(15.30 hodin)

(pokračuje Martínek)

Setkal jsem se totiž mnohdy s tím, že tito úředníci mysleli tzv. hokynářským způsobem: Co by bylo, kdyby. To znamená, o co přišel stát, když budou určité úlevy na daních a jiných podobných záležitostech, ale nemysleli už na to, co to přinese. Ne hned v té první linii, ale v té linii druhé. Právě proto, že mám tyto zkušenosti, tak vím, jak bylo těžké, aby ministerstvo připravilo tento návrh, aby ho vláda prosadila, a o to víc ho považuji za velký úspěch. A tak jako moji předřečníci musím než vyslovit velké poděkování všem těm, kteří se na přípravě tohoto zákona podíleli.

Stejně jako moji předřečníci se ovšem domnívám, že je to teprve první krok. Investičních pobídek potřebujeme mnohem více. Musíme dokázat získat takové podmínky, abychom dokázali přivést investory i do těch území, která jsou velmi zaostalá, prožívají velmi těžkou dobu, ale nejsou atraktivní. A to je myslím velký úkol spolupráce Ministerstva průmyslu a Ministerstva pro místní rozvoj, je to otázka regionální politiky tohoto státu. A protože jsem přesvědčen a věřím, že v tomto sále jsou lidé, kteří jsou vnímaví a kteří vědí, jak se žije našim občanům, jak strádají jednotlivé regiony, jsem přesvědčen, že tento zákon získá obrovskou převahu v této sněmovně. A jsem přesvědčen, že druhé kolo jednání využijeme pro to, abychom prosadili eventuálně ještě další zlepšení podmínek, které jsou připraveny.

Z těchto důvodů, které jsem říkal, a právě proto, že se domnívám, že tento zákon je velmi důležitý pro ucelenou a cílenou regionální politiku tohoto státu, dovoluji si doporučit, aby tento zákon byl přidělen k projednávání výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan kolega Radko Martínek, návrh registruji, a v tuto chvíli vystoupí František Brožík, připraví se pan kolega Vojíř.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane premiére, vládo, dámy a pánové, vzhledem ke zpravodajské zprávě pana kolegy Kocourka mi dovolte, abych začal trochu s věcí procesní nebo protokolární. Obdržel jsem dopis od předsedy Poslanecké sněmovny pana Václava Klause ze dne 6. října, kde mi píše:

"Vážený pane předsedo, v příloze vám zasílám usnesení organizačního výboru č. 159 z minulého volebního období, které zůstává z rozhodnutí Poslanecké sněmovny v platnosti i nyní. Prosím, abyste obrátil pozornost především na ustanovení, která se týkají schůzí organizačního výboru a rovněž schůzí orgánu Poslanecké sněmovny, jehož vy jste předsedou. Jako předseda organizačního výboru vás žádám, pane předsedo, o dodržování tohoto usnesení organizačního výboru ve vztahu ke schůzím tohoto výboru. V poslední době se množí případy, kdy se organizační výbor ocitá na hranici usnášeníschopnosti, neboť jeho členové se účastní jednání jiných orgánů Poslanecké sněmovny.

Doufám, vážený pane předsedo, že moji žádost o respektování tohoto usnesení chápete, a za toto pochopení vám děkuji. S pozdravem Václav Klaus."

Včera zde padla několikrát kritika toho, že při projednávání návrhů zákonů zde chybějí zástupci vlády, premiér, místopředseda. Pokud jsem si dnes všiml, sedí tady předseda vlády, jeho místopředseda celý den a předseda Poslanecké sněmovny tady byl několik málo okamžiků v dopoledním jednání. Nevím, jestli předseda Poslanecké sněmovny ví nebo neví, ale hospodářský výbor nemá v organizačním výboru ani jednoho svého zástupce. Proto se ptám, proč mě pan předseda oslovil k tomu, abych zabezpečil účast členů v organizačním výboru, pokud náš výbor žádného zástupce v tomto organizačním výboru nemá, a již jsme na to několikrát upozorňovali.

Z toho titulu jsem také nepochopil, proč tento návrh zákona o investičních pobídkách byl organizačním výborem přidělen rozpočtovému výboru, který vypracoval zpravodajskou zprávu. Já se nyní trochu zastanu kolegy Kocourka, protože věřím, že on tento zákon ani nečetl, ale že přečetl očima zahloubán do textu návrh někoho jiného, který podporuje pouze to, aby rozeštvával naši vládu a shazoval náplň Ministerstva průmyslu a obchodu, a že to není ani z jeho vlastní mysli, ani z jeho slov, z diskusí a jednání, která spolu můžeme vést.

A nyní mi dovolte, vážení pánové a dámy, něco k samotnému zákonu. Domnívám se, že k tomu, abych se vyjádřil k tomuto návrhu zákona, mě opravňuje ta skutečnost, že cosi o pobídkovém investičním programu v hospodářském výboru víme a že jsme byli vlastně zúčastněni celou dobu na přípravě tohoto zákona.

V první řadě chci zdůraznit, že systém investičních pobídek, který je uplatňován zhruba od jara minulého roku, se jednoznačně osvědčuje. O tom svědčí nejen 18 vládou schválených a postupně v život uváděných projektů, ale i následně údaje o sílícím přílivu zahraničních investic. Svědčí o tom i zájem zahraničních investorů, jejich názorů a zkušeností. Velmi dobře jsem se také povšiml a prosím, vezměte to také vy na vědomí, že systém investičních pobídek a v širším slova smyslu podmínky investování byly jednou z oblastí, kterou pravidelná roční zpráva Evropské komise ve vztahu k České republice nekritizovala, respektive naopak hodnocení v této oblasti vyznělo pozitivně.

Systém investičních pobídek je jedním z nástrojů, který nám pomůže k restrukturalizaci průmyslu, k přilákání moderní technologie, ke zvýšení možnosti zaměstnanosti české pracovní síly, a je i nástrojem regionální politiky i ve smyslu pomoci zaostávajícím a problémovým regionům, tak jak zde o tom hovořil jak kolega Martínek, tak i kolega Kořistka. Tento regionální aspekt mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, zejména pokud jde o navazující systém zainvestování průmyslových zón, které jsou opět v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Představitelé regionů a obcí velmi vítají tuto státní podporu a svědčí o tom i jejich požadavky na využití programů v roce 2000.

Předkládaný zákon chápu - a nejen já - jako završení a institucionalizaci procesu vytváření příznivého investičního klimatu. Nechci tvrdit, že zákon nelze v některých konkrétních oblastech zpřesnit. Uvědomme si například, že v zájmu urychlení legislativních prací byl vládou projednáván přímo v paragrafovaném znění bez fáze věcného záměru, a to svědčí mimo jiné i o tom, jak vláda považuje urychlené zákonné zakotvení systému nabídek za naléhavé.

Chtěl bych rovněž sněmovnu informovat o tom, že podporu zákona vyjádřili přímo k rukám hospodářského výboru i čelní představitelné Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, což lze považovat za důležitý signál české podnikatelské sféry. Oni velmi dobře cítí, že realizace systému vytvoří možnosti pro české firmy z hlediska ať už dodávek, tak samozřejmě i subdodávek.

Práce na tomto zákonu je dobrým příkladem součinnosti hospodářského výboru s resortem průmyslu a obchodu a tak nějak bych si představoval, aby i u mnoha dalších předloh tyto věci takto probíhaly. Mohu pro příklad zmínit i uspořádání semináře v podvýboru pro podnikání z června tohoto roku.

Systém i předkládaný zákon je mnohdy úzce chápán jako podpora přílivu zahraničních investic. To je jistě také jeho role, ale mnohým uniká, že podmínky investování jsou v zákonu rovné, jak pro zahraniční, tak pro tuzemské investory. O tom svědčí i to, že snížení hranice hodnoty investic je možno využít pro domácí nabídky.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil podporu propuštění zákona do druhého čtení. Projednávání ve výborech poskytuje dostatečný prostor i pro případné diskuse o podrobnostech, prostor pro doladění některých sporných míst. Vzhledem k tomu, jak jsem uvedl, že hospodářský výbor věnoval přípravě tohoto zákona dlouhodobou pozornost, a vzhledem k tomu, že se mnozí z tohoto výboru na jeho přípravě podíleli, a chci říci, že to byli kolegové z opozičních stran, ať už pan kolega Švrček, nebo pan kolega Kořistka, navrhuji, aby sněmovna rozhodla, že nepřikáže tento zákon rozpočtovému výboru, ale že jej přikáže hospodářskému výboru.

K dopisu pana předsedy Klause bych chtěl říci ještě toto: Pokud nemá účast na organizačním výboru, myslím si, že by si měl pořádek udělat sám. Účast na hospodářském výboru je minimálně 90 % a neúčastní se ho skutečně pouze ti, kteří pracují ve dvou nebo ve třech dalších výborech. Pokud mohu sledovat i zasedání rozpočtového výboru, protože je na obrazovce, neboť zasedá v této sněmovně, je mi až někdy líto, že tohoto výboru se zúčastňuje devět, někdy i méně poslanců, a pokud tento zákon chceme projednávat, byl bych pro to, aby ho podpořila co největší vrstva našich poslanců.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP