(14.40 hodin)

Poslanec Petr Matějů: Tedy v tom případě ve středu 7. 7.

 

Předseda PSP Václav Klaus: 7. 7. v 19.00 hodin, první večerní bod. Kdybyste mi sem potom dal, jak se přesně bod jmenuje.

Prosím, paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych navrhla nový bod na pořad schůze, a to "Návrh novely školského zákona", tisk č. 236. Navrhuji jeho zařazení jako bod č. 58, tedy v této chvíli poslední z návrhů v prvním čtení.

Zdůvodnění je zřejmé a je dáno tím, že prošel prvním čtením návrhu kolegů Mareše a Bartoše, kteří řeší stejnou problematiku financování soukromých škol. Bude tedy vhodné, aby se oba návrhy setkaly při projednávání jak ve výboru, tak ve druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji předem všem, kteří podpoří tento návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, neodcházejte, prosím vás. Splňuje to všechny náležitosti? Je k tomu stanovisko vlády a takové věci?

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Ano, stanovisko vlády jsme obdrželi minulý týden.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můžete ještě…? Paní poslankyně, zde slyším námitku, že to musí být zařízeno 10 dní před zahájením schůze, když jde o první čtení.

Já bych prosil, abyste se pokusili mezitím dohodnout. Dám slovo paní poslankyni Rujbrové.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, dámy a pánové, na podzim loňského roku jsme vám společně s kolegy předložili návrh na novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a to ve snaze alespoň trochu přispět k usnadnění a urychlení soudních řízení, zejména ve věci vymáhání pohledávek. Sněmovna tehdy náš návrh odročila do předložení vládní předlohy, a byť se tak stalo s dvouměsíčním zpožděním, dnes máme vládní předlohu na stole a lze pouze litovat, že čas nebyl využit k zásadnější rekodifikaci tohoto předpisu. Vzhledem k této skutečnosti beru jménem spolupředkladatelů návrh tisku 42, je to bod 28, zpět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Další pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, na program této schůze je zařazen bod "Zpráva o činnosti vlády České republiky", sněmovní tisk 278. Poslanecký klub KDU-ČSL je přesvědčen, že při této příležitosti by tato sněmovna měla monitorovat i skutečnost, do jaké míry vláda České republiky brala vážně usnesení této Poslanecké sněmovny, která vládu o něco žádala či vyžadovala určité postupy či předkládání určitých materiálů.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout zařazení bodu, který by následoval ihned po bodu "Zpráva o činnosti vlády České republiky", a tento bod by měl název "Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další je pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout na dnešní jednání na základě schválené dohody o průběhu projednávání bodů na 15. schůzi Poslanecké sněmovny bod 108 - "Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998", sněmovní tisk 178 - jako první bod v rámci projednávání zpráv po 19. hodině dnes.

Na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu a z toho vyplývajících požadavků dále navrhuji za tento bod zařadit bod "Odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže" a do třetice nový bod "Volba předsedy a členů Fondu dětí a mládeže". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další je pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, práce máme před sebou hodně, tak mi dovolte, abych vznesl jeden možná racionální návrh, a sice sloučení rozpravy k bodům 113 a 114 do jedné rozpravy. Jde o informace o činnosti Exportní banky a EGAP, které bezprostředně spolu souvisejí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dovolte mi, abych předložil návrh na nový bod 15. schůze Poslanecké sněmovny, a to "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.", sněmovní tisk 206.

Tuto novelu, která prošla prvním čtením, projednaly rozpočtový i hospodářský výbor a přijaly doporučení s usnesením bez pozměňovacích návrhů. Jedná se o technickou úpravu, na níž odvisí dřívější realizace podpory exportu. Tato novela by neměla zabrat sněmovně více než 10 minut a bylo by možná možné ji projednat i po oné 19. hodině. Přesto ji ale navrhuji zařadit do bloku druhých čtení. Paní poslankyně Rujbrová chce vypustit bod č. 28, takže za bod 27 tento nový bod č. 28 v bloku druhých čtení zákonů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, na základě stanoviska vlády k mému tisku 220 - jedná se o návrh změny zákona 158/1998 o chemických látkách a chemických přípravcích, kdy vláda garantuje, že ve druhém pololetí 1999 předloží Parlamentu České republiky návrh rozsáhlejší novely, beru tento svůj návrh zpět, což znamená bod č. 36, tisk 220. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl přesun uvnitř jednání 15. schůze Poslanecké sněmovny tak, aby se dosáhlo jistého racionalizačního opatření.

Navrhuji, aby body 2, 105, 106 a 107, tedy body volební, byly projednávány příští středu od 12. hodiny, tak abychom mohli v rámci jednoho volebního bodu projednat všechny tajné volby, aby nemusela být schůze opakovaně přerušována. Ještě jednou opakuji, body 2, 105, 106 a 107 příští týden, středa 12.00 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Jako poslední písemně přihlášený je pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych také v rámci racionalizace navrhl vypuštění bodu 105, tj. "Návrh na volbu člena správní rady Ústřední pojišťovny VZP".

Zdůvodnění je zřejmé - vzhledem k tomu, že probíhá řízení u Ústavního soudu o mandátech členů správní rady, zdá se mi správné tuto volbu odložit. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP