Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, pokusím se být nejstručnější.

Obsah novely podrobně vysvětlil pan místopředseda vlády Rychetský. Přiznám se, že cítím určité rozpaky nad tímto návrhem. Ne nad motivem jeho předložení. Motivem je posílení nezávislosti tohoto úřadu, nicméně zůstává charakter tohoto úřadu správní. Je to ústřední orgán státní správy. Smyslem této novely je měnit kompetenci jejího předsedy směrem od ústředního orgánu státní správy k orgánu nezávislému. Osobně mám za to, že tato novela sama nepostačuje k tomu, aby tento správní orgán se stal orgánem nezávislým, a pokud je cílem deklarované zpřesnění pozice předsedy úřadu beze změny charakteru této instituce, protože neměníme pozici, neměníme charakter instituce, pak přiznávám, že postrádám zdůvodnění, proč předkladatel přistoupil pouze k řešení partikulárnímu, protože v současném systému státní správy máme osm ústředních orgánů státní správy, z toho ve dvou případech, v tomto případě Českého statistického úřadu, jsou i jejich předsedové jmenováni prezidentem. V případě Českého statistického úřadu vláda nepřistupuje k žádné úpravě, v tomto případě přistupuje.

V zásadě nemám námitek, pouze vyjadřuji jisté rozpaky nad účinkem této předlohy a nad tím, zda se míjí či nemíjí s onou snahou a motivací posílit nezávislost úřadu a zda zůstane či nezůstane zachován jistý systém vyváženosti ústředních orgánů státní správy. Osobně proto nejsem přesvědčen o nezbytnosti přijímat tuto novelu tak zásadně, jak zdůraznil pan místopředseda, nicméně shledá-li sněmovna, že parlamentní diskuse ve druhém čtení by byla na místě, pak se domnívám, že nepřísluší garance ani tak výboru hospodářskému, který je standardním garantem nad Úřadem pro hospodářskou soutěž, ale že je to otázka pro výbor ústavně právní, a proto navrhuji v takovém případě přikázání výboru ústavně právnímu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Písemně se přihlásil pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, taxativní vymezení důvodů pro odvolání předsedy úřadu považuji za velmi nebezpečné a nedostačující. Co když bude předseda pracovat úplně špatně, nebo co když bude chodit jen do práce a nebude vůbec nic dělat? Tímto nicneděláním si totiž nejlépe zaručí, že nenaruší důstojnost své funkce ani nezávislost či nestrannost úřadu, a tedy nebude moci být po dobu šesti let odvolán. V tomto pojetí je to perfektní trafika. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Nebudou chtít obdobnou příznivou úpravu i ostatní vedoucí úřadů, které jmenuje do funkce prezident?

Proto bych doporučil, aby v § 1 odst. 8 bylo vypuštěno slovo "jen" a nahrazeno slovy "zejména z těchto důvodů". Věta bude znít: "Předsedu úřadu lze odvolat z funkce zejména z těchto důvodů."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, teď je první čtení. Teď nepřicházíme s konkrétními návrhy.

 

Poslanec Milan Zuna: Navrhuji propustit do druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být maximálně úsporný. Souhlasím s tím, co říkal pan místopředseda vlády Rychetský o nezávislosti úřadu. Souhlasím s tím, že samotný zákon není nijak komplikovaný, je krátký a novela je zcela zřejmá. Ale debata, kterou tady naznačil kolega Kalousek, je podle mého soudu zcela zásadní. Nevyhýbám se ani té debatě, kterou řekl kolega Zuna. Skutečně jsem přesvědčen, že není možno tak zjednodušeně pojmout nejen jmenování do funkce úřadu, odvolání z funkce předsedy úřadu, dokonce nejsem přesvědčen ani o tom, jakým způsobem stanovíme dobu fungování ve funkci předsedy úřadu. Co považuji za docela zásadní věc, je otázka, která se týká samotné působnosti Úřadu pro hospodářskou soutěž. Jakým způsobem by měl být funkční, co očekáváme od tohoto úřadu, a to myslím zčásti kolega Zuna naznačil.

V tuto chvíli, protože pravděpodobně není hluboký zájem o projednání této věci, navrhuji, aby kromě hospodářského výboru to projednával také výbor ústavně právní a zabýval se onou otázkou, kterou zde naznačil kolega Kalousek. Myslím si, že pro zásadní rozhodnutí v této věci nám bude sloužit obecná nebo podrobná rozprava ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se další hlásí? Jestliže ne, tak končím obecnou rozpravu. Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí nepadl. Chce pan místopředseda Rychetský prodloužit schůzi?

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, chtěl jsem vystoupit na závěr rozpravy jako předkladatel, nikoliv prodloužit jednání schůze. O tom asi budeme jednat ode dneška za týden v tuto chvíli.

K pochybnostem a otazníkům nad platným stavem bych chtěl říci, že je považuji za naprosto legitimní. Ve svém úvodním slově jsem řekl, že první chyba se stala, když Federální shromáždění v roce 1991 svěřilo působnost v oblasti ochrany hospodářské soutěže, tj. vlastně rozhodování velmi specifických konfliktů podnikatelů na trhu, ministerstvu. Zmínil jsem, že např. nedaleko od nás, v Německu, tuto působnost vykonává kartelový soud, že to je skutečně situace, která není trvale přijatelná. Zmínil jsem, že koncepce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako ústředního orgánu státní správy je koncepce, která není trvale udržitelná, a krok, který vláda činí předloženou novelou, je vskutku krok dílčí pouze k tomu, aby se posílila nezávislost tohoto orgánu, ale víme, že tímto krokem se nemůže dosáhnout zásadní změny.

Proč to říkám? Protože náš právní řád není natolik defektní, aby neměl systém, a v daném případě existující fungující systém, jak tuto nedokonalost v postavení úřadu napravovat. Jak víte, konečné slovo ve věcech všech rozhodnutí úřadu má Vrchní soud, to znamená proti rozhodnutím úřadu existuje opravný prostředek k nezávislému soudu. Toto je důvod, proč v tuto chvíli ještě není potřeba dělat více, než činíme. To, že v rámci celkové reformy soudnictví zde bude položen otazník, zda se bude zřizovat samostatný kartelový soud, musel by mít několik stupňů s ohledem na to, že není možné v žádných případech rozhodování jednostupňové, to je otázka právě diskuse kolem celkové reformy soudnictví, a s ohledem na to, že předpokládáme, že Česká republika se stane řádným členem Evropské unie, pak bude nepochybně třeba počítat s tím, že budou nad naším orgánem pro ochranu hospodářské soutěže jako odvolací orgány figurovat orgány Evropské komise, nikoliv Vrchní soud v Olomouci.

V souvislosti s tím se připravuje zásadní přestavba platného právního řádu. Pro vaši informaci, což by bylo spíše pro druhé čtení, chci jenom zmínit, že vláda po dohodě při screeningu s Evropskou komisí dokonce předpokládá výrazné rozšíření působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP