona o stav účtu malé privatizace u Fondu národního majetku, jaké jsou zde závazky z hlediska termínovaných vkladů, protože i úroky z tohoto účtu jsou poskytovány podle zákona 500/1990 jiným institucím, a proto jak jsme rozhodli i v roce 1998, tyto prostředky bychom měli schválit pouze pro rok 2000, protože termínované vklady s úroky, které poplynou z tohoto účtu, bude možno použít ještě v roce 2001. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní vidím ještě kolegu Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající, vážené paní a pánové, já budu velmi stručný. Já si myslím, že tento návrh zákona - a kolega Brožík tu o některých aspektech mluvil - má velký vliv na rozhodování o státních financí, včetně použití prostředků, které lze použít buď ze státního rozpočtu, nebo z prostředků, které jsou ve Fondu národního majetku. Navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu do rozhodnutí o státním rozpočtu v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. To je návrh na víceméně odročení s touto podmínkou.

Kolegyně a kolegové, blíží se 19. hodina. Hlásí se někdo ještě do rozpravy? Končím rozpravu. Nyní prosím o závěrečné slovo pana ministra, pokud je schopen ho přednést v tuto chvíli. Nebo to necháme na zítřejší den, pane ministře?

Hovoří ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, jsem si vědom formální meze, kterou dělá čas, a proto jsem si vědom, že mohu vystoupit jen velmi krátce.

Byla tu řečena řada myšlenek, řada myšlenek, které směřují do koncepce sociální politiky, ale rád bych vás vedl k tomu základnímu. Byl zákon o restitucích, část objektů je ještě nenahrazena, žije v nich 6600 lidí a tito lidé jsou ve stavu snížené autonomie. Musíme tuto situaci zvládnout a máme na ni přibližně dva roky. Jakékoli jiné uvažování má jistě cenu, ale z hlediska celkového záměru je podružné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, končím dnešní jednací den a zítra budeme začínat v 9.00 hodin tím, že po ukončení rozpravy budeme hlasovat o návrzích padlých v obecné rozpravě k projednávání sněmovního tisku 320.

Děkuji vám a přeji dobrou noc, případně hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 18.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP