(18.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

O svém procedurálním návrhu bych měla nechat rozhodnout hlasováním. (Námitky ze sálu.)

Byla jsem informována Kanceláří sněmovny, že o tom, že můžeme hlasovat o návrzích zákonů po 19. hodině, rozhodnuto nebylo. Z tohoto důvodu jsem tento návrh přednesla znovu, ale dám slovo těm, kteří se hlásí s procedurální poznámkou. Je to pan poslanec Výborný, potom pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, velmi bych doporučoval, abychom předtím, než přistoupíme k tomuto hlasování o procedurálním návrhu, a bude to zřejmě práce Kanceláře a práce vás jako řídící schůze, abychom přece jen ověřili, jak jsme hlasovali o jednotlivých postupech a procedurách na začátku této schůze, abychom se nedostali do situace, že jsme nějakou věc odhlasovali a bez revokace ji teď odhlasujeme nějakým jiným způsobem. Mám za to při takové zběžné prohlídce poslanců, že úplně jasno v této záležitosti není. Máme tady před sebou třeba právě teď tento konfliktní zákon, já bych ho považoval za konfliktní, řada poslanců podle mého mínění počítala s tím, že o případném návrhu na zamítnutí tohoto zákona nebude dnes po 19. hodině hlasováno. Tito poslanci by mohli právem cítit jako jistou újmu, že vaším návrhem se ta věc zvrátila v 18 hodin 52 minuty, kdy už to nemohli nějakým způsobem ovlivnit.

Proto bych doporučoval nehlasovat teď bezprostředně o vašem procedurálním návrhu, vyjasnit tuto záležitost a spíše o těchto návrzích zákonů dnes do 21. hodiny nehlasovat, nebo alespoň nehlasovat o návrhu poslankyně Fischerové, který byl před chvílí přednesen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, jestli bych mohla vyjasnit situaci, která vznikla. Asi jsem se nevyjádřila dostatečně přesně nebo jsem spíše předpokládala, že Poslanecká sněmovna chápe, že tímto svým návrhem nezpochybňuji žádnou z dohod, ke které došlo na jednání vedení poslaneckých klubů.

Jak jsem byla informována Kanceláří Poslanecké sněmovny, dnes se rozhodlo o tom, že budeme jednat do 21 hodin, i o tom, které věci se budou projednávat. Nedopatřením došlo k tomu, že se nerozhodlo o tom, že po 19. hodině můžeme hlasovat i o návrzích zákonů. Je samozřejmé a bylo to součástí dohod, že pokud kterýkoli poslanecký klub po 19. hodině nebude chtít hlasovat o jakémkoliv návrhu zákona, odročí se toto hlasování a bude se o něm hlasovat zítra v 9 hodin ráno. Znamená to, že toto není žádná změna pravidel, která byla dohodnuta, toto je pouze náprava technického nedopatření, ke kterému došlo v počátku schůze. Mám tento návrh konzultován s Kanceláří Poslanecké sněmovny a my podle dohody, ke které došlo na ranním jednání, máme dnes projednávat některá nekonfliktní první čtení. Pokud by tedy nebylo o mém procedurálním návrhu pozitivně rozhodnuto, nemohli bychom tato první čtení projednat.

Pokud se týká současného projednávání návrhu zákona, pokud bude namítnuto, že tento návrh není nekonfliktní, samozřejmě o něm nebudeme dnes hlasovat a budeme o něm hlasovat zítra v 9 hodin ráno.

Ptám se, zda to stačí jako vysvětlení. Zbývá nám šest minut, a pokud máme projednávat podle ranní dohody, musíme v těchto šesti minutách hlasovat.

Pan poslanec Výborný má slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Doufám, paní místopředsedkyně, že vy stejně jako kolegyně a kolegové, chápou mé vystoupení ne jako snahu mařit průběh schůze. Docela s tím souhlasím, ale prohlašuji - a myslím, že v tom se tady shodneme - že tento zákon, který teď projednáváme, prostě konfliktní je, a přál bych si, aby o něm bylo hlasováno zítra v 9 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, sděluji vám tímto, že o tomto návrhu nedám dnes hlasovat a bude se o něm hlasovat zítra v 9 hodin ráno.

 

V tuto chvíli doufám, že mohu tedy dát hlasovat o mém procedurálním návrhu, že se bude dnes po 19. hodině do 21 hodin hlasovat, a to i o návrzích zákonů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 pro vyslovilo 105 a 33 bylo proti.

 

Omlouvám se tedy paní poslankyni Parkanové, jejíž přihláška byla přerušena mým procedurálním návrhem, a udílím jí slovo.

Současně prosím o klid v jednacím sále, aby paní poslankyně mohla vystoupit.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě k prvému čtení tohoto projednávaného bodu jsem se pokusila zdůvodnit, proč považuji myšlenku na uzákonění registrovaného partnerství osob téhož pohlaví za chybnou. Zcela záměrně jsem nepolemizovala s konkrétním návrhem zákona, ale výhradně s ideovými východisky, která zastávají předkladatelé a příznivci tohoto návrhu.

Nyní bych se chtěla soustředit na důvody, které podle mého přesvědčení směřují k zamítnutí této konkrétní předlohy zákona, která je výsledkem snahy přetvořit ideu registrovaného partnerství do řeči paragrafů a včlenit ji do našeho právního řádu.

Velmi se omlouvám, paní předsedající, ale když mi tady pan předseda vlády hlučí za zády, nemohu mluvit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně. Ještě jednou velice prosím všechny poslankyně a poslance, aby nerušili paní poslankyni, která přednáší svůj návrh.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji. Jistě se zde můžeme s předkladateli shodnout na tom, že jimi zvolený přístup k uzákonění svazku osob stejného pohlaví není z legislativního hlediska jediný možný. Navrhovatelé zvolili způsob negativního vymezení, který spočívá v tom, že registrované partnerství je postaveno na roveň manželství se zákonem stanovenými výjimkami. Tento přístup lze považovat za maximalistický z hlediska požadavků homosexuálně orientovaných osob a nelze také zastřít, že umožňuje postupné odstraňování oněch výjimek až k tomu, co příznivci tohoto zákona nazvou úplným zrovnoprávněním homosexuálů, resp. registrovaného partnerství s manželstvím, a co je ve skutečnosti snahou o setření rozdílů mezi manželstvím osob různého a stejného pohlaví.

To je také zřejmě důvod, proč předkladatelé nezvolili druhou možnost, kterou lze z legislativního hlediska nazvat metodou pozitivního vymezení a která spočívá v tom, že registrované partnerství by bylo postaveno na roveň manželství pouze v těch případech, kdy to zákon výslovně stanoví. Na základě tohoto postupu bychom zde dnes mohli diskutovat nad konkrétní sumou práv, o kterých jsme přesvědčeni, že je mají nebo naopak nemají společně žijící partneři stejného pohlaví obdržet. Mohli bychom hledat způsoby, jak zjednodušit jejich styk s úřady a s dalšími institucemi.

Způsob pozitivního vymezení by navíc z legislativního hlediska byl mnohem čistší a pro uživatele právního řádu přehlednější, nebo by šel cestou novel jednotlivých zákonů a nevystavoval by se tak riziku nepředvídatelných následků nepřímé novelizace blíže nespecifikovaného a jen těžko definovatelného okruhu zákonů, které se budou na partnerské soužití vztahovat v rozsahu právně velmi mlhavého termínu "přiměřeně".

Mezi právními následky manželství a partnerského soužití, jak jej konstruuje předložený návrh, je však přece jen jeden významný rozdíl. Jde o těžko přehlédnutelný trend předkladatelů minimalizovat povinnosti a omezení, která zákon o rodině ukládá manželům jako nedělitelnou součást práv a výhod, které od státu dostávají. Je naprosto příznačné, že návrh zákona o partnerském soužití neobsahuje jakýkoliv výčet povinností partnerů, jako je tomu v zákonu o rodině u manželů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP