(pokračuje Hrnčíř)

Zajímalo by mě komplexní projednávání a komplexní posouzení této daňové novely, která bude mít určité dopady nejen na státní rozpočet, jak jste řekl, ale také na naše občany, na naše daňové plátce. Z toho jsem tento dojem nenabyl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, reagovat bude předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, obávám se, že naprosto explicitní otázku neobsahující opakování otázky předchozí jsem ve vašem vystoupení nepostřehl, což je samozřejmě způsobeno mou nízkou kapacitou vnímání informací. Nicméně se cítím povinován po položení vaší otázky, s tím, že jsem již řekl, kdy a v jakém termínu bude předložena komplexní daňová reforma a co přibližně bude obsahovat, neochuzovat vás o informace, které mě Ministerstvo financí připravilo a které proto, aby se dostalo i na další interpelenty, jsem zde z důvodů úspory času nechtěl číst. Nicméně vzhledem k vaší doplňující otázce, mohu-li ji tak chápat, považuji podle zásady Norberta Wienera "Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi" za velmi vhodné vám tuto odpověď přečíst. Nelekejte se, má pouhé dvě stránky, takže to nebude tak extrémně dlouhé.

Když už jsme mluvili o dani z nemovitosti, a já se obávám, že ne všichni kolegové vědí o konkrétních parametrech této daně, tak Ministerstvo financí připravilo dva naprosto konkrétní návrhy změn v oblasti daně z nemovitostí. Pro zdaňovací období roku 2000 se předpokládá novela platné právní úpravy daně z nemovitostí. Novela zákona č. 338/92 Sb. - a protože se mě obtížně čte, velice pěkně bych poprosil někoho z nevyužitých pracovníků parlamentního aparátu, aby mi sem přinesl láhev minerálky a skleničku, pokračuji v textu - ve znění pozdějších předpisů je vyvolána především v širším uplatňováním zákona č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů, podle kterého jsou samostatným předmětem vlastnického práva byty a nebytové prostory samostatně evidované v katastru nemovitostí.

Podle současného znění zákona o dani z nemovitostí je předmětem daně stavba jako celek a poplatníkem je výhradně zvolený nebo správcem daně určený společný zástupce poplatníků. Vznik velké skupiny vlastníků bytů vede k tlaku na úpravu daně z nemovitostí. Současný zákon o dani z nemovitostí neumožňuje, aby každý platil daň za svůj byt, a neodpovídá tak nové právní konstrukci samostatného vlastnictví k bytům nebo nebytovým prostorám.

Vzniklý stav způsobuje značné problémy na straně poplatníků při podávání daňových přiznání a v budoucnosti lze předpokládat velké obtíže i při vymáhání daňových nedoplatků jak ze strany finančních úřadů, tak ze strany spoluvlastníků bytů. Poplatník daně vystupující jako společný zástupce nese totiž odpovědnost za splnění daňových povinností všech ostatních vlastníků bytů a v případě neuhrazení podílu na daňové povinnosti jiným vlastníkem bytu může příslušnou část daně z nemovitosti vymáhat pouze občanskoprávní cestou. Tím budou vznikat značné komplikované situace, především u staveb panelových domů evidovaných v katastru nemovitostí jako samostatné jednotky, kdy jeden z vlastníků bytu bude vystupovat za několik desítek, možná dokonce stovek spoluvlastníků.

Navrhovaná novela reaguje na tyto skutečnosti a umožňuje, aby se byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí staly samostatným předmětem daně z nemovitostí a vlastník samostatným poplatníkem této daně. Daňová přiznání budou podávat pouze vlastníci bytů a nebytových prostor zapsaní do katastru nemovitostí. Osvobození bytů odkoupených do vlastnictví fyzických osob, které je poskytnuto až do roku 2002, zůstává zachováno.

Součástí předkládané novely je dále zvýšení sazby daně z pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako zastavěné plochy a nádvoří, zvýšení sazby daně u staveb pro individuální rekreaci, což se týká i mého zmíněného případu, a u rodinných domků využívaných pro individuální rekreaci a rozšíření pravomocí obcí při stanovení koeficientů, kterými se násobí základní sazba daně. Tady je totiž, pane poslanče, hluboké nedorozumění. Tam nedochází k přímému zvýšení daně, protože obec tento koeficient může ponechat na jednotkové hodnotě. To je skutečně věc obce samé.

V souvislosti s rozsáhlými transformačními procesy, které probíhají v naší ekonomice, a zejména s výhledem na vstup do Evropské unie považujeme za vhodné přizpůsobit současnou legislativní úpravu daně z nemovitostí uznávaným a zavedeným principům u majetkových daní v zemích Evropské unie za současného posílení úlohy daně z nemovitostí jako jednoho z daňových příjmů v rozpočtu obcí, a to zvýšením jejího výnosu.

V současné době je v právní úpravě daně z nemovitostí uplatňován systém založený na výměře nemovitosti jako základu daně, neboť v době její přípravy nebylo možné stanovit jako základ daně hodnotu nemovitosti, ale již při přijetí tohoto původního zákona bylo usneseno, že po vytvoření podmínek bude provedena úprava zákona, v němž základ daně u všech nemovitostí bude tvořit hodnota nemovitosti. Jinými slovy, dnes z rozsáhlé trosky platíte stejnou, a to velmi nízkou, daň z nemovitosti jako z luxusní vily postavené na základě poctivého podnikání. Kdo by o tom pochyboval. Toto je určitý nesoulad, který je zapotřebí upravit.

Na základě poznatků vyplývajících z uplatňovaných systémů v zemích Evropské unie je Ministerstvem financí zpracována nová koncepce daně z nemovitostí, která by oproti dosavadní právní úpravě za prvé umožňovala objektivním způsobem určit hodnotu nemovitosti, blížící se obvykle ceně nemovitosti jako základu daně z nemovitosti u všech nemovitostí, které budou předmětem daně, a současně výhledově umožnila její použití jako základu daně pro nemovitosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí.

Za druhé vyjadřovala objektivní spravedlnost vůči daňovým poplatníkům, za třetí posílila pravomoci obcí v oblasti daně z nemovitostí, za čtvrté zajišťovala větší efektivnost daňové správy a konečně za páté využívala digitální formy vedení katastru.

Tato koncepce byla, pane poslanče, věřím, že mě napjatě posloucháte, doporučena i komisemi expertů OECD, kteří ji považují za vhodnou pro rozvíjení systému zdaňování nemovitostí a odpovídající obdobným systémům v zemích Evropské unie.

Když dovolíte, protože mám pocit, že informace, kterou jsem poskytl, byla dostatečná, vynechám několik, jinak velmi výživných, odstavců, pane poslanče, a skončím posledními řádky, které říkají.

Aby nedocházelo k extrémnímu nárůstu daňového zatížení - a tím odpovídám na vaši obavu z nepřiměřené razance, neřkuli šokové terapie - navrhuje se stanovit dvojí rozpětí sazby daně, a to rozpětí sazby daně pro rodinné a bytové domy a byty a jiné rozpětí sazby daně pro ostatní nemovitosti podléhající dani. Předpokládá se rovněž podstatně nižší zatížení poplatníků při podávání daňového přiznání. Poplatník daně v daňovém přiznání uvede pouze identifikační údaje pro stanovení základu daně a správce daně stanoví základ daně, vypočte a vyměří daň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP