(16.00 hodin)

(pokračuje Talíř)

Za třetí. V příloze č. 2 se skupina 214 ostatní doplňuje na konci takto:

Sloupec 1: restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií - *) nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty **)

Sloupec 2: vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání restaurátorského nebo umělecko- výtvarného směru, středoškolské vzdělání restaurátorského směru a 5 let odborné restaurátorské praxe.

Sloupec 3:*) zákon 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Dále sloupec 1: nákup a prodej kulturních památek ***) nebo předmětů kulturní hodnoty **).

Sloupec 2: specializované vysokoškolské vzdělání, specializované středoškolské vzdělání a 3 roky odborné praxe.

Sloupec 3: *) zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Za čtvrté. V příloze č. 3 skupina 314 - Ostatní se zrušuje obor živnosti, sloupec 1 obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, včetně textu ve sloupcích 2, 4, 5.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní bude hovořit pan poslanec Plachý. Omlouvám se panu kolegovi, ale později jsem zaregistroval přihlášku ministra kultury ČR pana Pavla Dostála. Má přednostní právo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Bude to jen technická poznámka k vystoupení pana poslance Talíře.

Ministerstvo kultury podporuje velice celý jeho komplexní pozměňovací návrh. Abyste byli informováni o mém názoru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bude hovořit pan kolega Plachý, připraví se kolega Václav Krása.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolím si podat dva pozměňovací návrhy. První se týká § 6 odst. 3, který bude znít:

U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odst. 1 splňovat odpovědný zástupce. U veřejných obchodních společnostní a komanditních společností musí všeobecné podmínky podle odst. 1 splňovat také společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností.

Důvodem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby pravomocně odsouzení podvodníci neutíkali z působnosti živnostenského zákona pod působnost obchodního zákoníku a zde dále podnikali jako společníci veřejných obchodních společností, případně komplementáři komanditních společností.

Dále navrhuji v části 7 v čl. VII vypustit bod 25. Odůvodnění: V tomto bodu se ukládá obecním živnostenským úřadům povinnost přeregistrovat živnosti volné podle nově vydávaného seznamu živnostní volných. Tato přeregistrace je časově i finančně náročná a je velmi pracná. Bylo by velmi ke škodě věci, kdyby dříve, než tato přeregistrace doběhne do konce, byla pouštěna případně další přeregistrace po harmonizaci živnostenského práva na Evropskou unii. Podle informací, které k nám doléhají, seznam živností volných je připravován sice na seznam, který je závazný v Evropské unii, nicméně Evropská unie tento seznam přepracovává. Hrozí tedy velmi reálné nebezpečí, že dříve než první přeregistrace bude dokončena, bude následovat druhá, která bude řešit totéž.

Od tohoto pozměňovacího návrhu jsem ochoten ustoupit, prohlásí-li pan ministr místopřísežně, že tato druhá přeregistrace nebude prováděna a že počkají do té doby, dokud seznam živností volných v Evropské unii nebude natolik vykrystalizován, že něco podobného nám hrozit nebude. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan kolega Plachý. V tuto chvíli se ujme slova pan kolega Krása. Připraví se pan poslanec Brožík. Prosím, pan kolega Krása může hovořit.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolím si navrhnout dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh: do přílohy vázaných živností, skupina 214 - Ostatní, oční optika, průkaz způsobilosti místo současného textu nahradit textem "středoškolské vzdělání obor oční optika", a vložit nový obor optometrie, průkaz způsobilosti, úplné vysokoškolské vzdělání příslušného směru.

Dovolím si předložit ještě druhý pozměňovací návrh, tak jak jsem ho avizoval. V § 46 odst. 1 písm. a) za slova "odpovědného zástupce" vložit tato slova: "to neplatí, vysloví-li fyzická osoba, případně odpovědný zástupce souhlas s tím, aby výpis z evidence rejstříku trestů byl poskytnut rejstříkem trestu přímo živnostenskému úřadu". Současně obdobnou úpravu navrhuji v odst. 2 písm. a), kde za slova "odpovědného zástupce" se opět vloží slova "to neplatí, vysloví-li odpovědný zástupce souhlas s tím, aby výpis z evidence rejstříku trestů byl poskytnut rejstříkem trestu přímo živnostenskému úřadu".

Dovolím si několik slov ke zdůvodnění tohoto návrhu zákona.

Domnívám se, že je to dobrá zpráva pro občana, když napříště nebude muset být obtěžován zákonnou povinností sehnat si výpis a donést jej na úřad, když to úřad, který je placen z daní, může zajistit za něj.

V posledních letech značně vzrostl počet zjištěných padělaných výpisů v souvislosti s živnostenským podnikáním. Pachatelé se nesnaží jako dříve vyrábět padělky duplikátů úředních razítek, dnes je pro ně daleko snazší autentický otisk úředního razítka naskenovat do počítače a pomocí počítačové tiskárny produkovat téměř dokonalé cílové otisky. Dnes v případě, když živnostenský úřad získá signál, že živnostník byl odsouzen v minulosti a jeho výpis ve spise je čistý, obrací se na rejstřík trestů s žádostí, zda je to pravda. Rejstřík trestů nemůže sdělovat, že tato osoba sice byla odsouzena, ale musí vypracovat pouze stanovisko. Toto je umožnění toho, aby živnostenské úřady samy mohly požádat rejstřík trestů o výpis, pokud osoba, o které by měl být tento výpis proveden z evidence rejstříku trestů, dá souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Krásovi. Nyní bude hovořit pan kolega František Brožík. Připraví se pan kolega Kohlíček.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, projednáváme návrh novely zákona o živnostenském podnikání č. 455 pod tiskem č. 263. Je mi líto, že při této rozpravě padá tolik pozměňujících návrhů, přestože hospodářský výbor se tímto zákonem zabýval velice podrobně a dlouhou dobu. Myslím si, že některá lidová tvořivost nám posouvá tento zákon do dimenzí, které nejsou zrovna vhodné pro 1,5 milionu lidí, kteří se podle tohoto zákona budou muset řídit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP