(9.40 hodin)

(pokračuje Grulich)

Předpokládám, že vláda ve svém usnesení uloží těmto ministerstvům, aby zachovala a dodržela tento postup.

O které zákony se především jedná. Myslím, že tato krátká inventura pro osvěžení paměti bude dobrá:

zákon o volbách do zastupitelstev vyšších územně samosprávných celků, tedy o volbách do krajů, protože ústavní zákon už nám vlastně dovoluje a umožňuje užívat název kraj, zákon o obcích, zákon o působnosti a orgánech krajů, zákon o krajských správních úřadech, zákon o okresních úřadech, zákon o hlavním městě Praze, zákon o podpoře regionálního rozvoje, zákon o obecních daních, zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku krajů neboli VÚSC, zákon o pravidlech hospodaření s finančními prostředky územních samospráv, zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými a jinými prostředky České republiky, zákon o rozpočtovém určení výnosu daní.

Termíny ostatních zákonů, které jsou v legislativním plánu vlády stanoveny na pozdější dobu, se doporučuje ponechat v platnosti. Jedná se o tyto zákony:

zákon o službě občanských státních zaměstnanců, tzv. služební zákon, zákon o odměňování občanských státních zaměstnanců, zákon o správním řízení neboli správní řád, zákon o správním soudnictví, zákon o postavení zaměstnanců územních samospráv. Jestliže bude mít zákon o státní službě, o státních zaměstnancích - samozřejmě, při rozšíření počtu zaměstnanců samospráv nesmíme na to zapomenout.

Zákony v paragrafovaném znění ve smyslu legislativního plánu práce vlády budou do vlády předloženy v období květen až říjen roku 1999, tedy v tomto kalendářním roce.

Souběžně s legislativní přípravou probíhá věcně realizační příprava pro vznik a řádnou funkci zastupitelstev krajských samospráv pro jejich zvolení v předpokládaném termínu v listopadu 2000. Ve spolupráci s přednosty okresních úřadů byly v sídle budoucích krajů vytypovány variantně vhodné prostory pro umístění těchto orgánů, v návrhu usnesení ke koncepci reformy veřejné správy jsou vyčísleny předpokládané finanční náklady na zabezpečení projektové dokumentace - tam počítáme s částkou 250 milionů - a na zahájení rekonstrukce a výstavby objektů v sídlech krajů.

V rámci koncepčního materiálu jsou vyčísleny i investiční náklady na tuto rekonstrukci, případně výstavbu na rok 2000, i neinvestiční náklady na vybavení a provoz těchto objektů. Jedná se řádově o 3 miliardy korun. Podrobné vyčíslení nákladů souvisejících s reformou veřejné správy bude v souladu s plánem nelegislativních opatření vlády předloženo do vlády do konce června tohoto roku, tedy zhruba do měsíce.

Do konce května bude předložena do vlády koncepce obsahující krátkodobý i dlouhodobý program přípravy pracovníků ve veřejné správě. Program obsahuje mj. i personální přípravu související se vznikem krajského stupně veřejné správy.

Realizace reformy veřejné správy je připravována jako dvouetapový proces. Krajské orgány začnou fungovat k 1. 1. 2001. Volby do krajského zastupitelstva jsou připravovány na podzim 2000 společně se senátorskými volbami.

Další postup reformy veřejné správy v území v rámci nově zniklých krajů bude realizován v letech 2001až 2003, a to již za asistence krajských orgánů jako hlavních realizátorů této druhé fáze.

Tolik moje stručná informace ke druhému bodu, kterým jsem byl dnes pověřen, abych ho před vámi, vážené kolegyně a vážení kolegové, prezentoval.

Chtěl bych znovu připomenout, abychom pokud možno pamatovali na výzvu, kterou jsem této sněmovně adresoval v začátku svého vystoupení, protože je nutno neztrácet čas, je nutno pracovat věcně a v klidu, abychom skutečně to, co stojí před námi, zrealizovali nejenom včas, ale také v příslušné kvalitě. Velice vám děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já děkuji panu ministrovi, i když teď nevím, jestli to byla koncepce, ale já už se do toho nechci vměšovat.

Návrh koncepce projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 196/1. Předpokládám, že ho máte. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, poslanec Tom Zajíček, aby nás informoval o jednání výboru a aby nám také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, slyšeli jsme o rozhodnutí, které učinila sněmovna v úvodním expozé pana ministra ke dvěma bodům, tj. k přípravě ustavení vyšších územně samosprávných celků a ke koncepci reformy veřejné správy. Pohříchu si nejsem jist, jestli toto rozhodnutí sněmovny vneslo do tohoto problému jasno, protože mám pocit, že spojením těchto dvou bodů, alespoň z toho, jak to bylo prezentováno tady panem ministrem, si myslím, že smíchalo trochu dvě věci dohromady.

Budu se tedy věnovat v první fázi velmi stručně průběhu projednávání toho, co je po mém soudu mnohem podstatnější, a to je koncepce reformy veřejné správy, která byla projednávána na dvou zasedáních podvýboru pro veřejnou správu a následně vždy ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Chci říci, že první část celé koncepce je filozofická úvaha nad tím, jak by se reforma veřejné správy v této zemi měla udát, a ta bude postavena na své nohy teprve přijetím podpůrných zákonů, kterých v konečné fázi by mělo být zhruba 17.

Chci se zamyslet v této fázi nad tím, jaký je vlastně smysl toho, že připravujeme koncepčně reformu veřejné správy. Pan ministr tady správně řekl, že to bezpochyby není jen požadavek Evropské unie, i když víme, že patří mezi tři nejsledovanější otázky, tzn. problémy s naším soudnictvím, nedokončená privatizace a nedobrá funkčnost veřejné správy.

Já si myslím, že hlavní smysl připravované reformy je to, co říkáme velmi často, tedy přiblížení se občanovi, a všichni dobře víme, že chceme-li se co nejvíce přiblížit k občanovi, zároveň vytváříme model, který je většinou velmi drahý. Extrémně řečeno - dostaneme-li úředníka co nejblíže občanovi, musí jich být teoreticky mnohem více.

Já se nebudu široce zabývat jednotlivými partiemi koncepce, protože si myslím, že v průběhu debaty na to přijde řeč a já sám se k ní ještě vrátím, a protože bych chtěl přísně oddělit svou zpravodajskou roli od diskusní, chci jen říci, že při projednávání jak v podvýboru, tak ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí bylo konstatováno, že to, co zde bylo prezentováno jako jistá výhoda, jako demokratický systém projednávání, je pohříchu asi to, co přípravu reformních kroků značně komplikuje, tzn. rozpracování vize reformy do jednotlivých variant, ve kterých se pokračuje až do jejich úplného konce. Protože to bere asi mnoho personálních sil a i prostředků, rozhodl se podvýbor po široké diskusi na problémem doporučit Poslanecké sněmovně jedno usnesení, které potom v návrhu znovu připomenu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP