(10.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní se přihlásil pan poslanec Zajíček, který jako zpravodaj má právo vystoupit kdykoliv. Poté se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat, chci říci jen jednu věc. V úvodu své zpravodajské zprávy jsem se omlouval a děkoval jsem za pochopení sněmovně za to, že tento bod mohl být přeložen. Spočítejte si spolu se mnou, kolik bodů ze schváleného programu této schůze se v jejím průběhu změnilo. Včera jsem musel odjet na zasedání městského zastupitelstva v naléhavé věci. Velmi jsem se sněmovně omlouval, že jsem byl nucen požádat o přeložení tohoto bodu na tento den jako na první den, kam by bezpochyby patřil, kdyby nedošlo k předchozím změnám. Ještě jednou se omlouvám. Nebyla to moje vina.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Paní předsedající, já jsem chtěl vaším prostřednictvím sdělit předkladateli za sociální demokracii, že existuje usnesení Poslanecké sněmovny, které žádá vládu, aby se účastnila zasedání Poslanecké sněmovny, a že tudíž ještě z doby, kdy byla sociální demokracie v opozičních řadách, chtěla, aby ministři při zasedání sněmovny byli. Myslím, že toto usnesení je platné, a je škoda, že i v tuto chvíli zde sedí pouze tři ministři vlády ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jako předsedající musím konstatovat, že mi byla doručena řádná písemná omluva ministra vnitra z dnešního jednání.

Dále se přihlásil pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, musím se přiznat, že jsem původně nechtěl vystoupit v této diskusi, nicméně nyní tak činím, a to především proto, abych vás požádal, abychom zklidnili vášně. Doufám, že jako odborník v této oblasti mohu říci, že jak strana předkládající, tak strana druhá, která s předložením nesouhlasí, mají řadu důvodů, z nichž některé jsou velmi racionální. Neexistuje ale v současné době nic, co by mohlo jednoznačně hovořit pro jednu nebo druhou stranu. Proto si myslím, že bychom měli přistoupit k hlasování a v hlasování vyjádřit svou vůli, své vnitřní přesvědčení, a uzavřít tuto kapitolu pokud možno jedním nebo druhým způsobem, protože nejhorší je nejistota. My skutečně v této fázi připravujeme zásadní reformu. Zásadní reforma musí mít pevné mantinely, myslím tím reformu veřejné správy, protože pokud nebude mít pevné mantinely, tak bude k ničemu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Páni poslanci, upozorňuji, že nejlepší způsob ke zklidnění vášní, uzavření rozpravy a přistoupení k hlasování, je ten, když se nadále do rozpravy nebude nikdo hlásit. Nyní se přihlásil pan poslanec Tomíček, kterému opět uděluji slovo.

Současně prosím všechny vystupující poslance, aby si uvědomili, jaký návrh zákona projednáváme, a hovořili k věci.

(V sále je neustále velký hluk.)

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych jen doplnit navrhovatele a pokračovat v jejich úvahách. Myslím, že zapomněli na jednu věc, na další variantu - aby celá Česká republika byla jedním krajem. Bylo by to nejjednodušší a nejlevnější. Vždyť celá Česká republika má zhruba tolik obyvatel jako velký Londýn a o něco více, než je polovina obyvatel New Yorku. Ve světových a evropských měřítcích je to bezvýznamné. Doporučil bych studium dějepisu. Připojuji se k návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se nikdo nehlásí. Uzavírám rozpravu a uděluji slovo panu poslanci Koudelkovi k přednesení závěrečného slova.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nejprve se chci omluvit, jestli moje poznámka, kterou jsem reagoval na paní poslankyni Němcovou, trochu rozbouřila vášně v této sněmovně. Považuji to za chybu. Chtěl jsem pouze říci, že když jsem chápal ze začátku - a nijak jsem neprotestoval - důvody pana zpravodaje, že tu nemohl být včera, chtěl jsem naznačit, že stejně by se mělo chápat to, proč pan ministr vnitra tady nemůže být dnes. Nebylo to z toho důvodu, že by neměl o tento návrh zájem.

Rozprava byla velmi obsažná. Já bych se omezil jen na to, kdy jsem byl přímo vyzván k odpovědi, i když kolega ze Zlína nakonec řekl, že odpovědi asi nedostane. My však chceme dát odpověď na to, proč předkládáme tento návrh zákona. Jeho čtyři otázky sledovaly to, jestli nemáme postranní úmysly, jestli nechceme zvýšit roli velkých měst a jaké vlastně máme argumenty pro to, že náš návrh je dobrý.

Já si myslím, že postranní úmysly nemáme, že chceme pouze silnou krajskou samosprávu, a podle nás je předpokladem silné krajské samosprávy mít kraje početně silné obyvatelstvem a také kraje daňově výnosné. Myslíme si, že argumenty mohou být pro a proti, nicméně v politice - (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Ráda bych požádala paní poslankyně a pány poslance, aby ztišili atmosféru v jednacím sále, protože v takovém hluku opravdu není možné, aby navrhovatel přednášel své závěrečné slovo.

(Hluk v sále se nezmenšil.)

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Myslím si, že v politice nelze vůči všem návrhům uplatnit pouze racionální argumenty. My s tímto návrhem spojujeme i určitou vizi České republiky a vizi krajského zřízení, a proto se domníváme, že tento návrh je správný. My si myslíme, že tento návrh naopak relativně oslabuje velká města, protože počet obyvatel měst se nemění. Jestliže budou větší kraje, tak početně velká města relativně klesnou v zastoupení v zastupitelstvu kraje, fakticky se oslabí jejich vliv. Při malých krajích naopak hrozí, že krajské město převálcuje v zastupitelstvu ten takzvaný venkovský zbytek.

Ještě tady padla otázka, jestli se domníváme, že tento parlament je moudřejší než parlament minulý, který přijal stávající ústavní zákon. Hovořit o moudrosti parlamentu je pochybné. Také jsme v této otázce asi všichni zaujati, když jsme jeho členy. Nicméně protože jsem optimista, tak si myslím, že vývoj směřuje kupředu a že nové parlamenty jsou lepší než ty staré. Když si uvědomím, která strana tady není, tak si opravdu myslím, že tento parlament je trochu moudřejší, pokud by ovšem kolega netrval na tom, že moudrost SPR-RSČ byla tak velká, že to teď můžeme vnímat jako chybu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Ptám se pana poslance Zajíčka, zda si přeje jako zpravodaj přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych shrnul průběh debaty, ve které vystoupilo 20 poslankyň a poslanců. V průběhu debaty zazněly návrhy na zamítnutí této předlohy. Pokud by tento návrh v hlasování ve sněmovně neprošel, bylo by třeba hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na zkrácení lhůty o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V hlasování pořadové číslo 88 rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 tento návrh nebyl přijat, když ze 176 přítomných se pro vyslovilo 68, proti 94.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP