(12.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Novelou zákona o dani silniční č. 143/96 Sb. byla platnost tohoto osvobození již prodloužena do 31. 12. 1998, což byl hlavně požadavek ze strany dovozců automobilů a dopravců. Případné další zpětné prodloužení platnosti osvobození bude znamenat výrazné snížení výnosu silniční daně, který je příjmem státního rozpočtu.

Této sněmovny se chci zeptat, když na minulém plenárním zasedání nebyl přijat návrh na úpravu zákona o státním rozpočtu z hlediska prohloubení deficitu v případě pomoci Kosovu, zda předkladatelé předloží k tomuto návrhu zákona další návrh zákona o úpravě státního rozpočtu, protože jak tady opět říkal pan kolega Gongol, mám výpočty ještě jiné, a to že pro rok 1999 tento výnos daně může být nižší až o 1 mld. 200 mil Kč, protože podle posledních upřesněných odhadů na základě výstupů z daňových přiznání 1997 a modernizací trhu zejména z hlediska osobních vozidel, kdy všechny tyto limity splňují jakákoliv nová vozidla naší výroby, se předpokládá výnos pro letošní rok až do výše 5,4 mld. Kč při rozpočtu 4,9.

Zpětné prodloužení platnosti předmětného osvobození by však s ohledem na průběžnou výměnu vozového parku skutečně přineslo nižší výnos této daně než v roce 1998. Osvobození je podle odhadů nyní uplatňováno přibližně u 220 tisíc osobních automobilů, tj. u celé čtvrtiny z celkového počtu osobních automobilů a cca u 45 tisíc tahačů, návěsů, nákladních automobilů a autobusů, což tvoří 1/6 z celkového počtu těchto vozidel. Počet vozidel splňujících podmínky pro osvobození se každým rokem výrazně zvyšuje. V roce 2000 by snížení výnosu této daně bylo ještě zdaleka výraznější.

Předmětné osvobození od silniční daně nemá v zemích EU obdoby a je jednoznačně nad rámec příslušné směrnice č. 93 z roku 1989 EEC, která přesně vymezuje rozsah možných osvobození od obdobných daní. Znovuzavedení takovéhoto osvobození od silniční daně je krokem zpět v procesu harmonizace s právem EU.

Samozřejmě, že v případě jiných dopravců i zejména možná zahraničních dopravců, které nechce podporovat pan kolega Gongol, je to určité znerovnoprávnění, které by mohlo způsobit odvetné opatření ze strany ostatních evropských států.

Další prodloužení výše uvedeného osvobození od silniční daně proto považuji za zcela nekoncepční, což dokazuje v celé řadě argumentace ve zprávě poslaneckého návrhu, kde je uvedeno, že prodloužení osvobození je pro české dopravce životně důležité zvláště v době zvýšených dálničních poplatků, sazeb povinného ručení, zvýšení spotřební daně apod.

Skutečnost, že platnost předmětného osvobození od silniční daně končí 31. 12. 1998, byla známa již tři roky. Z toho jednoznačně vyplývá, že se s prodloužením osvobození z daně navrhovatelé snaží řešit situaci vzniklou zvýšením jiných povinných odvodů bez ohledu na logiku věci.

Předmětné osvobození od daně je nevhodné i z hlediska možnosti daňových úniků. Nárok na osvobození lze prokazovat mimo jiné i samostatným potvrzením vydaným výhradním dovozcem vozidel vyráběných v zahraničí, tzn. soukromou obchodní společností, jejíž kontrola je v této oblasti velmi složitá. Výhradní dovozci navíc požadují za to úhradu poplatku ve výši 500 - 2000 Kč, v některých případech i více.

V čl. 2 novely návrhu zákona se stanoví, že zákon bude poprvé použit za zdaňovací období roku 1999. Od 1. 1. 1999 je však silniční daň vybírána nejen u našich daňových poplatníků, ale i na hraničních přechodech i z vozidel splňujících emisní limity EURO 2, např. vozidel registrovaných v Rakousku, ve Spolkové republice Německo, o celkové hmotnosti 12 t a vyšší. Návrh novely zákona neřeší, jakým způsobem bude v případě zpětného prodloužení osvobození vrácena již zaplacená silniční daň.

Nabytí účinnosti předmětné novely zákona je reálné předpokládat až po splatnosti dvou záloh na silniční daň, které jsou ze zákona 15. duben a 15. červenec 1999. Opět poslanecký návrh neřeší, jakým způsobem a kdy budou vráceny částky zaplacené ať už na zálohách silniční daně, nebo - jako je tomu u většiny osobních automobilů - 100procentní zaplacení této daně k 15. dubnu 1999.

Nechtěl bych znevýhodňovat naše silniční dopravce a naše podnikatele, ale vzhledem k nekoncepčnosti i ve vztahu na státní rozpočet, a jak říkal pan kolega Gongol, že když ministerstvo nepohlídá tyto daňové příjmy, je to povinností Poslanecké sněmovny, a proto v rámci obecné rozpravy ve smyslu § 93 odst 2 zákona č. 90 Sb., o jednacím řádu navrhuji zamítnout tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy se hlásí pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych vysvětlit a zeptat se pana ministra dopravy, proč tato věc byla projednávána na dopravním podvýboru, byla projednávána s provozovateli těchto automobilů a byla ministrem přislíbena za určitou kompenzaci za daňové znevýhodnění nebo navýšení daně z motorových vozidel, ze silniční daně a ze silničních známek, aby tím kompenzoval určité náklady, aby dopravci s tímto vyslovili souhlas. Předpokládal jsem při souhlasu pana ministra a vlády, že je toto projednáno. Je podivné, že se k tomu dnes vyjadřujeme takovým způsobem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bohužel ministr dopravy není přítomen. Obávám se, že váš dotaz při projednávání tohoto bodu v tuto chvíli zodpovědět nemůže.

Dalším přihlášeným je pan kolega Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych, aby se upravilo v protokolu ze zápisu z tohoto jednání o výsledku hlasování o bodu 38, kdy se projednával sněmovní tisk 231 - mimosoudní rehabilitace. Jednalo se o hlasování č. 112. Žádám, aby bylo opraveno mé hlasování, protože jsem hlasoval pro a je zaznamenáno, že jsem hlasoval proti usnesení. Prosím o opravu. Výsledek hlasování nezpochybňuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další z kolegů hlásí do obecné rozpravy? Pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nezbývá mi, než se vyjádřit ke slovům pana kolegy Brožíka, který zásadním způsobem zpochybňuje předložený návrh zákona, a to v několika bodech.

Za prvé jsem přesvědčen, že primárně za dodržování rozpočtu je odpovědná vláda a je zvláštní, pokud bychom se zde přeli v rámci poslaneckých lavic o to, jaký zde bude mít konkrétní novela dopad na státní rozpočet, když nejlepší statistiku by měla mít v rukou vláda. Vláda měla dostatečný čas a prostor na to, aby posoudila komplexně tento návrh zákona v kontextu s důvodovou zprávou, kde jsou naznačeny dopady do státního rozpočtu. Je zvláštní, že z určitých údajů vycházel pan kolega Gongol, z násobně odlišných údajů vycházel pan kolega Brožík. Chtěl bych zde zdůraznit, že stanovisko nikoliv Ministerstva financí, ale celé vlády bylo pozitivní.

Myslím, že nelze hovořit o tom, že by Ministerstvo financí cosi zanedbalo, ale že je třeba vycházet z relevantních podkladů, které máme k projednání v Poslanecké sněmovně, ale to je sněmovní tisk 122/1, stanovisko vlády k návrhu zákona, která nevytýká tomuto návrhu ani určité problémy s vracením silniční daně. Jak víme, jsou to zálohy na silniční daň. Pokud v daňovém přiznání, ke kterému jsou povinny i ty subjekty, které by byly osvobozeny od silniční daně, ať už podle vztahu před 31. 12. 1998, nebo podle stavu po přijetí zákona, byly by povinny podat daňové přiznání. Pouze by do příslušné kolonky napsaly to a to vozidlo, SPZ to a to, osvobození od silniční daně, daňová povinnost 0, na zálohách zaplaceno tolik a tolik, přeplatek na dani tolik a tolik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP