(Schůze opět zahájena v 17.58 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, lhůta určená pro poradu poslaneckého klubu sociální demokracie skončila a já vás v tuto chvíli všechny zvu do sněmovny, abychom mohli provést hlasování o návrhu zákona jako o celku.

Poprosím pana místopředsedu Špidlu a paní poslankyni Páralovou ke zpravodajskému stolku. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 93, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 446. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 446 se z přítomných 181 pro vyslovilo 158, proti bylo 11.

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Viděla jsem některé námitky v plénu. Samozřejmě, má-li kterýkoliv poslanec námitku proti hlasování, může ji oficiálně vznést. Stanoviska se nikdy nedávala před hlasováním o zákonu jako o celku.

Blahopřeji panu ministrovi k přijetí zákona, děkuji paní zpravodajce.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu a dalším bodem je

 

83.
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
/sněmovní tisk 108/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Chytka.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 108/3, k němuž byla rozdána i příloha. Žádám zpravodaje Radima Chytku, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan ministr si přeje mluvit v rozpravě. Pan místopředseda Rychetský má slovo, poté pan poslanec Chytka.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, společnými silami se nám podařilo dostat zákon o sčítání lidu, domů a bytů do třetího čtení. Chtěl bych svého závěrečného slova využít pouze k tomu, abych poděkoval zejména příslušným výborům za pozměňovací návrhy, které jsou vesměs přijatelné pro vládu a zejména pro Český statistický úřad.

Svého práva vystoupit jsem použil jenom k tomu, abych upozornil jenom na jednu skupinu pozměňovacích návrhů, které jsou naprosto nepřijatelné, a krátce vedl polemiku s argumenty, kterými byly doprovázeny. Jde o pozměňovací návrhy pana poslance Payna, které jsou ovšem konsekventní s tím, že navrhl zamítnutí návrhu zákona a odmítnutí samotného procesu sčítání lidu, domů a bytů.

 

Pan poslanec Payne, když s tímto návrhem neuspěl, předložil celou řadu pozměňovacích návrhů vesměs k těm údajům, které mají být předmětem vlastního procesu sčítání. Navrhl vypustit datum narození. Argumentoval, že by mohl být zneužit k astrologickým důvodům. Navrhl vypustit rodné číslo, ačkoliv jde o základní statistický nástroj, navrhl vypustit datum sňatku, pořadí posledního manželství, počet živě narozených dětí, kde tvrdil, že jde o údaj, na který by se žádný slušný člověk neměl ptát, natožpak vláda. Dokonce navrhl, aby se vypustil jako údaj, který se vyplňuje, jak víme podle návrhu zákona, dobrovolně, pojem "národnost".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP