(16.20 hodin)

(pokračuje Miloš Zeman)

Materiál je v současné době v připomínkovém řízení. Mimochodem Policie České republiky již den nebo dva po této nešťastné demonstraci rozbila po Plzeňsku druhou organizovanou skupinu skinheadů včetně jejich zajímavých sponzorů. Nemusím vás tedy ujišťovat, pane poslanče, že jsem stejně jako vy naplněn opovržením k jakýmkoli fašistickým nebo fašistoidním hnutím, za něž skinheadské organizace osobně pokládám.

Nicméně znovu opakuji, že policie při tomto zákroku nemohla zasáhnout proti skinheadské demonstraci z toho prostého důvodu, že jejím prvořadým důvodem bylo chránění lidských životů a zabránění konfliktu dohromady asi tisíce osob a že tento konflikt mohl mít nedozírné následky. Z tohoto důvodu se domnívám, že policie svůj úkol splnila, ale boj proti skinheadům bude dále pokračovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi. Ptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující otázku. Je tomu tak, udílím mu slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, musím bohužel konstatovat, že vaše odpověď, plně v intencích oficiálních oznámení a stanovisek policie, mě neuspokojila a že se ani nesrovnává s tím, jak jste v podobných věcech vystupoval dříve. Na vaši otázku musím říci, že kdyby došlo ke zranění nebo úmrtí, tak byste zde rozhodně také stál před interpelací. Byl by to samozřejmě vývoj nežádoucí a bylo mu potřeba zabránit. Na druhé straně, jestliže vidíme vedoucího činitele policie v Praze pana plukovníka magistra Antonína Fedorka pochodovat v uniformě s vysílačkou před nepovoleným pochodem skinheadů po Praze 1 a po obou stranách tohoto průvodu kordon policie, který nepovolený průvod zajišťuje, tak je to situace, kterou byste si snad měl sám srovnat se svým vlastním svědomím, pokud (upozornění na čas) to označujete za pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda vlády si přeje reagovat. Udílím mu slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Exnere, neměním ani slovo na tom, co jsem dříve řekl na adresu hnutí skinheads, a nemám ani důvod jakékoli slovo měnit. Zastávám stejný postoj, jako jsem zastával dříve, a v závěru své odpovědi jsem vás i tuto sněmovnu informoval o opatřeních, která vláda v tomto směru připravuje - jak represivních, tak preventivních.

Na druhé straně moje svědomí, na které tak hezky poukazujete, mi především říká, že policie je tady od toho, aby zabránila ztrátám na lidských životech. A já se vás opětovně zeptám: kdyby tento nepovolený průvod policie nedoprovázela, tak by - a v tom se asi shodneme - zcela určitě došlo ke konfliktu mezi těmito oběma skupinami. To řešení bylo jinde - zabránit srazu skinheadů od samého počátku. V tom bych viděl skutečnou efektivní prevenci. Ale když už bohužel k takovému srazu došlo, a já alespoň doufám, že byly efektivně monitorovány obě strany, pokud se dopouštěly násilí nebo fašistických provokací, tak v takovém případě prvořadým úkolem policie je zabránit těmto konfliktům. K tomu došlo a jsem tomu rád.

Opakuji, že podle mého názoru policie nepřekročila svoje kompetence. Zeptám se vás, jak byste pokračoval, kdyby pan Fedorko nepochodoval s vysílačkou. Co byste dělal a jak byste interpeloval, kdyby došlo ke ztrátám na lidských životech v průběhu těchto pražských demonstrací? Opakuji, že nedošlo ani k jediné. Toto je hierarchie cílů, kterou tato vláda sleduje. Nemůžete potlačovat skinheady za cenu, že dojde například i k výrazným obětem na životech ze strany anarchistů. protože kdysi jsem řekl, že anarchisté jsou tintítka a skinheadi přes jejich nulový intelektuální potenciál vynikají značným potenciálem fyzickým. I to byl důvod pro určitou ochranu tohoto průvodu ve smyslu jeho oddělení od ostatních občanů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi. Nyní dávám slovo paní Evě Dundáčkové, která byla vylosována na šestém místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana ve věci nárůstu administrativního aparátu vlády. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, jako vůdce opozice jste byl znám coby bojovník proti přebujelému státnímu aparátu. Soudě podle vašeho tehdejšího zanícení jsem očekávala, že poté, co zasednete do premiérského křesla, zahájíte neprodleně lítý boj proti tomuto molochu. Snad tomu tak i je, těžko říci. Z vnějšího pohledu to zatím vypadá spíše na velkolepý nárůst administrativního aparátu vlády.

Krátce po ustavení vaší vlády vznikl výbor pro obranu ekonomických zájmů a v návaznosti na něj koordinační analytická skupina, například. Byl ustaven zmocněnec pro lidská práva a jemu podléhající úřad zmocněnce pro lidská práva, jenž snad má šest sekcí, a každá z těchto sekcí má jistě více než jednoho úředníka, například. Pan ministr Kavan má podle vlastního vyjádření v tisku 50 až 60 poradců, jejichž přesný počet, prosím, nezná, například.

Pane premiére, jistě je zbytečné se tázat, zda tito a další spolupracovníci vlády vykonávají svoji činnost za úhradu. Jistěže ano. Zeptám se na něco jiného: Máte prosím vy sám přehled o tom, o kolik vzrostl "zásluhou" vaší vlády aparát státních úředníků, poradců a dalších placených spolupracovníků členů vlády a jejich sekretariátů?

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Slovo má předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážená a milá paní poslankyně Dundáčková, stínová to ministryně spravedlnosti, vážený zbytku kolegyň a kolegů. Dovolte mi, abych úvodem své odpovědi vám sdělil, že zajisté mám přehled o počtu administrativního aparátu vlády, což vám za malinkou chvilečku dokážu předčítáním několika nudných čísel. Ale myslím si, že každá interpelace má být založena alespoň na minimálních věcných znalostech, paní poslankyně. A již Norbert Wiener, zakladatel kybernetiky, razil heslo "Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi".

Protože si opravdu nesmírně přeji, paní poslankyně, abyste žila aktivně, dovolte mi, abych vám tyto přiměřené informace poskytl, a začnu pro mne překvapivým sdělením lehce připomínajícím Rádio Jerevan, které jste ve své interpelaci vyslovila, když jste řekla, že pan ministr Kavan má 50 až 60 poradců, jak jsem sám uvedl. Koneckonců, zde tito hodní lidé pořizují stenozáznam, takže si to tam můžeme snadno ověřit. Ve skutečnosti jsem informoval, že pan ministr Kavan rozvázal pracovní smlouvy se zhruba šedesáti osobami, které jako předpředchůdci zajišťovaly tzv. pozitivní obraz na veřejnosti, jinými slovy mediální image. To za prvé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP