(14.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl dvě věci. Jedna vypadla zřejmě omylem. Jde o zařazení bodu "Volba předsedy vyšetřovací komise pro vyšetření událostí v transplantačním centru". Tuto věc jsme měli zařazenu na minulé schůzi v červenci, nedošlo na to a dohodli jsme se, že bude zařazena na tuto schůzi. Navrhuji zařadit za bod 170. Uvědomuji si, že bude probíhat až ve třetím týdnu jednání sněmovny. Nepochybuji, že k třetímu týdnu dojde.

Pokud jde o druhou věc, musím v tuto chvíli omluvit na toto zahájení jednání kolegu Mandíka, kterému se udělalo nevolno, je u lékaře. Nevím, jaký je jeho zdravotní stav, a navrhuji přeřazení bodu 1, to je zákon zamítnutý Senátem, nevím, jak bych to určil přesně, na úterý příští týden jako první bod, abych měl úplnou jistotu, že tady bude, nebo že si to některý ze spolunavrhovatelů převezme, aby mohl přednést zpravodajskou zprávu. Omluvte ho, ještě se nevrátil od lékaře.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byla jsem pověřena klubem České strany sociálně demokratické zařadit nový bod programu s názvem "Návrh přednosty Okresního úřadu v Ústí nad Labem na zrušení usnesení zastupitelstva Městského obvodu v Ústí nad Labem - Neštěmice číslo jednací Z/69/98 ze dne 15. září 1998", ale poněvadž obdobný návrh už přednesl pan poslanec Beneš, tak tento nový bod nenavrhuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: A můžete nám, paní poslankyně, říci, co jste nám sdělila?

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Že to nenavrhuji. (Smích a neklid v jednací síni.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je trošku složité pro mé prosté uvažování. Tak já se omlouvám.

Pan poslanec Skopal. Poslouchejte pana poslance Skopala, prosím, zejména jeho kolegové ze sociální demokracie.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych byl příjemnější, a to, že beru zpět bod číslo 92, což je tisk 329, z důvodů: projednal jsem tuto záležitost s místopředsedou vlády panem Špidlou. Připravují komplexnější návrh, který bude předložen této sněmovně, a proto nechci zbytečně komplikovat jim život a doufám, že tento návrh bude lepší než můj. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další, poslední písemně přihlášený, je pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést tři návrhy ke změně našeho programu.

První návrh je návrh, který mi ukládá přednést usnesení 156 rozpočtového výboru, které je vám právě v tuto chvíli rozdáváno jako tisk 376/1, a toto usnesení rozpočtového výboru doporučuje Poslanecké sněmovně, aby prvé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2000, sněmovní tisk 376, zařadila jako první bod svého jednání v úterý 19. října 1999. K tomuto usnesení rozpočtového výboru dodávám, že současně s tím je nezbytné hlasovat i o přesunu bodu číslo 7, což je návrh časového harmonogramu projednání tisku 376 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Můj první návrh tedy zní, aby body programu 6 a 7 byly přeřazeny na úterý 19. října jako první bod projednání. V případě, že by byl přijat návrh předložený panem předsedou Filipem, byl by to samozřejmě návrh, který by znamenal, že první by bylo jednání o zákonu vráceném Senátem a pak by následovaly body 6 a 7, to znamená státní rozpočet a návrh časového harmonogramu.

Druhý návrh je návrh, který se týká bodu programu 179, tisk 380, což je zpráva vlády o stavu a vývoji dluhové služby. Je to tisk, který přikázal organizační výbor k projednání rozpočtovému výboru až po termínu, kdy ho mohl rozpočtový výbor zařadit na program své schůze. Není proto v tuto chvílí projednán a navrhuji proto, aby bod 179, tisk 380, byl přesunut na prosincovou schůzi.

Zcela analogický je návrh třetí, který se týká bodu 180, tisk 387, který byl do sněmovny doručen dokonce o den později.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já děkuji panu poslanci Tlustému. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí s pozměňovacím návrhem. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych na žádost pana ministra Grégra podal návrh na přeřazení bodu 30, sněmovní tisk 263 ve druhém čtení, do programu za bod číslo 7, to znamená, aby byl projednáván pokud možno co nejdříve. Dále potom na pátek 22. října od 9 hodin zařadit body 86, 87, 88, 89, 90 a 100. Ve všech případech se jedná o prvé čtení. Dále bod 157…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment, moment, moment. Pane poslanče, takhle rychle neumím - na pátek - kolikátého?

 

Poslanec František Brožík: 22. října. Já vám to dám písemně, pane předsedo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To bude dobře.

 

Poslanec František Brožík: Dále bod 157, sněmovní tisk 263, který je třetím čtením, body 186, sněmovní tisk 290, a 187, sněmovní tisk 218. Tento můj obsáhlý návrh je motivován tím, aby pan ministr průmyslu a obchodu mohl odůvodnit veškeré návrhy, ke kterým byl pověřen vládou. Důvodem jsou neodkladné zahraniční cesty, u kterých nelze provést změnu termínu, neboť jsou svázány s ostatními předními představiteli exekutivy CEFTA. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nestačil jsem si to poznamenávat, protože jsem si nebyl jist, jestli v tom také není obsažen návrh na vyznamenání čínského velvyslance Řádem bílého lva. Proto jsem rád, že mi to dáte písemně, abych to nějak nepopletl, pane poslanče.

Prosím, je ještě někdo jiný s návrhem? Ano, pan ministr Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, já si myslím, že jste se dopustil faux pas, protože a) hovoříte o věcech, které nejsou předmětem programu, za druhé bych předpokládal, že jako předseda sněmovny na rozdíl od masmédií budete rozlišovat jednotlivé stupně jednotlivých řádů, za které se tyto řády udělují.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem se určitě dopustil jemného faux pas v rámci jednání ve sněmovně. Vy jste se dopustil nekonečného politického faux pas minulý týden v české zemi. (Potlesk.) Má někdo ještě nějaké jiné pozměňující nebo doplňující návrhy? Prosím pana poslance.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zazněl tady pozměňovací návrh pana kolegy Brožíka na přeřazení sněmovního tisku číslo 30 jak ve druhém, tak ve třetím čtení. Ale já si dovoluji upozornit, že i sněmovní tisky 2931 se týkají návrhu zákona o živnostenském podnikání v dílčích částech. To znamená, bude-li přijat návrh kolegy Brožíka, pak by mělo z logiky věci zcela vyplývat, že také body programu 29 a 31 musí být přeřazeny souběžně k bodu 30.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já to beru, jako ne že se nás tážete, bude-li, ale že si myslíte, že to tak je, že vy navrhujete, aby to tak bylo. Ano, děkuji. Prosím další návrhy.

Ne-li, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP