(pokračuje Buzková)

Uděluji slovo předsedovi klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych konstatoval, že byl přijat první zákon o vyvlastnění soukromého majetku po roce 1989, a zároveň abych vyzval všechny, kteří se domnívají, že je to skandální krok, aby podepsali spolu s kluby ODS a US podání k Ústavnímu soudu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

50.
Návrh poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
/sněmovní tisk 65/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Tomáš Kvapil a zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Petr Hort.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 65/4 a já žádám zpravodaje pana poslance Petra Horta, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou nyní otevírám. Ptám se, zda se do této rozpravy někdo hlásí. Pan poslanec Hort se hlásí, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Petr Hort: V bodě 5 usnesení zemědělského výboru č. 40 je navrhovaný odstavec 6 § 11 v podstatě shodný s bodem 2 návrhu zákona. Liší se pouze v tom, že používá pojmy odpovídající zákonu č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zatímco předložený původní návrh používá staré neplatné pojmy. Ptám se proto předkladatele, zda souhlasí, aby odstavec 2 návrhu zákona byl vypuštěn. Pan předkladatel souhlasí.

V tomto případě bude pouze potřeba v bodě 5 tisku 65/4 na konci doplnit text. Poznámka 17 A zní: "§ 12, odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu."

V tomto případě by mohlo být o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, obsažených v usnesení č. 40, hlasováno jako o celku s tím, že o dalších pozměňovacích návrzích, které padly ve druhém čtení, které se vztahují k § 11 odst. 4 a odst. 8, bude hlasováno zvláště.

Pokud s tímto postupem sněmovna souhlasí, navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu schváleném zemědělským výborem jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já vám děkuji. Postup schválíme až po uzavření rozpravy ke třetímu čtení. V tuto chvíli se ptám, zda se někdo hlásí do rozpravy ke třetímu čtení. Není tomu tak. Končím rozpravu.

V průběhu rozpravy pan zpravodaj Hort navrhl proceduru, jakou budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Přestože nevidím žádné protesty ze strany jednotlivých poslanců, nechám pro pořádek o tomto návrhu procedury hlasovat. Předpokládám, že všichni tento návrh procedury pečlivě poslouchali. Neregistruji žádnou žádost o opakování návrhu.

 

V hlasování pořadové číslo 256 rozhodneme o návrhu procedury, jak jej navrhl pan zpravodaj Hort.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 256 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 195 poslanců a poslankyň pro vyslovilo 164 a nikdo nebyl proti.

 

Nyní se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Zpravodaj také neavizoval závěrečné slovo. S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my jsme odhlasovali vlastně jako celek pozměňovací návrhy zemědělského výboru, ovšem je tam také návrh poslanecký, který podal kolega Pešek, a ten je právě směrován k tomuto návrhu, že se o něm musí hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje, aby vysvětlil tuto nesrovnalost.

 

Poslanec Petr Hort: Já jsem tuto skutečnost uváděl, upozorňoval jsem, že bude hlasováno později.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem také tak rozuměla návrhu pana zpravodaje, který se o tom zmiňoval.

 

Poslanec Petr Hort: My jsme zatím neschválili pozměňovací návrhy zemědělského výboru, hlasovali jsme o proceduře, kterou budeme hlasovat. Hlasovat budeme nyní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Se závěrečným slovem si nikdo nepřeje vystoupit. Prosím pana zpravodaje Horta, aby v souladu se schválenou procedurou předkládal jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Hort: Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených ve sněmovním tisku 65/4, uvedených pod písm. A včetně poznámky č. 17A.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 257 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 194 pro vyslovilo 178, proti nebyl nikdo.

 

Poslanec Petr Hort: V tomto případě konstatuji, že pozměňovací návrhy přijaté usnesením č. 49 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, obsažené v tisku 65/4 pod písmenem B, jsou nehlasovatelné, protože jsou totožné. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel také.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C, což je pozměňovací návrh poslance Peška. Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 258 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 258 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 194 vyslovilo 176 a 4 byli proti.

 

Poslanec Petr Hort: Dále budeme hlasovat o bodu D, což je pozměňovací návrh poslance Ambrozka. Zpravodaj i navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 259 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 byl tento návrh přijat, když se z přítomných 194 pro vyslovilo 159, 1 byl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP