(19.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Tudíž se budeme věnovat, tak jak bylo odsouhlaseno na návrh paní místopředsedkyně Buzkové, bodům 35 a 96, a to je podle sdělení paní kolegyně Buzkové vše, co ona tehdy navrhla. Nehodlám v tuto chvíli být zdrojem nějakých příliš velkých polemik.

Hlásí se kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit procedurální návrh, aby po projednání bodu 96 byl ještě projednáván bod 89, vejdeme-li se pochopitelně do lhůty možné pro projednávání, tedy do 21. hodiny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já tento procedurální návrh registruji. Kdyby ještě někdo dal návrh na projednání bodu 66, vůbec bych se nezlobil, ale raději se už o to pokoušet nebudu.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli je jediný návrh, o kterém budeme hlasovat, že bychom se dohodli na tom, že budeme projednávat body 35, 96 a 89. O tomto rozhodneme v hlasování pořadové číslo 639. Žádám vás o novou registraci, neboť jsem byl vyzván z pléna, abych vás odhlásil.

Nebylo, kolegyně a kolegové, rozhodnuto o tom, že se ještě projedná bod 89. To je podstata návrhu kolegy Vidíma a o tom teď budeme hlasovat.

Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu kolegy Kühnl. Má slovo ještě před hlasováním.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil navrhnout stejným způsobem jako pan kolega Vidím, abychom, bude-li k tomu čas, projednali ještě bod 66.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili mám tomu rozumět tak, že bychom dokončili prvá čtení, v tuto chvíli projednali bod 66, poté bod 35, poté bod 96 a poté bod 89. Toto je komplexní návrh.

Kolega Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych si chtěl ujasnit jednu záležitost. Jestliže předseda volební komise prohlásil, že volba předsedy komise pro vyšetřování v záležitosti kolem ostravského centra transplantací může probíhat nejprve až ve čtvrtek, skončíme schůzi zítra, budeme tuto volbu aplikovat až na další schůzi Poslanecké sněmovny, nebo budeme sedět ještě ve čtvrtek kvůli tomuto jednomu bodu? To bych chtěl vysvětlit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Schůze Poslanecké sněmovny může být ukončena, podle mého soudu, jejím rozhodnutím, pokud by se sněmovna rozhodla tento bod přesunout na příští schůzi, tak by tak po mém soudu musela učinit hlasováním zítra, poté co by byly vyčerpány ostatní body.

Kolegyně a kolegové, ztratili jsme čtvrt hodiny, takže já v tuto chvíli bych nechal hlasovat v hlasování pořadové číslo 639 nejprve o návrhu kolegy Kühnla, protože je nejširší, neprošel-li by tento návrh, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Je tento postup schůdný? Všichni rezignovali na protesty.

 

Děkuji, takže budeme hlasovat o komplexním návrhu pana poslance Kühnla.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 639. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 112 poslankyň a poslanců pro 74, proti 17. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že postup bude následující: Nejprve budeme jednat o bodu 66, poté bod 35, poté bod 96 a poté bod 89. Jestliže v průběhu tohoto projednávání překročíme 21. hodinu, automaticky je jednání přerušeno a pokračujeme zítra.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem tedy je

 

66.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu
za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na
úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, a zákona č. 22/1999 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
/sněmovní tisk 214/- prvé čtení

 

Stanovisko České národní banky k navrhovanému vydání státních dluhopisů jsme obdrželi jako sněmovní tisk 214/1.

Chci vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu o 20 dnů. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s návrhem zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998, kterým se současně mění zákon č. 530/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, a zákon č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999.

Vláda na svém zasedání dne 21. dubna přijala svým usnesením 397 vládní návrh zákona a předložila jej Poslanecké sněmovně k projednání. Předkládaný návrh zákona se skládá ze tří částí.

První část zákona navrhuje řešit schodek státního rozpočtu za rok 1998 vydáním státních dluhopisů. Tomuto návrhu předcházelo schválení státního závěrečného účtu vládou České republiky jako výsledku hospodaření státního rozpočtu za rok 1998. Vláda navrhuje krýt schodek státního rozpočtu ve výši 29,3 miliardy korun emisí dluhopisů, přičemž navrhovaný způsob krytí schodku je obvyklým řešením zemí Evropské unie.

Druhou částí dluhového zákona je změna zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. Navrhovaná změna řeší aktuální problémy, které jsou známy i Poslanecké sněmovně. Podnět k zařazení této novely dala legislativní rada vlády a Ministerstvo financí její iniciativu uvítalo. Navrhovanou změnu podporuje i Česká národní banka.

Cílem navrhované novely je definitivně právně dořešit palčivé problémy 26. emise státních dluhopisů a doplnit obecný zákon o dluhopisech o nezbytně nutná nápravná ustanovení. Vypuštěním § 18 odst. 2 v zákonu o dluhopisech bude navždy zažehnáno nebezpečí zpochybňování emisí státních dluhopisů, neboť bude vypuštěna příčina jejího vzniku, tj. doba splatnosti emisních programů. Ta je z funkčního hlediska regulace emisní činnosti nadbytečná a neužívá jí žádný stát Evropské unie. Do § 19 odst. 2 tohoto zákona se navrhuje vložit druhá věta, jejíž znění bylo vypracováno ve spolupráci Ministerstva financí a České národní banky.

Navrhované znění zákona umožní Ministerstvu financí vydávat státní dluhopisy v zahraničí. Zahraniční emise České republiky totiž nemůže dávat do prodeje Česká centrální banka, nýbrž zahraniční právnické osoby, které mohou vykonávat tyto činnosti na základě povolení tamějších centrálních bank. Napříště tedy bude dávat do prodeje státní dluhopisy v České republice podle stávajícího zákona pouze Česká národní banka a mimo území České republiky bude jejich prodej zajišťovat Ministerstvo financí na základě tohoto navrhovaného zákonného povolení.

Třetí a čtvrtá část návrhu zákona se věnuje odstranění pochybností kolem zákonných povolení obecně vám známých z problémů kolem 26. emise státních dluhopisů.

V souvztažnosti s vypuštěním § 18 odst. 2 ze zákona o dluhopisech se v těchto zákonech vypouštějí i paragrafy určující doby emisních programů. Schválením navrhované třetí a čtvrté části tohoto zákona bude udělána definitivní tečka za lednovými a únorovými problémy s již citovanou emisí dluhopisů a finančnímu trhu bude dána potřebná právní jistota pro státní dluhopisy.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, doporučuji vám propustit tento návrh do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP