(Schůze opět zahájena ve 14.42 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zaujměte svá místa, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Dalším jeho bodem je

 

10.
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
/sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

 

Návrh zákona odůvodní místopředseda vlády Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, v roce 2001 uplyne deset let od posledního sčítání lidu, domů a bytů. Vláda v souvislosti s doporučením EU pokládá za velmi potřebné a užitečné uskutečnit v tomto periodickém intervalu další sčítání lidu, domů a bytů, aby byly získány aktuální informace o obyvatelstvu na území naší republiky.

Navržený zákon vytváří pro toto statistické zjišťování potřebný právní rámec. Důvody pro vypracování zákona a jeho základní východiska i mezinárodní souvislosti jsem zde uvedl již při jeho projednávání v prvním čtení a nebudu je tedy již opakovat.

Při projednávání zákona v prvním čtení a ve výborech Poslanecké sněmovny byl návrh přijat vcelku příznivě. Některé nejasnosti byly vyjasněny při jednání ve výborech za účasti zástupců Českého statistického úřadu, který návrh zákona připravoval, přičemž pozměňovací návrhy doporučené rozpočtovým výborem a výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí směřují vesměs ke zpřesnění navrhovaného znění jednotlivých ustanovení a lze říci, že přispívají ke zlepšení kvality zákona.

Zásadní výhrady máme jako předkladatelé pouze ke dvěma pozměňovacím návrhům.

První je navrhovaná definice ekonomické aktivity, která je dle našeho názoru nadbytečná a navíc je navrhované znění nepřesné. Návrh definuje ekonomickou aktivitu stejným pojmem, a to "ekonomicky aktivní". Texty v závorkách jsou přitom neúplné, nepostihují všechny možnosti. Pokud by měl být tento pozměňovací návrh přijat, bylo by nutné v obou závorkách připojit výraz "a jiné" nebo jinou podobnou formulaci, která by umožnila zjišťovat i jiné než uvedené možnosti, to znamená, neměl by zůstat taxativní výčet.

Druhým, pro vládu rovněž nepřijatelným pozměňujícím návrhem je návrh na doplnění odkazu na odvětvovou klasifikaci ekonomických činností, to je při uvádění odvětví ekonomické činnosti, v němž jsou činné jednotlivé fyzické osoby. Domníváme se, že tento odkaz by nezjednodušil, ale výrazně by zkomplikoval vlastní sčítání. Drtivá většina osob, které budou povinny tento údaj sdělovat, vůbec tuto klasifikaci nezná a není schopna takový přesný odborný údaj vyplnit. Dlužno říci, že ani sčítací komisaři by nebyli schopni takový údaj sdělit. Zařazení do klasifikace může být provedeno naopak až při zpracování získaných údajů, nikoli při jejich získání, a to na mnohem vyšší a serióznější úrovni.

Určité výhrady máme i k názoru rozpočtového výboru na definici povinné osoby. Tyto výhrady se netýkají věcného obsahu návrhu, ale pouze použití termínu "povinná osoba". Tento termín bude při běžné praxi spojován se všemi osobami, které jsou povinny poskytovat při sčítání požadované údaje, a proto jeho použití pro osobu odpovídající v určité míře za provedení sčítání v bytové domácnosti považujeme za nevhodné. Domníváme se, že by bylo vhodnější použít jiný termín, např. "určená osoba", který lépe vyjadřuje postavení této osoby. Ve významu, který má na mysli tento zákon, se někdy užívá v zahraničí takových termínů, jako je "přednosta domácnosti", "hlava rodiny" nebo "osoba v čele domácnosti". Žádný z těchto výrazů ovšem není uznáván všeobecně a každý má, jak jistě chápeme, své nedostatky. Kromě toho připomínáme, že v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by bylo je třeba promítnout do ustanovení § 12 odst. 3, kde je výraz "uživatel bytu", a ten by musel být též nahrazen novým pojmem.

Dámy a pánové, doporučuji vám, abyste předložený návrh zákona projednali v druhém čtení a po jeho propuštění do další fáze legislativního procesu v rámci třetího čtení schválili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor se zabýval předloženým návrhem zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, sněmovní tisk 108, na svém pravidelném zasedání dne 4. března 1999 a přijal k tomuto návrhu usnesení č. 93 pod sněmovním tiskem 108/1, které vám bylo rozdáno.

Obdobně jako výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje náš výbor Poslanecké sněmovně přijmout řadu legislativně technických návrhů.

Z pozměňovacích návrhů týkajících se více samotné podstaty věci bych rád upozornil na právě onen zmíněný pozměňovací návrh číslo 4, který se týká povinné osoby, která má za povinnost vyplnit údaje o bytech. Co nás k tomu vedlo?

Stávající znění, že údaje o bytu poskytne jeho uživatel, je podle nás ne zcela určité, protože uživatelů bytu může být samozřejmě mnoho a je veliká pravděpodobnost, že v některých domácnostech se uživatelé nedohodnou, kdo vlastně by měl tento formulář vyplnit. Z tohoto důvodu byl přijat návrh pro doporučení Poslanecké sněmovně, aby to byla povinná osoba, přičemž jestli by to měla být povinná osoba nebo jinak nazvaná, na tom netrvám, ale v případě, že uživatelé bytu by se nedomluvili, sčítací komisař by vyzval nebo určil někoho, kdo by dotyčné formuláře vyplnil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP