(17.10 hodin)

(pokračuje Vetchý)

Od počátku roku těchto služeb využilo asi 2 500 osob. V součinnosti s asociací Vojáci společně, Českým svazem bojovníků za svobodu a Československou obcí legionářskou zpracovává ministerstvo plány jmenovitých zvláště významných akcí, plánuje na ně finanční prostředky a také je zabezpečuje. V roce 1999 jde o 15 jmenovitých akcí za účasti 2 130 osob s částkou na zabezpečení ve výši 180 600 Kč.

Organizuje se i morální ocenění účastníků boje za národní osvobození formou povyšování těchto osob do vyšších hodnotí a spolupracujeme s komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a prezidenta republiky při udělování státních vyznamenání. K 8. květnu a 28. říjnu bude povýšeno asi 400 vojáků ve výslužbě a 30 vojákům ve výslužbě bude udělen Záslužný kříž ministra obrany.

Ministerstvo obrany zabezpečuje také více než 40 vzpomínkových a pietních akcí v roce včetně poskytnutí bezplatné přepravy, vojenské hudby, čestné stráže apod. Zúčastňujeme se i všech důležitých jednání vedení Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské, jsme v trvalém kontaktu s jejich vedoucími funkcionáři, s představiteli Svazu letců svobodného Československa v Londýně. Podílíme se na umisťování veteránů v domovech důchodců a penzionech. Ministerstvo poskytuje podle možností doprovod, přepravu při vážnějších onemocněních k lékaři, obstaráváme doklady pro osoby žijící v zahraničí apod.

Veteránům války v Perském zálivu je věnována ze strany resortu obrany nadstandardní zdravotní péče preventivního a léčebného charakteru. Tato péče probíhá již od období jejich výběru k nasazení do zahraničí. Opatření zvýšení zdravotní péče veteránům ze Zálivu mají dlouhodobý charakter, předpokládá se jejich realizace podle zájmu ze strany veteránů i v následujících letech. Nadstandardní zdravotní péče je poskytována i přesto, že na základě dosud provedených vyšetření veteránů ze Zálivu nebylo prokázáno takové onemocnění, jež by bylo možné přičíst jejich nasazení v Perském zálivu. Náklady této zvýšené zdravotní péče, která má charakter dispenzárního programu péče o rizikové pracovníky, se zavázala hradit ze svých prostředků Vojenská zdravotní pojišťovna.

Péče o veterány, příslušníky našich jednotek, kteří působili nebo působí v zahraničí, je realizována podle kritéria postupů platných pro osoby vyjíždějící k plnění služebních úkolů v zahraničí.

V zákonech branného zákonodárství, které se v současné době projednávají v Poslanecké sněmovně, se pro vojenské veterány, to je nositele osvědčení podle zákona 255/46 Sb., a jejich manželkám, popř. vdovám po nich, a bývalým vojákům, kteří konali službu v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí, a bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění, jež vyplácí Ministerstvo obrany, navrhuje zajišťovat zdravotní péči, podmínky pro stravování, uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmové činnosti a zabezpečovat přepravu při účasti na těchto akcích vojenskými dopravními letadly. Dále se jim umožňuje nosit vojenský stejnokroj.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru obrany Vladimíru Vetchému. Doplňující otázka zřejmě nezazní, ale dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych se vrátil k tomu, co zde odeznělo. Za prvé chci jasně říci, že jsem přesvědčen, že jsem v žádném případě nezneužil svého postavení. V žádném případě nešlo o porušení jednacího řádu. Pokud někdo z poslanců nezná § 111 odst. 4, který zní, že kdo není přítomen v jednacím sále v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, ztrácí pořadí a jeho přihláška propadá, je mi to líto. Jestliže bych byl poslanec, který je vylosovaný na prvním místě, byl bych v 17.00 zde v jednacím sále a čekal bych, zda mi ministr dá šanci, abych ho kritizoval za to, že není přítomen. Jediný, kdo v tuto chvíli z ministrů, jejichž interpelace byly vylosovány, není přítomen, je pan ministr Bašta.

Zákon o jednacím řádu pamatuje na okamžik, kdy není přítomen interpelující, zákon o jednacím řádu pamatuje na to, kdy není přítomen interpelovaný. Když není přítomen interpelující, přihláška propadá, když není přítomen interpelovaný, dochází k tomu, že interpelace se může přednést a interpelovaný je povinen do 30 dnů odpovědět. Toto je v jednacím řádu. Teď dostávám zprávu, že pan ministr Bašta je ještě omluvený, takže nechť ti, kteří zde nebyli a nekonali svou povinnost, pokud se přihlásili, se na mě nezlobí.

Teď ale, jelikož je to první případ, co pamatuji, jsem tolerance a benevolence sama, a aniž bych přijal výklad - protože by to byl precedens - že propadnuté přihlášky se točí dokola, protože to bychom byli v neustálém kolotoči, tak pokud s tím budete souhlasit, vrátil bych se na začátek interpelací, ale skutečně na začátek, nikoli jako protočení kola, a abychom se dostali dopředu a vzájemně si tu nejitřili atmosféru, dovolte mi tento postup.

Jelikož pan poslanec Petr Nečas zde není a informoval mě, že stahuje všechny své interpelace, byť pojem stažení interpelace neexistuje v jednacím řádu, vrátíme se ke druhé interpelaci, a to je interpelace paní poslankyně Müllerové na pana místopředsedu Vladimíra Špidlu. Prosím paní poslankyni Müllerovou, aby přistoupila k řečništi a ujala se slova.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení pozůstalí poslanci a kolegové, nejprve děkuji panu předsedajícímu za toleranci, kterou projevil. Chtěla bych se obrátit na pana ministra Špidlu.

Obracím se na vás jako na ministra práce a sociálních věcí i jako na místopředsedu vlády ČR ve věci dodatečného ohlášení změny vyměřovacího základu u osob samostatně výdělečně činných. Jsem přesvědčena, že právě tato kategorie osob samostatně výdělečně činných tvoří poměrně rozsáhlou skupinu tzv. skrytých dlužníků vůči okresním správám sociálního zabezpečení. Podle zákona 589/92 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, konkrétně § 15 odst. 2, je stanovena povinnost pro osoby samostatně výdělečně činné ohlásit příslušné okresní správě změnu dodatečných údajů o výši příjmů nebo výdajů. Z mnoha konkrétních případů je však známo, že toto ustanovení zákona je široce zneužíváno, a tak dochází k ne nevýznamnému úniku prostředků na sociální zabezpečení.

K neohlášení změny ve vyměřovacích základech u OSVČ dochází v těchto případech. Za prvé buď OSVČ buď z neznalosti, nebo zcela záměrně v případě podání dodatečného daňového přiznání tuto skutečnost neoznámí okresní správě sociálního zabezpečení, anebo finanční úřad provede kontrolu a v případě zvýšení daňové povinnosti tuto skutečnost OSVČ opět okresní správě sociálního zabezpečení neoznámí.

Vážený pane ministře, v této souvislosti se vás ptám, zda jste o této skutečnosti, o úniku prostředků na sociální zabezpečení, informován, zda je možné prolomit mlčenlivost danou zákonem č. 337/92 Sb. tak, aby finanční úřady neposkytovaly tyto údaje na dožádání orgánů sociálního zabezpečení, ale povinně při dodatečně kladném zvýšeném vyměřovacím základu, a zda je možné provést jednorázovou akci ve spolupráci okresních správ sociálního zabezpečení a finančních úřadů zpětně od r. 1993 a získat tak včetně doměřeného penále odborným odhadem snad až 1 mld. Kč. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Müllerové. Nyní bude hovořit místopředseda vlády České republiky a ministr práce a sociálních věcí kolega Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, je pravdou, že kategorie osob samostatně výdělečně činných v systému sociálního zabezpečení s sebou nese určitý problém. Je to dáno tím, že náš systém je jednotný a na rozdíl od některých jiných systémů v moderních zemích zahrnuje do jednotného systému sociálního pojištění i osoby samostatně výdělečně činné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP