Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já se domnívám, že tato přirozená a věcná polemika se týká počtu parametrů, které budou takto definovány, nikoli existence omezujícího parametru. Doufám, že se shodneme, že např. identifikace určité skupiny lidí etnickou příslušností nebo podobnými parametry může skutečně provokovat nebo zesilovat etnickou nenávist.

A pokud jsem pochopil interpelaci pana poslance Zuny, dobře, jednalo se mu o rozšíření ve vyhlášce policejního prezidenta, které překračovalo usnesení vlády. Proto bych chtěl pana interpelujícího poslance i všechny své kolegyně a kolegy informovat, že ministr spravedlnosti dostal za úkol od vlády prověřit do 31. března 1999, a já se omlouvám, že tento termín včerejškem uplynul, a já ještě nemám adekvátní informaci, ale budeme ji mít na příštím zasedání vlády, účinnost těchto pokynů, a dojde-li k názoru, že dochází k porušování příslušných zákonných norem nebo dokonce, probůh, k omezování osobní svobody, jistě budeme velice rádi, bude-li si to pan poslanec přát, uvádět např. politickou příslušnost u pachatelů trestné činnosti.

Ale znovu opakuji, základní smysl je neprovokovat na základě principu kolektivní viny, a prosím, aby to tak bylo pochopeno, tím, že uvedu, že někdo má tu či onu barvu pleti, patří k té či oné národnostní skupině apod. Myslím si, že na tom bychom se mohli bez rozdílu politické příslušnosti shodnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Nyní dávám slovo panu poslanci Pavlu Hrnčířovi, který byl vylosován na 7. místě, aby přednesl interpelaci na předsedu vlády ve věci návrhu zákona o dani z nemovitosti.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, vláda České republiky na svém zasedání dne 22. března schválila návrh novely zákona o dani z nemovitostí, která má za cíl zavést nově zdanění bytových jednotek evidovaných v katastru nemovitostí a zvýšit daňové zatížení našich občanů o předpokládaných 700 milionů korun.

Tato novela má zajímavou historii a provázejí ji i protichůdné reakce ve vládě. Ministerstvo finance nejprve zpracovalo záměr na zcela nové pojetí daně z nemovitostí, která se má počítat ne ze zastavěné plochy jako doposud, ale z tržní hodnoty objektů, a to počínaje rokem 2001. Motivem je až trojnásobně větší výnos daně. Do té doby měla platit tzv. přechodová novela, která má zavést zdanění jednotlivých bytových jednotek. Proti tomuto záměru se postavil ministr pro místní rozvoj, který ho nazval nepovedeným a nesystémovým krokem s přihlédnutím k dosud dnes vládou neschválené komplexní bytové politice. Načež tento materiál ministr financí dne 3. března stáhl z programu jednání vlády, ale na novém zasedání dne 22. března předložil de facto první fázi tohoto záměru, a to zdanění jednotlivých bytových jednotek.

Vážený pane předsedo, chtěl bych znát jasný záměr vaší vlády. Hodlá razantním způsobem zvyšovat daně z nemovitostí, nebo ne? Bude novelizovat daňovou soustavu dílčím způsobem, postupně a účelově, nebo komplexně, jak deklarovala ve svém programovém prohlášení?

Vážný pane premiére, buďte tak dobrý a poctivě a jasně to sdělte a nedávejte to občanům po kapkách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Budu tak dobrý, pane poslanče. Patrně jste přehlédl, že tato vláda se zavázala, a to i na základě usnesení sněmovny, jejímž jste členem, že předloží představu komplexní daňové novely, a to ještě v prvním pololetí tohoto, opakuji tohoto, roku. Já nepochybuji, že jste pro toto usnesení jistě i hlasoval, i když si ho teď možná ve své interpelaci nevybavujete. Tím odpovídám na vaši druhou otázku. Vláda si samozřejmě přeje přátelské a korektní vztahy s touto sněmovnou a hodlá respektovat její usnesení, tím spíše pak v takových případech, kdy to má sama ve svém programovém prohlášení, na což jste správně upozornil.

Pokud jde o záležitost druhou, je to poněkud složitější, a dovolte mi proto obšírnější výklad.

Mám chalupu, ze které platím daň z nemovitosti 120 Kč ročně, tedy 10 Kč měsíčně. Je to chalupa, která má dvě obyvatelné místnosti, kuchyň a příslušenství. Domnívám se, že 10 Kč měsíčně je částka, jejíž stoprocentní zvýšení z relativního hlediska můžete nazvat razantním, a vy jste se mě ptal, zda vláda připravuje razantní zvýšení daně z nemovitostí, ale z hlediska absolutního znamená 10 Kč měsíčně. Opakuji, 10 Kč měsíčně.

Shodněme se tedy v tom, jak budeme onu razanci posuzovat. Zda relativně, tedy v procentech, nebo absolutně, tzn. v celkových částkách.

Chtěl bych upozornit, že výnos daně z nemovitostí vstupuje jako příjmová složka do obecních rozpočtů a může se perspektivně, tak jako v zahraničí, stát i daleko podstatnější součástí obecních příjmů, než je tomu dnes. A jak říkal Švejk, každý z nás je přímo odněkud, jinými slovy, každý z nás žije v nějaké obci a má přirozený zájem na tom, aby v této obci fungovala infrastruktura, aby tam byla fungující zdravotní, sociální, školská, ale např. i ekologická zařízení. A výdaje na tato zařízení, pane poslanče, se samozřejmě musí platit z obecních příjmů, nechce-li se obec zadlužit. A zvýšení daně z nemovitostí je jednou z cest, jak zvýšit tyto obecní příjmy.

Chtěl bych vás však uklidnit, protože naprosto chápu, že vedle zvyšování některých typů daní je zapotřebí, aby jiné typy daní byly snižovány a aby se tak nezvyšovala celková daňová kvóta, tzn. celková míra daňové zátěže, ať už vůči právnickým osobám nebo vůči individuálním, tedy fyzickým osobám.

Zajisté jste si všiml, pane poslanče, že ve schváleném vládním návrhu státního rozpočtu dochází, byť k velmi mírnému, snížení, nikoli zvýšení této celkové daňové kvóty. Zajisté jste z tohoto hlediska hlasoval i pro návrh vlády, který se týkal zrychlených odpisů, a jak víte, zrychlené odpisy znamenají faktické snížení daně z příjmů právnických osob o 2 až 3 procentní body, čili i toto je faktické snížení daňové zátěže.

Nedávno byl v denním tisku, při všem uznání jeho pochybné věrohodnosti, publikován i záměr Ministerstva financí, který, jak víte, předpokládá takovou úpravu daňového systému, která povede k jeho zjednodušení, ke snadnějšímu vybírání daňových nedoplatků, k daňovému paušálu v některých konkrétních případech a také ke snížení některých daňových sazeb.

Takže má odpověď na vaši první otázku jednoznačně zní, že vláda nepřipravuje razantní zvýšení daně z nemovitostí, které by zatížilo neúměrně majitele těchto nemovitostí, ale že hodlá v rámci celkové daňové politiky dosáhnout takového sociálně únosného zvýšení daně z nemovitostí, které by přispělo ke zlepšení příjmové situace právě v obecních, resp. místních rozpočtech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Ptám se pana poslance, zda má v úmyslu doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, já jsem ve své interpelaci nechtěl diskutovat o jednotlivých dílčích daních, o jednotlivých sazbách, protože předpokládám, že o tomto se spolu čestně utkáme při projednávání těchto zákonů zde, v této Poslanecké sněmovně.

Nabyl jsem jen dojmu, že probíráme už několikrát novelu spotřební daně, na zasedání vlády v březnu se probírala daň z nemovitostí, nyní probíráte ve vládě daň z příjmů a dnes nám pan ministr financí říkal o tom, že se připravují novelizace i dalších daní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP