Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr také nedoporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 22 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy k původnímu návrhu usnesení, tedy k vládnímu návrhu usnesení, resp. návrhu, který vyšel ze zahraničního výboru, a proto bych nyní navrhoval, abychom hlasovali o tomto návrhu usnesení jako o celku, tj. bodě I, bodech 1, 2, 3, a poté přistoupili k doprovodným usnesením.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 18 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 150 a 22 bylo proti. (Potlesk.)

 

Poslanec Jan Zahradil: Nyní bychom přistoupili k návrhům doprovodných usnesení, která budu předkládat, tak jak byla předložena, tedy v pořadí, v jakém byla předložena. Budu je číst velmi pomalu a velmi zřetelně, protože jsem měl pocit, že některá usnesení některým kolegům nebyla tak zcela srozumitelná.

Takže začnu prvním návrhem, který přednesl pan poslanec Langer a který zní - byl by to samozřejmě bod II:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky u vědomí závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a dále u vědomí odpovědnosti z něj plynoucí je připravena podpořit všechny kroky NATO, které povedou k co nejrychlejšímu vyřešení humanitární katastrofy v Kosovu."

Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr má stanovisko neutrální.

Já vidím procedurální přihlášku pana poslance Brožíka, ale upozorňuji, že v tuto chvíli mohu dát slovo pouze k procedurální připomínce.

 

Poslanec František Brožík: Není procedurální, ale je faktická.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nemohu vám dát slovo k faktické poznámce vzhledem k tomu, že neprobíhá rozprava.

 

Poslanec František Brožík: Já ale nemohu souhlasit s interpretací, že to je za II. My jsme jedno základní usnesení odhlasovali a jsou to další doprovodná usnesení. Ať je to takto interpretováno v zápise.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, jednalo se o procedurální připomínku, nikoli o faktickou poznámku. K takovéto procedurální připomínce bych vám samozřejmě slovo udělila.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji za upřesnění, nicméně si myslím, že zatím můžeme po tomto upřesnění již přistoupit k hlasování. Návrh jsem přednesl, stanovisko zpravodaje také, stanovisko předkladatele bylo také předneseno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 pro vyslovilo 89 a 29 bylo proti. (Potlesk.)

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji. Dalším návrhem byl návrh pana poslance Mlynáře, který zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje plnou podporu akcím NATO v souvislosti s řešením konfliktu v Kosovu."

Mám za to, že můžeme hlasovat i o tomto návrhu usnesení, přestože mám pocit, že do určité míry se shoduje s tím, co bylo přijato právě v předchozím hlasování. Nicméně myslím si, že o tomto hlasovat můžeme. Názor zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr nedoporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 pro vyslovilo 44 a 79 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dalším návrhem je návrh pana poslance Holáně, který byl prezentován, tuším, jako společný návrh klubů KDU-ČSL a US. Je to návrh v následujícím znění:

"Poslanecká sněmovna vyjadřuje připravenost neprodleně posoudit možnost dalšího přispění České republiky k akcím Severoatlantické aliance v souvislosti s řešením konfliktu v Kosovu na základě žádosti orgánů organizace Severoatlantické smlouvy a vlády České republiky."

Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pana ministra také.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 pro vyslovilo 75 a 75 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dalším návrhem je návrh pana poslance Karla Vymětala v následujícím znění:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi sněmovny předložila novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, ve které vyčlení 3 miliardy korun z rozpočtu Ministerstva obrany nebo z jiných zdrojů, a tato částka bude účelově vázána pro české podniky, které z těchto peněz budou odstraňovat škody na civilních objektech ve Svazové republice Jugoslávie, které byly způsobeny bombardováním NATO."

Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra je také záporné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 22 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 22, 149 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Posledním návrhem je návrh pana poslance Matulky v následujícím znění:

"Poslanecká sněmovna žádá Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, Radu České televize, Radu Českého rozhlasu a Radu České tiskové kanceláře, aby neprodleně zintenzivnily a zpřísnily zákonnou kontrolu nad dodržováním požadavku objektivity, pravdivosti a vyváženosti informací o událostech v Jugoslávské svazové republice a o skutečných příčinách, průběhu a důsledcích vojenských akcí NATO proti Jugoslávské svazové republice.

Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra je neutrální.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 23 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 pro vyslovilo 50 a 97 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Nyní mám dojem, paní předsedkyně, a prosím, abyste mě opravila, pokud se mýlím, že musíme ještě hlasovat o celém usnesení jako o celku. Není-li tomu tak, pak mám za to, že jsem splnil svou povinnost zpravodaje, a děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já vám děkuji za splnění vaší povinnosti. Bylo přijato základní usnesení, k němu bylo přijato doprovodné usnesení, to znamená, že již dohromady hlasovat nemusíme.

Tím jsme, dámy a pánové, projednali tento bod, který byl jediným bodem pořadu 11. schůze, a já z pověření předsedy Poslanecké sněmovny 11. schůzi končím.

 

(Schůze ukončena ve 20.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP