(14.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nejdříve vás chci informovat o tom, že jsem dne 5. října obdržel dopis místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Milady Emmerové se žádostí o zařazení nového bodu pořadu, a to informace o nálezu Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno usnesení Poslanecké sněmovny č. 242 ze dne 2. dubna 1999. Informaci navrhuje zařadit jako první bod dnešního jednání.

V přípravě zařazení této informace žádá o rozšíření pořadu ještě o další nový bod - změny ve složení správní rady ústřední Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Tento bod doporučuji zařadit před bod č. 170 navrženého pořadu, přičemž podotýkám, že s ohledem na vyhlášení zákonné lhůty pro volby může být projednán nejdříve první den třetího týdne jednání této schůze.

To je jeden blok mých návrhů.

Dále jsem obdržel žádost předsedy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslance Miroslava Beneše o zařazení nového bodu pořadu, a to žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení zastupitelstva městské části Ústí nad Labem - Neštěmice. Tento bod doporučuji zařadit do bloku zpráv za bod 173 návrhu pořadu.

To byly mé návrhy na rozšíření pořadu.

Nyní vás prosím, abyste se vyjádřili k návrhu pořadu s tím, že zde mám již celou řadu návrhů, které jsem si pečlivě čísloval. Jako první se přihlásil poslanec Václav Krása. Prosím, pan poslanec Krása má slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout tuto změnu návrhu programu:

Navrhuji bod 91, což je návrh novely zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, přeřadit na bod 2 návrhu programu, tzn. z bodu 91 přeřadit jako druhý bod našeho pořadu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tento návrh jsem zaslechl, beru ho na vědomí, zapsal jsem si ho. Chcete bod, který je v prvním čtení, předřadit do jiné logiky projednávání parlamentu.

Jako další se přihlásil pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji nový bod jednání, který je nazván usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém vyzýváme vládu, aby urychleně předložila na prosincovém zasedání Poslanecké sněmovny návrh řešení ochrany zaměstnanců při nevyplácení mezd. Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Zvlášť v posledních měsících se stalo velmi rozšířeným jevem, že zaměstnanci za svou práci nedostávají mzdu. Vím, že vláda podobné záměry má ve svém legislativním plánu. Je to velmi aktuální, aby se práce na této legislativní normě urychlily.

Bod doporučuji zařadit za bod č. 7, to je projednávání harmonogramu o rozpočtu na rok 2000.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, mám dva návrhy - jeden příznivý, druhý nepříznivý. Příznivým je návrh na přeložení bodu č. 190, což je výroční zpráva Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Zdůvodnění je prosté. Výroční zprávu projednala mediální komise Poslanecké sněmovny s tím, že ji vrátila radě k dopracování. Tato zpráva tudíž není kompletně s návrhem usnesení k dispozici. Předpokládám, že se tomu tak stane na prosincové schůzi Poslanecké sněmovny.

Nyní špatná zpráva. Dovoluji si navrhnout za vypuštěný bod 190 nový bod programu, který by se nazýval "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle zákona 483/1991 Sb., o České televizi".

Odůvodnění je také prosté. Mediální komise projednala situaci v České televizi a podle zmiňovaného zákona navrhla Poslanecké sněmovně návrh usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna konstatovala, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 citovaného zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedo, dámy a pánové, žádám o zařazení nového bodu jednání 16. schůze Poslanecké sněmovny. Tento nový bod by zněl takto: "Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v němž Poslanecká sněmovna žádá guvernéra České národní banky o předložení zprávy na 17. schůzi Poslanecké sněmovny, která zhodnotí úroveň bankovního dohledu v souvislosti s odebíráním bankovních licencí".

Krátké zdůvodnění. V minulých dnech byla odebrána opět další bankovní licence, a to bance Moravia. Takovéto kroky způsobují nepředstavitelné problémy střadatelům, kteří takto přicházejí o své celoživotní úspory, drobným podnikatelům, jimž jsou zablokovány účty, znamenají však i problémy pro mnohá města a obce. Tento bod navrhuji zařadit jako bod č. 180 a další body přečíslovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, domnívám se, že přihláška do diskuse byla až k druhému bodu návrhu pořadu. Snažil jsem se všechno vyznačit řádně tak, aby to z přihlášky bylo patrné. Nikoli k návrhu pořadu, ale k druhému bodu, který je označen v návrhu pořadu v pozvánce, tzn. do rozpravy. Myslím, že jsem zaškrtl do rozpravy podrobné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Pane předsedo, dámy a pánové, obávám se, že mám dvě špatné zprávy. Přes náš bohatý program soudím, že jsou otázky, které nemůže tato sněmovna obejít. První špatná zpráva je, že navrhuji zařazení nového bodu programu, druhá je, že bych ho navrhl nazvat "Stanovisko vlády České republiky k hodnotící zprávě Evropské komise". Tento bod navrhuji zařadit 20. října t. r. jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si přednést návrh, abychom bod č. 10, to je projednávání sněmovního tisku č. 149, zařadili jako první bod zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny v 9.00 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu 37, kterým je vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, z programu této schůze a navrhuji jeho projednání v prosincové schůzi.

Důvodem je, že oba výbory, jak ústavně-právní, tak kulturní, přerušily projednávání této novely a potřebují ještě určitý čas na dopracování. Je to po dohodě s panem ministrem kultury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP