(pokračuje Motejl)

Vyžaduje, aby celá soudní soustava v té správní funkci - a zdůrazňuji, a odpovídá to i duchu zákona - že jsou předsedové krajských a bohužel i okresních soudů především správní funkcionáři, z nichž velká většina vlastní soudcovské povolání prakticky po řadu let vůbec nevykonává. Vyžadoval jsem a předpokládám, že tato soustava, tak jak je v současné době založena a jak je vybavena určitými pravomocemi, musí doznat změny.

V české justici je dnes řada funkcionářů, kteří jsou ve funkcích 18 - 20 let. Předsedové krajských soudů, které jsem odvolal, v té funkci - tzn. prakticky vyřazení z výkonu justice, z výkonu soudní funkce - byli všichni od ledna 1990, tedy téměř 9 let. Dokonce se domnívám, že jejich návrat do výkonu soudních funkcí prospěje jim samotným, že se jim vrátí prestiž a vážnost, kterou nesporně pro své odborné a lidské kvality požívali a požívají v odborném soudcovském prostředí, a že se tedy zbavili tímto způsobem té vyložené služební podřízenosti, ve které v současné zákonné koncepci předsedové soudů ve vztahu k ministerstvu jsou.

Nevím, jestli jsem přesně odpověděl na vaše otázky. Ptáte se mě, proč to bylo plošné. Plošné to bylo snad jen potud, že to bylo provedeno k jednomu dni na pěti soudech. Ty důvody byly nejrůznější, rozhodně jsem nechtěl dělat nějakou plošnou záležitost, konečně předsedů těchto soudů je deset na této úrovni, dva předsedové vrchních soudů a změny byly provedeny na pěti místech. Neříkám a zdůrazňuji skutečně, že to není konečná bilance. Analýzu jsem skutečně prováděl od svého nástupu do funkce. Jednak jsem s jednotlivými soudními funkcionáři, byl jsem denně informován o vývoji agendy na jednotlivých soudech, zabývám se a pokusím se řešit některé ty dislokační problémy, které česká justice má.

Jsem přesvědčen o tom, že moje rozhodnutí, které jsem učinil vlastně šest sedm měsíců po nástupu do funkce, bylo rozhodnutí, které jsem udělal na základě analýzy, kterou jsem v této oblasti učinil.

Otázka správní a jiné odpovědnosti za řádný výkon soudnictví je v současné době - a není v mých silách situaci změnit - postavena na tom, že právě jsou to předsedové soudů, zejména krajských soudů, kteří jsou klíčovými osobami pro výkon správy soudnictví, a jejich manažerské, organizační a do značné míry i technologické a technické schopnosti jsou pro mě rozhodujícím ukazatelem pro to, do jaké míry se mi výkon správy v soudnictví, které je skutečně ve velmi vážné a těžké situaci, bude dařit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru spravedlnosti. S doplňující otázkou se hlásí pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci vám, pane ministře, poděkovat, nicméně mám velmi omezený čas, abych mohl reagovat na vaše vystoupení. Skutečně děkuji za poměrně zevrubný přehled vašich záměrů a opatření, která chcete realizovat v rámci české justice. Odpověděl jste dílem na všechny tři mé otázky, ale přesto nezodpovězena zůstává otázka důvodů a kritérií hodnocení, resp. stanovení toho, kdo stanovil kritéria hodnocení předsedů soudů, s jakým výsledkem a s jakým složením hodnocení práce těchto předsedů soudů. To je část věcné otázky, která zůstala nezodpovězena. Z logiky věci, tak jak jste hovořil, vyplývalo, že byli odvoláni ani ne tak proto, co udělali, ale proto, co vy hodláte udělat, a domníváte se, že nejsou schopni to zastat.

Moje doplňující otázka zní - a myslím, že by to pomohlo i větší schopnosti obhájit váš krok, kdyby byla jasně stanovena kritéria hodnocení odvolaných předsedů soudů a výsledky hodnocení jejich práce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu místopředsedovi Langrovi. S odpovědí na doplňující otázku vystoupí ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane místopředsedo, když jsem se stal ministrem spravedlnosti, nebyl to žádný z kolegů z vlády, ale byl to jeden člen této Poslanecké sněmovny, který mi radil, abych to, co nemusím odůvodňovat, nikdy dodatečně neodůvodňoval. Zákon je skutečně postaven na zcela nepřirozené bázi, že rozhodnutí ministra spravedlnosti o jmenování a odvolání kteréhokoli soudního funkcionáře je otázka jeho řekl bych morálně politické odpovědnosti, která se promítne do skutečnosti, jestli soud funguje, nebo nefunguje. Ubezpečuji vás - a vy to sám dobře víte - že všichni tito zmínění předsedové byli skutečně mými kolegy plných devět let po dobu, kdy jsem vykonával funkci předsedy Nejvyššího soudu a oni vykonávali tyto funkce. Byli jsme v pravidelných kontaktech, někteří z nich byli shodou okolností moji kolegové z fakulty, moji generační druzi a znám je skutečně velmi dobře. Měl jsem také možnost devět let jejich činnost, jejich předpoklady, jejich plusy i minusy hodnotit. Na základě toho jsem učinil sám v sobě toto odpovědné, nepopulární a pro mě lidsky posléze - vzhledem k té mediální atmosféře - i trochu obtížné rozhodnutí, tak jak jsem ho učinil.

Jsem hotov nést důsledky tohoto svého kroku, kdyby se ukázal být chybným, ale doufám, že pochopíte, že nechci v tomto okamžiku a nejsem ani příliš povinen, byť si vážím vás a Poslanecké sněmovny, abych rozebíral charakteristiky, plusy a minusy, zkušenosti a nedostatky kteréhokoli z nich.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru spravedlnosti Otakaru Motejlovi a další interpelace se týká pana ministra zemědělství Jana Fencla. Je vylosován pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Moje interpelace se týká situace kolem výroby a odbytu mléka a myslím, že úvod si mohu odpustit, protože jsme tuto situaci velice bouřlivě projednávali na této schůzi. Proto bych se vás, pane ministře, pouze stručně a konkrétně zeptal na několik otázek a rád bych slyšel několik konkrétních a jasných odpovědí.

Moje první otázka zní: o kterých soukromých zemědělcích jste ve sněmovně mluvil, když jste tvrdil, že minimální objem dodávek 500 litrů mléka denně jste prosadil na jejich žádost? Druhá otázka - jakým konkrétním způsobem hodláte řešit snížení objemu nadvýroby mléka? Třetí - jakým konkrétním způsobem hodláte řešit likvidaci tohoto objemu nadvýroby mléka, který není možné umístit na našem trhu a na jehož export nebudou ve Státním fondu tržní regulace finance? Poslední otázka - jakým konkrétním způsobem hodláte řešit nerovné vyjednávací schopnosti prvovýrobců a zpracovatelů v jejich boji o rozdělení maloobchodní ceny.

Předem děkuji za opravdu konkrétní a jasné odpovědi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo ministru zemědělství panu Janu Fenclovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, než odpovím na otázky, alespoň pár vět úvodem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP