(10.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, prosím, abych mohl zahájit další bod jednání. (Hluk v sále.)

Upozorňuji, že ho skutečně nezahájím, pokud ve sněmovně bude takový ruch, jaký je.

 

Poslanec František Brožík: Kdybyste si odpustil tyto poznámky, tak tento ruch zde nebude, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem našeho programu je

 

50.
Návrh poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky
a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb.,
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 244/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 244 a stanovisko vlády k němu jako tisk 244/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych jménem předkladatelů odůvodnil návrh novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Poprosil bych všechny kolegy z KDU-ČSL, z ODS, ale i ze sociální demokracie, aby opustili tuto síň, pokud mají v úmyslu komunikovat a neposlouchat předkladatele. Mám na mysli také pana kolegu Talíře. Každý jednou jsme v situaci, kdy hovoříme v této sněmovně a určitě nám není příjemné, máme-li tak činit v tak velkém hluku.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji, pane předsedající.

Zákon č. 87/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1996 a vytvořil prostor pro obnovení tradice peněžních družstev, která byla zcela zlikvidována dnem 1. 1. 1953 zákonem č. 84/1952 Sb. Po třech letech účinnosti zákona se tedy nacházíme v čase velmi vhodném k bilancování a aplikaci nutných změn.

V České republice existuje v současné době téměř sto spořitelních družstev sdružujících více než 110 tisíc členů a spravujících téměř 10 mld. korun na celkových objemech vkladů. Kvalitativně jde o velmi rozdílné subjekty, od malých družstev s počtem členů do 100 s místním působením až po družstevní záložny s celostátní působností a sítí poboček, které sdružují na tisíce osob.

Družstevní záložny mnohdy vstupovaly na trhy překotně opouštěné komerčními bankami a dokázaly poskytnout služby na odpovídající úrovni. Rozhodným obdobím pro dynamický růst celého sektoru byl rok 1998 a první čtvrtletí roku 1999. V tomto období se však počaly objevovat i poznatky, které nasvědčovaly, že by mohlo začít docházet k vážným poruchám a selháním celého sektoru. Z tohoto důvodu byly zahájeny práce na předloze novely a doplnění zákonů, které vám tímto předkládáme k projednání.

Smyslem navrhované úpravy je výrazné zpřísnění pravidel nastavených původním zněním zákona. Opatření se týkají všech fází činnosti družstevních záložen, jejich vzniku a založení, provozních podmínek, hospodaření a rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i výkonu kontroly Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. V procesu vzniku družstevní záložny zavádíme licenční řízení jako nezbytný předpoklad zápisu do obchodního rejstříku. Navrhujeme i zvýšení zapisovaného základního jmění.

Nová podoba zákona vylučuje, aby mohl být občan zastoupen na ustavující schůzi. Posílením osobní účasti na tomto aktu chceme vyloučit nežádoucí a účelové založení družstevní záložny osobami vybavenými plnou mocí.

Požadujeme, aby jednou z podstatných podmínek nejen pro udělení licence, ale i pro další věrohodnost záložen byla bezúhonnost členů volených orgánů. Vymezujeme ji tedy šířeji, než je obvyklé podle živnostenského zákona.

Za jeden z dosud nejrozpornějších jevů považujeme současné vztahy mezi záložnami a jejich a dceřinými společnostmi, zejména omezený výkon jejich kontroly. Z tohoto důvodu stanovujeme omezení pro souhrn majetkových účastí družstevní záložny v právnických osobách. Úřad společně s výkonem dohledu v příslušných družstevních záložnách posuzuje i vliv těchto osob na své vlastníky a naopak. V souladu s odpovědností vlastníků pak může použít opatření a sankce vůči družstevní záložně nebo jejím orgánům. Posílení role úřadu, zejména zvýšení pravomocí při výkonu kontroly, považujeme za základní kvalitativní změnu celého zákona.

Vzhledem k nutnosti posílení schopnosti jištění za vklady členů zvyšujeme povinný roční příspěvek družstevní záložny do fondu jištění. V případě, kdyby prostředky fondu nestačily k vyplácení zákonem stanovených náhrad, navrhujeme poskytnout potřebné peněžní prostředky do fondu formou návratné státní pomoci.

Dámy a pánové, nezbytným kritériem pro posuzování námi předkládané novely by měl být i soulad právního prostředí s právem Evropského společenství. Návrh zákona však není předkládán s ambicí uvést právní poměry týkající se družstevních záložen v soulad s předpisy platnými v Evropské unii pro finanční, zejména úvěrní instituce tohoto typu.

Tento úkol může být splněn jen koncepčně zcela novým zákonem. Úpravou právního prostředí, tak jak je navrženo naším návrhem, vytváříme pouze nutný mezičas pro dosažení pouze dílčího souladu.

Přijetím zákona může dojít k nepřímým nárokům na státní rozpočet z důvodu potřeby poskytnutí návratné finanční výpomoci zajišťovacímu fondu družstevních záložen.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem bych rád vyjádřil přesvědčení, že společně vnímáme potřebu o uvedeném tématu efektivně jednat. Průběh událostí v peněžním družstevnictví svědčí o oprávněnosti obav zmiňovaných v úvodu mého vystoupení. Dovolte tedy, abych vás požádal na závěr svého vystoupení o propuštění tohoto zákona do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ladislav Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám vám stanovisko k návrhu poslanců Michala Doktora, Svatomíra Recmana, Bohuslava Sobotky a Pavla Šafaříka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

K 1. 1. 1996 vešel v účinnost zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Zhruba po čtyřech letech existuje v současné době asi 100 spořitelních a úvěrních družstev, jak řekl již kolega Michal Doktor, zhruba s více než stotisícovou členskou základnou a s objemem vkladů větším než 10 mld. korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP